Awduron Canolfan Peniarth

Awduron Canolfan Peniarth

Mae Canolfan Peniarth wedi cydweithio â nifer o awduron.

 

Glenda Tinney

Ganed Glenda Tinney yn Sydney Awstralia ond daeth ei theulu yn ôl i gartref ei mam yng Ngheredigion pan oedd yn ddeuflwydd oed. Graddiodd o Brifysgol Caerdydd gyda gradd mewn Bioleg ac aeth ymlaen i gwblhau PhD mewn Ecoleg ym Mhrifysgol Caerhirfryn. Wedi cwblhau ei PhD, addysgodd Fioleg a chyrsiau iechyd a lles yng Ngholeg Meirion Dwyfor cyn dychwelyd i Gaerhirfryn i weithio'n gydymaith ymchwil.

Yn 2002 daeth Glenda yn ôl i Gymru i dderbyn swydd yn ddarlithydd yng Ngholeg y Drindod, Caerfyrddin, yn addysgu pynciau sy'n gysylltiedig â'r byd naturiol a chynaliadwyedd. Y rhain, ynghyd â lles plant a dysgu awyr agored, yw ei phrif ddiddordebau o hyd a dyna hefyd yw canolbwynt ei gwaith yn yr Ysgol Plentyndod Cynnar, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant lle y mae'n gweithio ar hyn o bryd. Mae Glenda yn byw yng Nghydweli gyda'i theulu.

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Awduron Canolfan Peniarth

Carys Richards

Mae Carys yn uwch ddarlithydd gyda Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gyda chyfrifoldeb am arweinyddiaeth yn y Cyfnod Sylfaen i ysgol Hyfforddiant ac Addysg Gychwynnol Athrawon. Mae ganddi ddeng mlynedd o brofiad o weithio yn y sector cynradd a chanddi radd MA Addysg Blynyddoedd Cynnar (cyfrwng Cymraeg). Mae wedi cyfrannu at nifer o bwyllgorau a grwpiau ffocws ac mi oedd yn aelod o banel ffocws a'i hariannwyd gan CACC ynghyd ag athrawon ac ymgynghorwyr Sir Gaerfyrddin i greu ffeil i athrawon yn ymwneud â nifer o themâu i hybu gweithgareddau ymarferol.

Bu'n gyd awdur ar set o 12 llyfr yn seiliedig ar Chwedlau Cymru a gyhoeddwyd gan Wasg Gomer yn 2010 ac fe ysgrifennodd bennod a chyd ysgrifennu penodau eraill mewn cyhoeddiad newydd yn seiliedig ar anghenion plant ifainc a'r Cyfnod Sylfaen. Mae Carys yn awduro ar hyn o bryd i brosiect - 'Y Cam Cynta'- Cerddoriaeth yn y Cyfnod Sylfaen' sy'n becyn adnoddau i athrawon / darparwyr plant 3-5 oed.

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Awduron Canolfan Peniarth

Eileen Merriman

Magwyd Eileen Merriman yng nghefn gwlad Sir Benfro cyn ennill B.Ed yng Ngholeg Addysg Dudley a mynd ymlaen i addysgu'n athrawes feithrin a phlant bach yng Nghaerdydd am 9 mlynedd. Ar ôl dychwelyd i fyw yn Sir Benfro, addysgodd mewn nifer o ysgolion cynradd, ac yna gweithiodd fel darlithydd gofal plant yng Ngholeg Addysg Bellach Sir Benfro am 8 mlynedd, gan gynnwys 6 blynedd yn Gydlynydd Rhaglen y Diploma CACHE mewn Gofal Plant ac Addysg.

Bu'n ddarlithydd Addysg Blynyddoedd Cynnar yn Y Drindod Dewi Sant er 2002, a hi ar hyn o bryd yw'r Cydlynydd Rhaglen ar gyfer y Dystysgrif Addysg Uwch mewn Cymraeg ac Arfer Dwyieithog yn y Blynyddoedd Cynnar (a elwir hefyd yn brosiect Geiriau Bach). Mae ei diddordebau'n cynnwys arferion addysgofal cymharol, a theithiodd yn helaeth i gael profiad o wledydd megis Canada, Denmarc, Sweden, yr Eidal a Lesotho. A hithau'n arweinydd Ysgolion Coedwig a darparwr HMS ar gyfer y feithrinfa ddydd fawr ar y campws, mae ganddi ddiddordeb mawr mewn plant yn dysgu trwy natur a defnyddio offer byrfyfyr. Enillodd Dystysgrif ôl-radd mewn Dysgu ac Addysgu ac mae wrthi ar hyn o bryd yn gwneud thesis gradd Meistr ar y cysylltiadau rhwng statws canolfannau eco ac arfer da yn y blynyddoedd cynnar.

