Mae cynllun gwaith addysgol wedi ei lunio ar gyfer plant oed meithrin a disgyblion blynyddoedd cynnar ysgolion cynradd fel rhan o ddathliadau pen-blwydd gwasanaeth Cyw S4C yn ddeg oed yr haf yma.

Wedi'i gomisiynu gan S4C a'i greu a'i ddylunio gan gwmni adnoddau addysgol Canolfan Peniarth o Gaerfyrddin, mae'r pecyn addysgol ar gael ar-lein ar s4c.cymru/cyw ar gyfer athrawon cynradd Cymraeg a Saesneg ac arweinwyr grwpiau meithrin ledled Cymru.

Cafodd y pecyn lliwgar, hwyliog ei lunio i gyd-fynd â Fframwaith Proffil y Cyfnod Sylfaen Blynyddoedd Cynnar y cwricwlwm ac mae'n llawn gweithgareddau gwreiddiol a pherthnasol. Mae cynllun gwaith S4C Cyw yn datblygu sgiliau llythrennedd a rhifedd, gan annog disgyblion ifanc i weithio'n annibynnol a datblygu creadigrwydd. Yn ogystal â'r cynllun gwaith, mae taflenni gweithgareddau ar gael ar ffurf PDF ar y we.

Mae pecynnau parti wedi eu hanfon at bob ysgol gynradd a grwpiau meithin iddynt gael gynnal parti pen-blwydd i Cyw.

Dywedodd Comisiynydd Cynnwys S4C, rhaglenni plant, Sioned Wyn Roberts, "Rydym yn falch iawn o gael lansio'r Cynllun Gwaith addysgol hwn i gyd-fynd â dathliadau pen-blwydd Cyw. Mae'n sicr o ychwanegu at fwynhad rhaglenni plant S4C ar gyfer pob disgybl meithrin a blynyddoedd cynnar sy'n siarad neu’n dysgu siarad Cymraeg. Mae'n hufen ar y gacen ben-blwydd!!”

Dywedodd Cyfarwyddwr Canolfan Peniarth, Gwydion Wynne, "Mae'r comisiwn wedi bod yn gyfle amhrisiadwy i weithio ochr yn ochr ag S4C i ddathlu un o gymeriadau mwyaf blaenllaw’r sianel trwy lunio cynnwys addysgol, hwyliog Cymraeg i blant 2-5 oed mewn lleoliadau addysgol gwahanol ledled Cymru a chodi ymwybyddiaeth o Cyw yng nghartrefi pobl Cymru."

Dywedodd Pennaeth Cynorthwyol Ysgol y Dderwen, Caerfyrddin, Llio Dyfri Jones, sydd wedi ymgynghori gyda Chanolfan Peniarth wrth gynllunio’r Cynllun Gwaith, "Mae Cyw wedi bod yn amlwg ar ein sgriniau teledu, cyfrifiaduron a thabledi yn yr ysgol ers degawd bellach, ond gan ein bod yn nodi pen-blwydd mor arbennig eleni, roedd hi’n hyfryd gwneud Cyw yn rhan fwy canolog o fywyd y dosbarth. Dyna pam yr ydym wedi creu cynllun gwaith sy'n ymgorffori meysydd cyffredin mewn ysgolion a grwpiau meithrin gyda gweithgareddau'n canolbwyntio ar Cyw a’i ffrindiau. Rydym wedi awgrymu syniadau sy’n seiliedig ar ystod o brofiadau a gweithgareddau addysgol sy’n gymwys ar gyfer plant rhwng 2 a 5 oed a’u cyfatebu â phroffil y Cyfnod Sylfaen. Yn ychwanegol at y cynllun gwaith, mae taflenni a gweithgareddau parod - rhai yn cynnwys ychydig neu ddim iaith - fel eu bod yn addas i'w defnyddio mewn ysgolion ledled Cymru beth bynnag yw iaith yr addysg.”

Dywedodd Kiri Thomas, athro yn yr ysgol, "Mae cryn dipyn o gyffro wedi bod yn yr ysgol ers i'r pecyn adnoddau gyrraedd - yn enwedig gan fod Cyw wedi anfon gwahoddiad personol i'r holl blant, a gan fod y gwahoddiadau wedi cael eu hanfon i’w cartrefi, mae wedi codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd y dathliad ymhlith rhieni. Mae'r plant wedi cyffroi’n llwyr - ac maen nhw wrthi’n creu cardiau a gwneud addurniadau. Maen nhw’n edrych ymlaen yn fawr iawn at 5 Gorffennaf."