Mae Canolfan Peniarth yn falch o gyhoeddi ei bod yn cydweithio gyda Boom Plant i gyhoeddi llyfr i gyd-fynd â chyfres newydd Jen a Jim Pob Dim a’r Cywiadur ar S4C.

Mae'r gyfrol yn cael ei lansio ar 28 Chwefror yng Nghanolfan yr Atom, yng nghwmni plant o rai ysgolion tref Caerfyrddin, fel rhan o ddigwyddiadau Wythnos Gymraeg Caerfyrddin.  Yn ystod y lansiad bydd cyfle ecsgliwisif i weld pennod gyntaf cyfres newydd Jen a Jim a fydd yn ymddangos ar y teledu yn ddiweddarach mis Mawrth.  Yn ogystal, bydd y plant i gyd yn cwrdd â chymeriadau Jen a Jim, ac yn cael cyfle i wneud gweithagreddau allan o'r llyfr newydd gyda'r ddau gymeriadau.

Bydd y gyfrol Jen a Jim a’r Cywiadur yn adnodd hwyliog y gall rhieni ei ddefnyddio i helpu eu plentyn i adnabod a defnyddio llythrennau. Seilwyd y gyfrol i gyd-fynd ag ail gyfres boblogaidd Jen a Jim Pob Dim a gynhyrchir gan Boom Plant ar gyfer S4C.

Mae Jen a Jim yn gymeriadau hoffus sy’n pontio â Byd Cyw, byd sy’n gyfarwydd iawn i blant Cymru heddiw. Hwn yw un o’r troeon cyntaf lle caiff adnodd addysgol ei gynhyrchu i gydfynd â rhaglen deledu sy’n canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau llythrennedd cynnar y plentyn.

Mae Canolfan Peniarth wedi cydweithio gydag S4C ar gyhoeddi adnodd addysg eisoes o’r blaen pan gyhoeddwyd cardiau dominos a snap, sticeri clôd Cyw, a llyfryn Beth welwch chi? yn 2016 ar gyfer datblygu medrau llafar plant yn y Cyfnod y Sylfaen ynghyd â fersiwn dwyieithog o’r llyfryn yn ddiweddarach yn y flwyddyn.  Dywedodd Gwydion Wynne, Cyfarwyddwr Canolfan Peniarth, “Rydym yn falch iawn o’r cyfle i gydweithio gyda Boom Plant ar y cyhoeddiad arbennig hwn, sy’n arloesol yn yr ystyr mai dyma un o’r troeon cyntaf i adnodd gael ei ddatblygu i gydfynd gyda chyfres deledu plant tra ar yr un pryd yn ymateb yn uniongyrchol i elfennau addysgu o fewn fframwaith y Cyfnod Sylfaen. Wrth lunio’r gyfrol, rydym wedi canolbwyntio ar greu cyfres o ymarferion hwyliog y bydd y plentyn a’r rhiant wrth eu bodd yn ymateb iddynt. Mae’n allweddol bwysig fod y rhieni yn ymwybodol o’r math o weithgareddau a ddefnyddir ar lawr y dosbarth fel y gallent hwythau ddatblygu a chefnogi’r broses ddysgu ar yr aelwyd. O fod yn wasg sy’n cyhoeddi nifer o lyfrau ac adnoddau ar gyfer y sector addysg yng Nghymru, rydym yn ymwybodol iawn o’r prinder adnoddau sydd wedi eu targedu’n benodol ar gyfer eu defnyddio gyda phlant yn y cartref, ac rydym yn sicr y bydd yr adnodd hwn yn gymorth i ddiwallu’r galw hwn gan rieni, tra hefyd yn cefnogi ymgyrch Llywodraeth Cymru, Mae addysg yn dechrau yn y cartref”.

Mae’r gyfrol yn cynnwys Cywiadur sy’n esbonio sut i ynganu geiriau yn ffonetig er mwyn galluogi rhieni di-Gymraeg i gynorthwyo’u plentyn gyda’r gweithgareddau.  Dywedodd Gwydion Wynne, “Mae canran uchel o blant mewn nifer o ysgolion cyfrwng Cymraeg yn dod o gartrefi di-Gymraeg erbyn heddiw.  Mae cynnwys yr elfen ffonetig yma yn allweddol felly er mwyn sicrhau bod modd i rieni fwynhau’r gweithgareddau gyda’u plentyn a chefnogi addysg eu plentyn yn ogystal, beth bynnag fo iaith yr aelwyd”.

Dywedodd Helen Davies, Pennaeth Cyw gyda Boom Plant, “Mae Boom Plant yn falch iawn o gael bod yn bartner yn y prosiect hwn ac yn falch bod Cyw a’i ffrindiau ynghyd â Jen a Jim yn cyrraedd cynulleidfa o blant dros Gymru”.

Mae Sioned Wyn Roberts, Comisiynydd Cynnwys Plant a Phobl Ifanc S4C, wrth ei bodd yn gweld cymeriadau Cyw yn rhan ganolog o addysg plant; "I gyd-fynd â'r gyfres newydd Jen a Jim a'r Cywiadur, sydd yn dechrau ar S4C ym mis Mawrth, rydym yn falch iawn fod Canolfan Peniarth wedi cyfrannu eu harbenigedd ym maes addysg ac wedi datblygu adnoddau llythrennedd safonol i'w defnyddio gan ysgolion. Drwy gyd-weithio ag arbenigwyr ym maes addysg, mae Cyw a'i chymeriadau di-rif yn chwarae rhan ganolog yn natblygiad plentyn yn y blynyddoedd cynnar, ac yn rhan o'u bywydau pob dydd yn y cartref ac yn yr ysgol."

Bydd Jen a Jim a’r Cywiadur yn cael ei gyhoeddi ddechrau Mawrth i gyd-fynd gyda ymddangosiad cyntaf cyfres newydd Jen a Jim a'r Cywiadur.  Bydd y gyfrol ar gael i’w phrynu o siopau llyfrau lleol ac ar siop ar-lein y Ganolfan ym mis Mawrth, yn dilyn y lansiad ar 28ain o Chwefror.