Cynnyrch Cysylltiedig

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Awduron Canolfan Peniarth

Tina Lewis

Astudiodd Tina gelfyddyd gain yng Ngholeg Celf Hornsea, Llundain o 1977 i 1980 gan ennill gradd BA ag anrhydedd. O 1980 i 1994 cadwai Tina Oriel Gelf y Ceffyl Gwyn ar bwys Sevenoaks, Swydd Gaint, gan arddangos ei phaentiadau dyfrlliw ac olew ei hun, yn ogystal â gweithiau artistiaid lleol eraill. Mae profiad ganddi fel darlunydd ac artist masnachol. Mae hi wedi addysgu celf i oedolion ac i blant. Ym 1995 symudodd o Swydd Gaint i Sir Benfro. Bydd yn arddangos ei gwaith yn rheolaidd yn Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin, ac mae'n trefnu gwyliau paentio o'u tyddyn ger Arberth. Mae Tina wedi gweithio ar amryw o brosiectau celfyddydol ac amgylcheddol mewn ysgolion lleol. Cychwynnodd ei phrosiect Ysgolion Coedwig ei hun ym Mhenderi, ac mae'n cynnal dosbarth celf rheolaidd yn ei stiwdio. Hefyd mae cysylltiadau agos ganddi ag amgueddfa Dinbych-y-pysgod a Span Arts.

Cynnyrch Cysylltiedig

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Awduron Canolfan Peniarth

Sioned V Hughes

Mae Dr. Sioned Vaughan Hughes yn uwch-ddarlithydd yn yr Adran Hyfforddiant ac Addysg Gychwynnol Athrawon ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin ac yn darlithio ym Maes Gwybodaeth a Dealltwriaeth o'r Byd. Mae ganddi brofiad o ddysgu mewn ysgol gynradd. Mae ganddi brofiad o gyhoeddi deunyddiau addysgol ar gyfer ACCAC ac APADGOS. Bu'n gydawdur gydag Olive Dyer ar y pecynnau canlynol: Matiau Chwarae Cymraeg/Welsh Playmats ar gyfer y Cyfnod Sylfaen - cyhoeddiadau Wildgoose; pecyn 'Chwilota'r Chwedlau'/'Looking at Legends' - CAA. Cwblhaodd becyn addysgol ar gyfer Gwybodaeth a Dealltwriaeth o'r Byd, 'Ble yr ydym yn mynd?' (Pobl a Lleoedd) a 'Taith yng Nghwmni' - cyfres o lyfrau stori hanesyddol (Amser a Phobl) ar y cyd gyda Catrin Stevens - CAA. Cyhoeddodd becyn o adnoddau ar gyfer addysgu Daearyddiaeth yn y CA2 - 'Golwg ar...'/'Contrasting Localities...Tell me about' - @tebol. Mae newydd gwblhau prosiect APADGOS ar gyfer dysgwyr Cymraeg Ail Iaith CA2 - 6 llyfr Cymraeg Ail Iaith mewn cyd-destun daearyddol - CAA/CBAC. Ar hyn o bryd mae wrthi'n cwblhau 2 brosiect APADGOS, 'Bywyd yng Nghymru yn ystod ail hanner yr 20G' - adnodd hanes ar gyfer dysgwyr CA2 ar y cyd gyda Catrin Stevens a phrosiect ar gyfer y Cyfnod Sylfaen - Archwilio'r Amgylchedd Awyr Agored.

