Apiau Canolfan Peniarth

Dyma ein portffolio o apiau ar gyfer ffonau symudol a thabledi. Mae'r apiau ar gael i'w lawrlwytho drwy iTunes a Google Play. Cliciwch ar y dolenni perthnasol i ddechrau lawrlwytho.

Ap Treiglo

Nod Ap Treiglo ydy cynorthwyo siaradwyr Cymraeg a dysgwyr i wirio treigladau. Mae dau elfen i'r ap, sef elfen 'chwilota' sydd yn cynnwys y geiriau hynny sy'n achosi i'r geiriau sy'n eu dilyn yn syth i dreiglo, a'r elfen adolygu llae mae modd dod o hyd i'r holl reolau treiglo.

 


Ap Treiglo

Ap Sglein ar Lein

Dyma ap i ddatblygu sgiliau a safonau myfyrwyr Cymraeg iaith gyntaf CA5. Yn benodol, nod yr ap yw i ddatblygu sgiliau Cymraeg disgyblion a thargedu'n benodol y gwallau mwyaf cyffredin sy'n cael eu nodi bob blwyddyn gan arholwyr pwnc.Fersiwn ap o'r wefan Sglein ar lein yw hwn. Mae'r ap yn rhoi blas o gynnwys y wefan ac wedi'i gynllunio i gynnig profiadau a heriau gramadegol rhyngweithiol ar ffonau symudol smart ac ar dabledi. Credir bod yr amrywiaeth yn annog disgyblion y Gymraeg yng Nghyfnod Allweddol 5 i gymryd cyfrifoldeb dros wella'u sgiliau ar ffurf gweithgareddau hwyliog a heriol.

 


Sglein Ar Lein

Ap Tric a Chlic

Dyma ap deniadol a chyffrous i atgyfnerthu sain a ffurfiad llythrennau gyda chaneuon i'ch arwain o lythyren i lythyren. Ceir gemau atyniadol yma hefyd sy'n rhoi cyfle i ymarfer a defnyddio'r sgiliau a addysgwyd trwy ddilyn y cynllun. Dysgu trwy fwynhau'r dechnoleg fodern!

 


Tric a Chlic

Ap Betsan a Roco yn y Pentref
(Ap Archwilio'r Amgylchedd)

Ap arbennig a chyffrous ar gyfer dysgwyr ifancaf y Cyfnod Sylfaen. Mae'n cynnwys cyfres o gemau deniadol a fydd yn rhoi cyfle iddynt ddatblygu eu sgiliau llythrennedd a rhifedd yn y Gymraeg mewn ffordd ddiddorol a hwyliog. Mae'r ap yn cyd-fynd â'r gyfres boblogaidd, Archwilio'r Amgylchedd, ac wedi ei seilio yn arbennig ar y pentref yn y gyfres. Yr her i'r plant yw i ymweld ag adeiladau'r pentref gan gwblhau'r gemau a'r gweithgareddau sydd yno yn llwyddiannus. Bydd fersiynau electroneg o lyfrau'r gyfres Archwilio'r Amgylchedd hefyd ar gael cyn bo hir a fydd yn cynnwys elfennau o sain ac animeiddio i'w defnyddio gyda phlant yn y cartref neu'r ysgol.

 


Archwilio'r Amgylchedd

Ap Cychwyn Eto

Cyfres o lyfrau llythrennedd sylfaenol ar gyfer disgyblion sy'n cael anhawster gyda datblygu llythrennedd yw Cychwyn Eto. Mae'r gyfres yn atgyfnerthu sŵn llythrennau a datblygu ymwybyddiaeth ffonetig y dysgwr.

 

Dod cyn hir i siop Google Play / Coming soon to Google Play store


Ap Cymraeg Cychwyn Eto

Ap Cywirdeb Iaith

Dyma ap i ddatblygu sgiliau a safonau myfyrwyr Cymraeg ail iaith CA5. Mae'r ymarferion a geir o fewn yr ap yn herio'r dysgwr ar amrywiol lefelau. Credir bod yr amrywiaeth yn annog disgyblion y Gymraeg fel ail iaith yng Nghyfnod Allweddol 5 i gymryd cyfrifoldeb dros wella'u sgiliau ar ffurf gweithgareddau hwyliog a heriol. Fersiwn ap o'r wefan CYWIRDEB IAITH yw hwn. Mae'r ap yn rhoi blas o gynnwys y wefan ac wedi'i gynllunio i gynnig profiadau a heriau gramadegol rhyngweithiol ar ffonau symudol smart ac ar dabledi.

 


Cywirdeb Iaith

Cysylltu Gyda Canolfan Peniarth