Mae hi’n gyfnod hynod brysur ar dim gwasnaethau hyfforddiant iaith y Ganolfan ar hyn o bryd, gyda chyrsiau y Cwrs Sabothol Cenedlaethol yn rhedeg mewn tair canolfan dros y tymor nesaf, yn Abertawe, Llanidloes, ac yng Nghaefyrddin.

Tim gwasanaethau hyfforddiant iaith y Ganolfan sy’n gyfrifol am redeg cyrsiau’r Cynllun Sabothol Cenedlaethol dan nawdd y Llywodraeth yn ne orllewin a chanolbarth Cymru, yn ogystal â chymedroli’r holl gyrsiau ym mhob rhanbarth yn genedlaethol.  Rhaglen o gyrsiau iaith ar gyfer athrawon, hyfforddwyr, darlithwyr a chynorthwywyr dosbarth yw’r Cynllun Sabothol, a’i nod yw cynyddu’r nifer o ymarferwyr sy’n gallu addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg neu’n ddwyieithog.

Mae tiwtoriaid y cwrs bob amser yn chwilio am ffyrdd ymarferol a gwahanol o addysgu iaith i’r myfyrwyr ac yn ysgogi’r myfyrwyr i feddwl y tu hwnt i’r ystafell ddosbarth.  Yr wythnos ddiwethaf er enghraifft, bu criw un o’r canolfannau ar daith o gwmpas stadiwm y Liberty, cartref Clwb Pel-droed Abertawe, yng nghwmni Eirian Wyn, sy’n Gaplan ar y Clwb, gan ymweld â’r ystafelloedd newid a’r ystafell reoli.

Dywedodd Dr Nia Cole-Jones,  Rheolwr Prosiectau a Thiwtor y Gymraeg mewn addysg o fewn Canolfan Peniarth “Mae'n bwysig bod yr athrawon yn cael cyfleoedd i glywed yr iaith yn naturiol, y tu allan i'r ystafell ddosbarth, er mwyn cadarnhau ac ymestyn eu gwybodaeth. Mae teithiau fel hyn hefyd yn gyfle iddyn nhw weld pa weithgareddau sy'n bosibl trwy gyfrwng y Gymraeg neu'n ddwyieithog yn eu hardal leol fel y gallan nhw ehangu gorwelion eu disgyblion pan fyddan nhw'n dychwelyd i'w hysgolion.”.

Dywedodd yr athrawon ar ôl y daith yn Abertawe, “Mwynheon ni’r daith yn fawr iawn.  Roedd Eirian yn grêt ac mae llawer o wybodaeth gyda fe.  Cawson ni gyfle i wrando ac i ymarfer ein Cymraeg. Taith arbennig!”

Am fwy o fanylion am wasanaethau hyffoddiant iaith y Ganolfan, gan gynnwys cyrsiau'r Cynllun Sabothol, cysylltwch â ni ar  hyfforddiantiaith@canolfanpeniarth.org.