Apiau Canolfan Peniarth

Dyma ein portffolio o apiau ar gyfer ffonau symudol a thabledi. Mae'r apiau ar gael i'w lawrlwytho drwy iTunes a Google Play. Cliciwch ar y dolenni perthnasol i ddechrau lawrlwytho.

Ap Treiglo

Nod Ap Treiglo ydy cynorthwyo siaradwyr Cymraeg a dysgwyr i wirio treigladau. Mae dau elfen i'r ap, sef elfen 'chwilota' sydd yn cynnwys y geiriau hynny sy'n achosi i'r geiriau sy'n eu dilyn yn syth i dreiglo, a'r elfen adolygu llae mae modd dod o hyd i'r holl reolau treiglo.

 


Ap Treiglo

Ap Sglein ar Lein

Dyma ap i ddatblygu sgiliau a safonau myfyrwyr Cymraeg iaith gyntaf CA5. Yn benodol, nod yr ap yw i ddatblygu sgiliau Cymraeg disgyblion a thargedu'n benodol y gwallau mwyaf cyffredin sy'n cael eu nodi bob blwyddyn gan arholwyr pwnc.Fersiwn ap o'r wefan Sglein ar lein yw hwn. Mae'r ap yn rhoi blas o gynnwys y wefan ac wedi'i gynllunio i gynnig profiadau a heriau gramadegol rhyngweithiol ar ffonau symudol smart ac ar dabledi. Credir bod yr amrywiaeth yn annog disgyblion y Gymraeg yng Nghyfnod Allweddol 5 i gymryd cyfrifoldeb dros wella'u sgiliau ar ffurf gweithgareddau hwyliog a heriol.

 


Sglein Ar Lein

Ap Tric a Chlic

Dyma ap deniadol a chyffrous i atgyfnerthu sain a ffurfiad llythrennau gyda chaneuon i'ch arwain o lythyren i lythyren. Ceir gemau atyniadol yma hefyd sy'n rhoi cyfle i ymarfer a defnyddio'r sgiliau a addysgwyd trwy ddilyn y cynllun. Dysgu trwy fwynhau'r dechnoleg fodern!

 


Tric a Chlic

Ap Betsan a Roco yn y Pentref
(Ap Archwilio'r Amgylchedd)

Ap arbennig a chyffrous ar gyfer dysgwyr ifancaf y Cyfnod Sylfaen. Mae'n cynnwys cyfres o gemau deniadol a fydd yn rhoi cyfle iddynt ddatblygu eu sgiliau llythrennedd a rhifedd yn y Gymraeg mewn ffordd ddiddorol a hwyliog. Mae'r ap yn cyd-fynd â'r gyfres boblogaidd, Archwilio'r Amgylchedd, ac wedi ei seilio yn arbennig ar y pentref yn y gyfres. Yr her i'r plant yw i ymweld ag adeiladau'r pentref gan gwblhau'r gemau a'r gweithgareddau sydd yno yn llwyddiannus. Bydd fersiynau electroneg o lyfrau'r gyfres Archwilio'r Amgylchedd hefyd ar gael cyn bo hir a fydd yn cynnwys elfennau o sain ac animeiddio i'w defnyddio gyda phlant yn y cartref neu'r ysgol.

 


Archwilio'r Amgylchedd

Ap Cychwyn Eto

Cyfres o lyfrau llythrennedd sylfaenol ar gyfer disgyblion sy'n cael anhawster gyda datblygu llythrennedd yw Cychwyn Eto. Mae'r gyfres yn atgyfnerthu sŵn llythrennau a datblygu ymwybyddiaeth ffonetig y dysgwr.

 

Dod cyn hir i siop Google Play / Coming soon to Google Play store


Ap Cymraeg Cychwyn Eto

Ap Cywirdeb Iaith

Dyma ap i ddatblygu sgiliau a safonau myfyrwyr Cymraeg ail iaith CA5. Mae'r ymarferion a geir o fewn yr ap yn herio'r dysgwr ar amrywiol lefelau. Credir bod yr amrywiaeth yn annog disgyblion y Gymraeg fel ail iaith yng Nghyfnod Allweddol 5 i gymryd cyfrifoldeb dros wella'u sgiliau ar ffurf gweithgareddau hwyliog a heriol. Fersiwn ap o'r wefan CYWIRDEB IAITH yw hwn. Mae'r ap yn rhoi blas o gynnwys y wefan ac wedi'i gynllunio i gynnig profiadau a heriau gramadegol rhyngweithiol ar ffonau symudol smart ac ar dabledi.

 


Cywirdeb Iaith

Ap Iaith

Croeso i barc thema 'Ap Iaith' lle gallwch ddatblygu a meistroli eich sgiliau Cymraeg yng nghyfnod allweddol 2 a 3 i ddod yn ddysgwr Cymraeg hyderus ac uchelgeisiol.

Mae deg ardal ym mharc thema 'Ap iaith':

 • Amser presennol
 • Amser gorffennol
 • Amser dyfodol
 • Amser amodol
 • Mynegi barn
 • Defnyddio gorchmynion
 • Defnyddio idiomau
 • Gofyn cwestiynau
 • Geirfa gyfarwydd
 • Bod yn uchelgeisiol

Mae gan bob parth dair gêm ar dair lefel anhawster. Byddwch hefyd yn dod o hyd i ganllawiau sy'n hawdd eu defnyddio ar gyfer pob parth iaith yn ogystal â gweithgareddau uwcholeuo ar dair lefel anhawster.

