Mae Canolfan Peniarth wedi lansio cyfres o fatiau gramadeg newydd yn y Gymraeg ar gyfer disgyblion sydd yn dilyn cwrs Cymraeg Ail Iaith yng Nghyfnod Allweddol 3.  Bydd yr adnodd yn cael ei lansio yn swyddogol fore Mercher, 19 Tachwedd 2016, yng Ngwersyll yr Urdd, Llangrannog.

Mae’r adnodd newydd hwn yn cynnwys hanner cant o fatiau gramadeg sy’n cwmpasu gwahanol agweddau o ramadeg y Gymraeg gydag esboniadau ac enghreifftiau ar y tu blaen, a gweithgareddau i atgyfnerthu’r dysgu ar y cefn.  Adnodd digidol ar-lein yw hwn, ac mae ar gael i athrawon i’w lawrlwytho o wefan Hwb.

Matiau Gramadeg yw’r ail adnodd Cymraeg Ail iaith ar gyfer y sector uwchradd i Ganolfan Peniarth ei gyhoeddi yn y misoedd diwethaf.  Dywedodd Catrin Evans-Thomas, Cydlynydd Prosiectau a Thiwtor Cyrsiau Cymraeg mewn Addysg gyda Chanolfan Peniarth, “Mae’n braf gallu cyhoeddi ein hail adnodd o fewn rhai misoedd sydd wedi ei ddatblygu yn benodol ar gyfer y sector Uwchradd ail-iaith. Tra bod yr adnodd Cardiau Fflach yn adnodd i hyrwyddo a datblygu’r defnydd o Gymraeg ar draws y cwricwlwm gyda dysgwyr Cymraeg fel ail-iaith, mae’r Matiau Gramadeg hyn yr ydym yn ei lansio yng Ngwersyll Llangrannog heddiw yn adnodd penodol ar gyfer datblygu gramadeg dysgwyr”.

Bydd yr adnodd yn cael ei lansio yng nghwmni disgyblion blwyddyn saith o Ysgol Gyfun Emlyn, sydd ar gwrs preswyl yng Ngwersyll Llangrannog.  Dywedodd Catrin Evans-Thomas, “Rydym ni’n falch iawn o fod wedi cael ein gwahodd i lansio’r adnodd yng Ngwersyll yr Urdd, Llangrannog.  Mae’r Gwersyll yn darparu cyfleoedd gwych i ddarparu cyrsiau addysgol i ddatblygu sgiliau a hyder disgyblion yn eu Cymraeg, a hynny mewn awyrgylch hamdden y tu allan i’r dosbarth, a dyna’n nod ni yng Nghanolfan Peniarth yn ogystal wrth ddatblygu adnoddau newydd, sef i sicrhau fod dysgwyr yn cael hwyl wrth ddysgu’r iaith”.

Mae’r pecyn o fatiau gramadeg wedi cael ei ddatblygu drwy nawdd gan Lywodraeth Cymrau, ac mae ar gael yn rhad ac am ddim i’w lawrlwytho o wefan Hwb. Am ragor o wybodaeth am gynnwys y matiau, gellir cysylltu â’r Ganolfan ar 01267 676 772.