Tric A Chli

Cynllun Tric a Chlic

Tric a Chlic

O'r diwedd wele gynllun ffoneg synthetig gwreiddiol a deniadol yn y Gymraeg.

Felly, beth yw ffoneg sythetig?

Hanfod cynllun ffoneg synthetig yw addysgu sain llythrennau, yna cyfuno'r seiniau (adeiladu) i ddarllen a segmentu seiniau (torri) i sillafu.

Eirian Lloyd Jones

Dechreuodd Eirian ei gyrfa yn ei milltir sgwâr fel Pennaeth Adran Anghenion Dysgu Ychwanegol Ysgol Uwchradd Tregaron. Wedi treulio tair blynedd ar ddeg yno symudodd i dde Cymru i weithio gydag Awdurdod Addysg Gwent ac â Thorfaen maes o law yn dilyn ad-drefnu llywodraeth leol. Ei phrif swyddogaeth oedd fel Athrawes Fro Ymgynghorol Cymraeg Mamiaith ond cyfrannodd at hefyd i nifer o bwyllgorau a grwpiau ffocws a bu'n hyfforddi yn genedlaethol o dan adain CBAC ynghyd â chreu deunyddiau i wahanol sefydliadau megis Adran Addysg y BBC.

Yn ystod y cyfnod hwn cafodd gyfle i fynychu nifer o gyrsiau a chynadleddau yn benodol ar ddulliau addysgu darllen gan addasu nifer o gynlluniau i'r Gymraeg. Wedi iddi ymddeol yn rhannol, tynnodd ar y profiadau hyn i greu cynllun Tric a Chlic. Bu cyhoeddi'r cynllun yn fodd iddi wireddu uchelgais gan ei bod yn credu mai'r dull mwyaf effeithiol o addysgu darllen cynnar yw trwy gyfrwng ffoneg synthetig.

Mae galw cynyddol arni erbyn hyn gan Awdurdodau Addysg Lleol ac ysgolion unigol, i hyfforddi athrawon a chynorthwywyr ar strategaethau'r cynllun.

Rhagor o fanylion

Hyfforddiant Tric a Chlic

Os hoffech dderbyn hyfforddiant ar gynllun Tric a Chlic gan Eirian Lloyd Jones - awdures y cynllun, llenwch y ffurflen isod os gwelwch yn dda. Cynigir yr hyfforddiant canlynol:


Eich Enw:

E-Bost:

Enw'r Ysgol:

Rhif Ffôn yr Ysgol:

Dewiswch ba opsiwn hyfforddiant:

Gwybodaeth ychwanegol:

Roedd galw mawr am gynllun i addysgu sgiliau ffoneg synthetig ac mae'r cynllun yma wir wedi ateb y galw. Mae'r cynllun yn boblogaidd ymysg staff a disgyblion oherwydd bod modd ei ddefnyddio efo dosbarthiadau cyfan ac efo grwpiau ffocws. Mae'n gynllun cynhwysfawr a chanddo strwythur pendant a chyfarwyddiadau clir. Edrychwn ymlaen at weld sgiliau plant yn cynyddu ymhellach wrth i ni ddilyn y cynllun newydd yma.

April Wiggins, Pennaeth Ysgol Gymraeg y Fenni

Cysylltu Gyda Canolfan Peniarth