Cynnyrch Cysylltiedig

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Awduron Canolfan Peniarth

Anne-Marie Gealy

Hyfforddodd Anne-Marie yn athrawes gynradd yn Y Drindod Dewi Sant a dychwelodd fel darlithydd yn yr Ysgol Hyfforddiant ac Addysg Gychwynnol i Athrawon. Yn 2003, ymunodd â'r Ysgol Plentyndod Cynnar fel uwch ddarlithydd ac ar hyn o bryd mae'n gydlynydd dros dro ar raglen gradd BA Addysg Blynyddoedd Cynnar. Mae'n Arolygydd Estyn achrededig ar gyfer y maes Cynradd a'r Cyfnod Sylfaen. Yn ddiweddar bu ar daith astudio i Reggio Emilia. Mae ei phrif feysydd diddordeb yn cynnwys y modd y mae plant ifanc yn meddwl, deallusrwydd a lles emosiynol yn y blynyddoedd cynnar. Yn dilyn taith astudio i Reggio Emilia, cyfrannodd yn helaeth at nifer o raglenni HMS a gynigir gan yr Ysgol, gan roi sylw arbennig i'r ffordd y caiff chwarae a dysgu plant ei gofnodi yn Reggio Emilia. Mae wrthi ar hyn o bryd yn cynnal gwaith ymchwil ar gyraeddiadau myfyrwyr mewn gwahanol fathau o asesu. Mae hyn yn arbennig o ddefnyddiol ar gyfer datblygu strategaeth asesu'r Ysgol.

Cynnyrch Cysylltiedig

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Awduron Canolfan Peniarth

Cathryn Clement

Mae Catherine Clement wedi bod yn addysgu plant rhwng tair a saith oed yn Ysgol y Dderwen Caerfyrddin ers pymtheg mlynedd ar hugain ac wedi bod yn gydlynydd Addysg Grefyddol ers ugain mlynedd. Yn ystod y cyfnod hwn mae wedi cael y cyfle i wasanaethu ar sawl panel Addysg Grefyddol gan weithio o dan arweiniad Mary Parry, yr ymgynghorydd i ddatblygu cynllun gwaith Addysg Grefyddol Sir Gaerfyrddin.

Cafodd wahoddiad i fynychu cyrsiau a ariannwyd gan Gyngor Cyffredinol Addysgu Cymru. Ffocws y cyrsiau oedd cyflwyno agweddau o amrywiaeth o grefyddau i blant dan 7 oed. Hefyd, bu'n aelod o banel monitro Cyfres Crisial ar ran ACCAC, sef cyfres o lyfrau oedd yn cyflwyno crefydd i blant dan 7 oed. Mae hefyd wedi cymryd rhan mewn sesiynau hyfforddiant mewn swydd Sir Gaerfyrddin drwy gynnal gweithdy ar ddathliadau Hindwaidd mewn cynhadledd Addysg Grefyddol.

Cynnyrch Cysylltiedig

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Awduron Canolfan Peniarth

Beryl Bowen

Mae Beryl Bowen yn athrawes brofiadol ac yn gydlynydd y Cyfnod Sylfaen yn Ysgol Gynradd Hendy-gwyn ar Daf, Sir Gaerfyrddin. Fel cydlynydd y Cyfnod Sylfaen mae ganddi brofiad cyfoes o addysgu a dysgu. Yn ogystal, mae'n gydlynydd Addysg Grefyddol yn yr ysgol ac yn gyfrifol am gynllunio, monitro, addysgu ac archebu/rheoli adnoddau Addysg Grefyddol yr ysgol. Ers dros 15 mlynedd mae wedi bod yn arbenigo ar addysgu Addysg Grefyddol. Yn ddiweddar fe gafodd gyfnod Sabothol ar y rhaglen 'Farmington Fellowship' Prifysgol Caergrawnt, gan gynhyrchu adnoddau a gweithgareddau addysgu a dysgu Hindwaidd ar gyfer y sir. Mae hi wedi bod yn aelod o grwp prosiect APADGOS ers 2007 i gyflwyno gwersi a chasglu gwaith plant ar gyfer creu llawlyfr 'Datblygiad Addysg Grefyddol' yn y Cyfnod Sylfaen yn ogystal â pherthyn i grwpiau monitro adnoddau dwyieithrwydd a llyfrau Addysg Grefyddol. Gyda dyfodiad Sgiliau Meddwl yn y cwricwlwm mae wedi chwarae rhan flaengar i ddatblygu'r addysgu yn ysgolion Sir Gaerfyrddin a chafodd hyfforddiant diweddar i fod yn hyfforddwr y rhaglen 'Dewch i Feddwl' i blant pump oed.

