Mae Canolfan Peniarth, mewn cydweithrediad ag S4C wedi datblygu pecyn adnoddau addysg Cyw er mwyn cynorthwyo athrawon i gyflwyno’r Gymraeg i ddisgyblion o fewn ysgolion cynradd ail-iaith.

Ers cyhoeddi pecyn adnoddau addysgol Cyw yn y Gymraeg  yn gynharach yn y flwyddyn, mae galw mawr wedi bod o blith ysgolion ail-iaith am addasiad o’r pecyn er mwyn cynorthwyo athrawon i gyflwyno a datblygu sgiliau Cymraeg plant mewn ysgolion di-Gymraeg.

Ym mis Mawrth 2016, cyhoeddodd Canolfan Peniarth becyn o adnoddau addysgol newydd i athrawon wedi ei selio ar gymeriadau lliwgar byd Cyw ar S4C.  Prif nod yr adnodd yw datblygu medrau llafar plant o oedran ifanc iawn ac mae wedi ei gynllunio mewn ymateb i ddulliau newydd o asesu o fewn Fframwaith y Cyfnod Sylfaen. 

Mae’r pecyn adnoddau yn cynnwys fflip lyfr lliwgar A3 ar gyfer athrawon, sy’n cynnwys golygfeydd amrywiol o fyd Cyw, gyda chynlluniau gwersi a syniadau am weithgareddau amrywiol i ysgogi trafodaeth yn y dosbarth er mwyn datblygu ac ymestyn geirfa plant.  Yn ogystal, mae cardiau snap a dominos ar gael ynghyd â sticeri clod i’r dosbarth.

Dywedodd Mr Gwydion Wynne, Cyfarwyddwr Canolfan Peniarth, “Mae’r ymateb hyd yma i’r pecyn adnoddau gwreiddiol Cymraeg wedi bod yn anhygoel, ac yn dilyn trafodaethau gyda nifer o athrawon mewn ysgolion ail-iaith, rydym wedi addasu’r pecyn er mwyn cael fersiwn ddwyieithog o’r cyhoeddiad ar gyfer cynulleidfaoedd ehangach ac I godi safonau llafaredd plant ail-iaith”. 

Dywedodd Catrin Phillips, Athrawes Ymgynghorol Cymraeg Ail-iaith gyda Chyngor Sir Penfro “Prin iawn yw'r ystod o adnoddau dysgu Cymraeg fel ail iaith ar gyfer y Cyfnod Sylfaen. Braf felly yw gweld adnodd apelgar a deiniadol sy'n cyflwyno iaith pwrpasol fel hwn gan Ganolfan Peniarth. Mae'r adnodd wedi ei selio ym myd y plentyn ac yn arbennig i ddatblygu sgiliau llafar o oed cynnar. Bydd ymarferwyr di-Gymraeg yn croesawu'r cymorth ieithyddol sy'n cyd-fynd â'r iaith i'w gyflwyno er mwyn magu eu hyder. Yn sicr bydd defnydd mawr i'r adnodd yma ymhilth ysgolion sy'n datblygu'r Gymraeg yn y Cyfnod Sylfaen.”

Mae Prif Weithredwr S4C, Ian Jones yn falch iawn o weld y cynllun yn ehangu i gynnwys ysgolion ail-iaith; "Roedd gweithio gyda Canolfan Peniarth er mwyn cyflwyno Cyw i'r ystafell ddosbarth yn gam newydd i S4C a dwi wrth fy modd o weld y cynllun yn ehangu. Mae'r ffaith fod galw am yr adnodd addysg gan ysgolion ail-iaith yn dangos pa mor werthfawr yw Cyw i hybu'r Gymraeg ymhlith plant o gartrefi di-gymraeg. Mae nifer o adnoddau ar gael yn barod i helpu teuluoedd di-gymraeg fwynhau Cyw gyda'i gilydd, ond nawr bydd y cymeriadau yn gwmni i'r plant yn yr ysgol hefyd – yng nghanol ei bywydau bob dydd."

Bydd Canolfan Peniarth yn darparu sesiynau hyfforddiant ac ymwybyddiaeth ar yr adnoddau yn y flwyddyn newydd mewn cydweithrediad a rhai awdurdodau lleol.  Am fanylion pellach cysylltwch â’r Ganolfan ar 01267 676 772.