Fel cymhelliad ychwanegol, bydd ennill darnau arian yn y gemau iaith yn ennill amser i chi dreulio yn arcêd y parc thema lle gallwch roi cynnig ar gemau retro i gystadlu am y sgôr uchaf.

Datblygwyd yr Ap hwn gan Ganolfan Peniarth ar ran ERW.

 


Ap Iaith

Dewin a Doti

Dyma Ap ar gyfer plant rhwng 2-5 oed sy'n cynnwys 4 stori Dewin a Doti - gyda sain. Mae'r llyfrau'n adlewyrchu elfennau o fywydau plant bach yng Nghymru yn ei holl amrywiaeth ac yn cyfuno hynny â'r hud a lledrith sydd gan y ddau gymeriad hoffus Dewin a Doti. Teitlau'r llyfrau yw Dewin a Doti yn yr Archfarchnad, Dewin a Doti'n Helpu yn y Gêm Fawr, Dewin a Doti'n Helpu yn y Pwll Nofio a Dewin a Doti'n Mynd i'r Parc.

Mae Ap yn cynnwys trosleisiad o'r pedwar llyfr gan Nia Ceidiog, synau cefndirol a delweddau symudol gan greu elfen ryngweithiol ar gyfer plant bach. Mae Nia yn adnabyddus ym maes y blynyddoedd cynnar gyda'i gwaith sgriptio a chynhyrchu rhaglenni plant arloesol gan gynnwys Sam Tân, Dwylo'r Enfys ac Y Diwrnod Mawr.

 


Dewin a Doti

Aur am Air

Ap cyffrous deniadol o weithgareddau a gemau rhyngweithiol i gefnogi sgiliau sillafu yn y Gymraeg o'r Cyfnod Sylfaen i Gyfnod Allweddol 4.

Adnodd deniadol sy'n hybu dysgu annibynnol plant a phobl ifanc gan gefnogi'r iaith Gymraeg yn yr ysgol ac ar yr aelwyd gartref.

 


Aur am Air

Tric a Chlic 2

Mae Tric a Chlic yn un o'r adnoddau mwyaf poblogaidd y mae Canolfan Peniarth wedi'i gyhoeddi. Mae'r adnodd Tric a Chlic yn gynllun darllen ffonig synthetig blaengar a systematig ar gyfer y Cyfnod Sylfaen, sy'n ymgorffori tri cham. Yn dilyn llwyddiant y cynllun mewn ysgolion cynradd ar draws Cymru, mae Canolfan Peniarth bellach wedi datblygu dau ap i fynd gyda Tric a Chlic.

 


Tric a Chlic 2

Ap Alumni

Mae'r ap yn ffordd newydd, cyffrous i aros yn gysylltiedig gyda'r Brifysgol ac i gymryd mantais o bopeth sy'n cael eu cynnig fel aelod o Alumni PCYDDS.

Gallwch ddefnyddio'r ap i:

 • Ddarganfod am ddatblygiadau newydd, gan gynnwys cyfleoedd am swyddi, o fewn maes eich gradd.
 • Ymuno mewn cystadlaethau a gwobrau y bydd y Brifysgol yn rhedeg, ac i ddysgu am gymhelliannau ariannol allai fod ar gael.
 • Aros yn gysylltiedig gyda'ch darlithwyr a'ch cyfoedion.

 


Ap Alumni

Caneuon Cŵl 1

Dyma Ap ar gyfer plant rhwng 3 a 5 mlwydd oed sy'n cynnwys 30 o ganeuon a rhigymau hwyliog, gwreiddiol gan Caryl Parry Jones a Steffan Rhys Williams. Mae'r caneuon wedi eu cyfansoddi yn arbennig er mwyn gallu cael eu defnyddio mewn gwahanol ardaloedd, tu mewn a thu allan, o fewn dosbarthiadau'r Cyfnod Sylfaen.

Yn ogystal ag animeiddiadau ar gyfer pob cân, mae'r Ap yn cynnig cyfle i blant i ganu drwy ddilyn y geiriau ar y sgrin (dull Carioci), gydag opsiwn i ganu i'r cyfeiliant yn unig, neu ganu gyda Caryl a Steffan!

Mae llyfr Caneuon Cŵl 1 ar gael i'w brynu o siopau llyfrau i gyd-fynd â'r Ap hwn, sy'n cynnwys sgôr gerddoriaeth ar gyfer pob cân.

 


Caneuon Cŵl 1

Caneuon Cŵl 2

Dyma Ap ar gyfer plant rhwng 5 a 7 mlwydd oed sy'n cynnwys 30 o ganeuon a rhigymau hwyliog, gwreiddiol gan Caryl Parry Jones a Steffan Rhys Williams. Mae'r caneuon wedi eu cyfansoddi yn arbennig er mwyn gallu cael eu defnyddio mewn gwahanol ardaloedd, tu mewn a thu allan, o fewn dosbarthiadau'r Cyfnod Sylfaen. Yn ogystal ag animeiddiadau ar gyfer pob cân, mae'r Ap yn cynnig cyfle i blant i ganu drwy ddilyn y geiriau ar y sgrin (dull Carioci), gydag opsiwn i ganu i'r cyfeiliant yn unig, neu ganu gyda Caryl a Steffan! Mae llyfr Caneuon Cŵl 2 ar gael i'w brynu o siopau llyfrau i gyd-fynd â'r Ap hwn, sy'n cynnwys sgôr gerddoriaeth ar gyfer pob cân.

 


Caneuon Cŵl 2

Cysylltu Gyda Canolfan Peniarth