Cynnyrch Cysylltiedig

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Awduron Canolfan Peniarth

Bethan Clement

Mae Bethan wedi cyfrannu at sawl un o brosiectau Canolfan Peniarth, e.e. Unedau Synoptig Safon Uwch sydd i'w gweld ar wefan GCaD, Cardiau Darllen CA3 a CA4 ar gyfer Cymraeg ail iaith a ffeil Taro'r Targed ar gyfer dysgwyr 14 - 19 oed Cymraeg iaith gyntaf. Mae hi hefyd yn cyfrannu fel tiwtor ac awdur i gyrsiau'r Cynllun Sabothol ym Mhrifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant. Gyda Nona Breese, ysgrifennodd Seren Iaith! sef llawlyfr adolygu a chywiro iaith. Mae hi hefyd yn ysgrifennu erthyglau'n gyson i gylchgrawn yr Urdd, iaw! Ar hyn o bryd, mae hi'n brysur yn gweithio ar nifer o brosiectau cyffrous newydd i Ganolfan Peniarth.

Cynnyrch Cysylltiedig

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Awduron Canolfan Peniarth

Angela Rees

Ar hyn o bryd Angela yw'r Cydlynydd Rhaglen ar gyfer y cwrs BA Addysg Blynyddoedd Cynnar cyfrwng Cymraeg yn Y Drindod Dewi Sant. Daeth i addysg uwch yn hwyrach nac arfer, gan iddi redeg cylch meithrin am nifer o flynyddoedd a magu teulu ifanc. Cafodd ei hyfforddi'n athrawes ysgol gynradd yn Y Drindod Dewi Sant, gan arbenigo mewn plant bach, ac yna treuliodd nifer o flynyddoedd yn athrawes plant bach. Yna cafodd Angela ei secondio i ddarlithio yn Y Drindod Dewi Sant ac ymunodd yn barhaol â staff yr Ysgol Plentyndod Cynnar yn 2005. Gwnaiff y rhan fwyaf o'i addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'n arweinydd Ysgolion Coedwig cymwysedig a threuliodd gyfnod yn ddiweddar yn Nenmarc ar wythnos astudio Ysgolion Coedwig. Bu hefyd ar ymweliad astudio â Reggio Emilia yn yr Eidal. Mae ei diddordebau academaidd yn cynnwys chwarae awyr agored, creadigrwydd a dysgu awyr agored yn y blynyddoedd cynnar.

Cynnyrch Cysylltiedig

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Awduron Canolfan Peniarth

Tina Thomas

Ar hyn o bryd, Tina yw Pennaeth Adran y Gymraeg yn Ysgol Greenhill, Dinbych y Pysgod yn Sir Benfro. Mae hi hefyd yn gweithio fel athrawes uwchradd ymgynghorol yn Sir Benfro am un diwrnod yr wythnos. Mae hi'n dysgu'r holl ystod oed a gallu yn yr ysgol, ac mae hi'n hollol gyfarwydd â gofynion y fanyleb Safon Uwch. Mae'n athrawes flaengar ac mae ganddi nifer o syniadau cyffrous, yn arbennig o ran y defnydd o'r dechnoleg ddiweddaraf i hybu dysgu ac addysgu. Mae hi wedi cynnal sesiynau hyfforddiant mewn swydd yn genedlaethol ar hyn, yn ogystal ag ar fethodoleg ac arfer dda wrth addysgu ail iaith, asesu ar gyfer dysgu yn y dosbarth ail iaith a chodi safonau drwy astudio llenyddiaeth gyda dysgwyr ail iaith.

Yn ogystal ag awduro ar gyfer GCaD, hi oedd awdur y pecyn Camau Cwl, sef adnodd ar gyfer hwyrddyfodiaid a gomisiynwyd gan ACCAC. Cyfrannodd nifer o eitemau hefyd i lyfrau Taith Iaith 1 a 2 ac ysgrifennodd nifer helaeth o weithgareddau atodol i gyd-fynd â'r adnodd hwn.

Mae gan Tina brofiad helaeth o arholi hefyd. Ar hyn o bryd, hi yw prif arholwraig Cymraeg Cymhwysol TGAU Ail Iaith, cwrs yr oedd hi'n bennaf gyfrifol am ei ddatblygu yn ei ffurf bresennol. Hi hefyd oedd yn gyfrifol am ddatblygu ac arholi ei ragflaenydd sef y Peilot Cymraeg Ymarferol. Cyn hynny, bu'n brif Arholwraig y Dyfarniad mewn Cymraeg Ail Iaith. Mae hi hefyd yn aelod o banel cydlynwyr uwchradd Cymraeg ail iaith.

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Awduron Canolfan Peniarth

Lisa Glyn Thomas

Graddiodd Lisa yn y Gymraeg yn Aberystwyth yn 2003. Fe'i penodwyd yn athrawes yn Ysgol Uwchradd Dyffryn Taf yn dilyn y cwrs TAR yng Nghaerdydd. Mae'n addysgu'r Gymraeg fel iaith gyntaf ac ail iaith ar bob lefel. Ymhen dwy flynedd cafodd ddyrchafiad i fod yn gyfrifol am ddatblygu dwyieithrwydd ar draws yr ysgol. Cynhaliodd hyfforddiant i staff yr ysgol gyfan ar asesu ar gyfer dysgu. Cafodd ei ffilmio ar gyfer ffilm yn enghreifftio arfer da fel rhan o raglen hyfforddiant mewn swydd CBAC ac mae wedi creu llawer o adnoddau blaengar ac ysgogol ar gyfer dysgwyr ei hysgol.

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Awduron Canolfan Peniarth

Catrin Stevens

Mae Catrin Stevens yn gweithio'n llawrydd yn awduro llyfrau gwreiddiol i blant ac oedolion ym meysydd diwylliant gwerin a hanes Cymru (a'u cyfieithu) ers pedair blynedd. Dechreuodd ei gyrfa fel ymchwilydd ym maes diwylliant gwerin yn Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan, ac yna bu'n athrawes a darlithydd yng Ngholeg y Drindod gan gyfrannu at hyfforddi athrawon. Mae'n adnabod anghenion y gynulleidfa darged hon felly. Ei phrif ysgogiad wrth ysgrifennu ydy ceisio meithrin diddordeb a chariad at draddodiadau a hanes Cymru.

Mae ei gwaith yn cynnwys y gyfres wreiddiol Hanes Atgas (3 cyfrol - 9-13 oed) Gwasg Gomer; 3 cyfrol yn y gyfres ddwyieithog Cip ar Gymru ar Hywel Dda, Santes Dwynwen a Merched Beca; cyfrolau yng nghyfres Gwasg Prifysgol Rhydychen, Darganfod Hanes Cymru a 6 llyfr darllen ffeithiol 'Y Ffordd Gymreig o ...' (3 yn y dal yn y wasg) i ACCAC ac APADGOS ar themâu megis Trosedd a Chosb a Chwaraeon (Oedran 8-13). Yn ystod y misoedd diwethaf mae Catrin wedi cyhoeddi llyfr yn y Gymraeg (Stori'r Gymraeg) ac yn Saesneg (Telling the Story of Welsh) ac wedi ysgrifennu llyfr pen-i-waered ffuglen / ffeithiol ar y Senedd. Yn ogystal mae wedi bod yn paratoi 20 darn ar gyfer gwefan hanes y BBC ar gyfer rhieni disgyblion CA2-3. Ar hyn o bryd mae'n cydweithio gyda Sioned ar brosiect APADGOS yn edrych ar Fyw yn yr ugeinfed ganrif. Fe fydd y prosiect yn dod i ben ddechrau'r Haf.

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Awduron Canolfan Peniarth

Gwyneth Price

Ymddeolodd Gwyneth yn ddiweddar o'i gwaith fel pennaeth y chweched dosbarth ac arweinydd Cymraeg ail iaith yn Ysgol Tregib Llandeilo. Ers ei hymddeoliad, mae wedi bod yn ôl yn yr ysgol am gyfnodau i helpu myfyrwyr y chweched dosbarth i baratoi ar gyfer arholiadau Safon Uwch mewn Cymraeg ail iaith. Mae Gwyneth wedi rhoi oes o wasanaeth i addysgu'r Gymraeg gyda'i bryd ar godi safonau a sicrhau bod pob myfyriwr yn cyrraedd ei lawn botensial.

Mae Gwyneth yn hen gyfarwydd â gweithio ar lefel genedlaethol. Mae hi'n un o gymedrolwyr Cymraeg ail iaith Cyfnod Allweddol 3 ar gyfer sicrhau asesiad athrawon. Bu'n awduro asesiadau cyfathrebu ar gyfer y sgiliau allweddol ac mae ganddi hefyd brofiad fel arholwr Safon Uwch mewn Cymraeg ail iaith. Roedd hi'n aelod o'r panel fu'n cymeradwyo'r fanyleb yn 2007 ac o'r herwydd mae hi'n hollol gyfarwydd â'r gofynion. Dros y blynyddoedd diwethaf mae wedi bod yn aelod o banel monitro'r gyfres 'Golwg ar ...' a gyhoeddwyd gan CAA.

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Awduron Canolfan Peniarth

Emma McKenna

Dechreuodd Emma ar ei gyrfa fel athrawes feithrin a CA1 yn Ysgol Eglwysig Llanfynydd cyn derbyn swydd barhaol yn Ysgol Gymraeg y Castell yng Nghaerffili. Cafodd brofiad helaeth o addysgu o fewn y Cyfnod Sylfaen. Daeth 'nôl i'w gwreiddiau a derbyn swydd barhaol yn Ysgol Gynradd Peniel yng Nghaerfyrddin lle bu'n addysgu blynyddoedd un a dau.

Cafodd gyfnod o dair blynedd ar secondiad gydag Adran Addysg Sir Gaerfyrddin, fel athrawes ymgynghorol yn cefnogi staff a disgyblion y Cyfnod Sylfaen. Elfen bwysig o'i rôl oedd cefnogi athrawon i ddatblygu Sgiliau Meddwl ac Asesu ar Gyfer Dysgu ar lawr eu dosbarthiadau, a chyd-weithiodd fel rhan o dîm Cynghorwyr y Sir a Choleg y Brenin Llundain i gefnogi clystyrau o ysgolion cynradd ac uwchradd. Yn ystod y cyfnod, bu'n arwain prosiect DVD 'Siarad: dysgu siarad, siarad i ddysgu' sydd erbyn hyn yn cael ei ddefnyddio ar gyfer hyfforddiant ysgolion cynradd ac uwchradd yn Sir Gaerfyrddin. Cafodd ei hyfforddi fel hyfforddwr 'Amser Cylch' a chefnogodd nifer o ysgolion wrth ddatblygu'r elfen hon yn eu hysgolion.

Mae'n ôl yn awr yn Ysgol Gynradd Gymunedol Peniel yn mwynhau addysgu o fewn y Cyfnod Sylfaen. Mae'n gyfrifol am Ysgolion Rhyngwladol ac Ysgol Eco adran y babanod. Yn ddiweddar cwblhaodd gwrs Arweinyddiaeth Gynradd a nawr mae wrthi'n ymchwilio i 'ddwyieithrwydd' yn y Cyfnod Sylfaen er mwyn cwblhau MA Addysg ym Mhrifysgol Fetropolitan Abertawe.

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Awduron Canolfan Peniarth

Shoned Wyn Jones

Shoned yw pennaeth y gyfadran ieithoedd yn Ysgol John Bright, Llandudno. Mae hi hefyd yn gyfrifol am y Gymraeg yn yr ysgol. Mae ganddi brofiad eang o addysgu Safon Uwch i'r holl ystod gallu ac mae ganddi hefyd brofiad fel un o arholwyr CBAC.

Mae ganddi brofiad eang o ysgrifennu ar gyfer pobl ifanc gan ei bod wedi cyhoeddi pedwar llyfr ar gyfer y gynulleidfa hon yn barod yn ogystal â pharatoi gweithgareddau di ri ar gyfer yr ysgol. Dros y blynyddoedd diwethaf mae wedi bod yn aelod o banel monitro'r gyfres 'Golwg ar ...' a gyhoeddwyd gan CAA.

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Awduron Canolfan Peniarth

Llio Dyfri Jones

Mae Llio Dyfri Jones yn gyflogedig yn Ysgol y Dderwen Caerfyrddin er 1997. Cafodd ei phenodi yn Bennaeth y Cyfnod Sylfaen o fewn yr ysgol yn 2008 ac, am eleni, yn dilyn secondiad y Pennaeth i weithio gydag Estyn, mae hefyd wedi derbyn cyfrifoldeb Pennaeth Cynorthwyol yn yr ysgol. Mae'n aelod o'r Tîm Rheoli a lywiodd yr ysgol trwy arolwg llwyddiannus gan Estyn yn gynt eleni pan ddyfarnwyd saith gradd 1 iddi a dim pwyntiau gweithredu.

Bu Llio yn Gydlynydd y Gymraeg ar draws yr ysgol er 1998 a chafodd gyfle yn ystod y cyfnod hwnnw i weithio ar sawl prosiect addysgol gwahanol. Enillodd Gymrodoriaeth Farmington o Brifysgol Rhydychen yn 2002 pryd y cafodd gyfle i greu deunyddiau ar gyfer a datblygu'r Cwricwlwm Cymreig o fewn Addysg Grefyddol yn benodol ar gyfer plant CA1. Cafodd ei rhyddhau o'r ysgol am gyfnodau yn ystod 2008/09 i weithio ar brosiect o fewn Awdurdod Addysg Sir Gaerfyrddin i greu adnoddau ieithyddol i gyfoethogi'r ddarpariaeth o fewn y Cyfnod Sylfaen. Fe'i hyfforddwyd gan y sir i gyflwyno'r rhaglen iaith 'Camau Cyntaf' ac ar fwy nag un achlysur hefyd bu'n cyfrannu'n weithredol at gyrsiau rhannu arfer dda o fewn y Cyfnod Sylfaen mewn cyrsiau a drefnwyd gan y Sir. Derbyniodd hyfforddiant Asesu ar gyfer Dysgu mewn cydweithrediad â Choleg y Brenin Llundain.

Fel un sydd wedi mynd ati i greu nifer o weithgareddau symbylus a gwreiddiol ei hun i ddisgyblion 3 i 7 oed mae ganddi stôr o syniadau a phrofiad penodol o weithio ar lawr y dosbarth.

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Awduron Canolfan Peniarth

Ann Clwyd Davies

Mae Ann wedi treulio'i gyrfa'n addysgu ac yn datblygu adnoddau ar gyfer dysgwyr y Cyfnod Sylfaen. Wedi cyfnod yn addysgu yn Ysgol y Dderwen ac Ysgol Llangynnwr bu'n gweithio ar brojectau llythrennedd y teulu o dan nawdd yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol. Yn y swydd hon, cafodd gyfle i ymweld â nifer o ysgolion ac i gyfarfod ag athrawon, rhieni a dysgwyr. Mae wedi paratoi nifer o gardiau her gyda'r nod o ddatblygu sgiliau meddwl a gweithio'n annibynnol. Mae hefyd wedi datblygu adnoddau i wella llythrennedd dysgwyr ifanc iawn. Yn dilyn ei chyfnod gyda'r Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol bu'n gweithio fel ymgynghorydd y Cyfnod Sylfaen gydag Awdurdod Addysg Sir Gâr am bedair blynedd cyn symud i arwain y Cyfnod Sylfaen yn Ysgol Tre Ioan Caerfyrddin. Ar hyn o bryd, mae Ann yn arwain y Cyfnod Sylfaen yn Ysgol Dewi Sant Llanelli lle mae hi'n bennaeth cynorthwyol.

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Awduron Canolfan Peniarth

Lona Evans

Lona yw pennaeth adran Gymraeg Ysgol Uwchradd Caerdydd. Ar hyd y blynyddoedd, mae dysgwyr yr ysgol hon wedi dysgu Cymraeg yn llwyddiannus iawn gan gipio gwobr dysgwr y flwyddyn yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ar sawl achlysur. Mae'r disgwyliadau o ran dysgu Cymraeg yn uchel iawn ac mae Lona'n llwyddo i sbarduno'r dysgwyr drwy ddatblygu a defnyddio gweithgareddau blaengar a chyffrous. Mae'n gyfarwydd ag awduro ar gyfer gwefan GCaD ac mae gweithgareddau UG a baratôdd i'w gweld yno eisoes.

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Awduron Canolfan Peniarth

Cysylltu Gyda Canolfan Peniarth