Y Cyfnod Sylfaen/Foundation Phase
GWASANAETHU ADDYSG YNG NGHYMRU

Yn wreiddiol, sefydlwyd Canolfan Peniarth fel canolfan gyhoeddi Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant, yn creu a chyhoeddi adnoddau addysgol cyfrwng Cymraeg a dwyieithog. Erbyn heddiw, mae portffolio'r Ganolfan wedi ehangu a datblygu i gynnwys gwasanaethau arbenigol sy'n ychwanegol i gyhoeddi llyfrau ac adnoddau blaengar.


Siop Cymraeg

Mae Ganolfan Peniarth …

Yn creu adnoddau Cymraeg a dwyieithog ar gyfer addysg gynradd, uwchradd ac addysg bellach yng Nghymru, sydd yn ymateb yn uniongyrchol i fframweithiau cenedlaethol.

Yn creu adnoddau ar ffurf draddodiadol, brintiedig, yn ogystal ag yn ddigidol ac yn rhyngweithiol ar ffurf DVD, gwefannau, elyfrau, ac apiau technoleg symudol.

Yn awduro adnoddau gwreiddiol yn y Gymraeg (hy, nid adnoddau wedi eu cyfieithu o'r Saesneg a gynhyrchir).

Yn ganolfan iaith sy'n cynnig gwasanaethau hyfforddiant iaith mewn addysg, gan gynnwys cyrsiau Cynllun Sabothol Cenedlaethol Llywodraeth Cymru.

Diolch o galon i staff Peniarth am eu gwaith trwyadl a phrydlon. Bu'n bleser cydweithio gyda chriw mor hwyliog a chreadigol. Diolch am bob amynedd a chymwynas - neu, yn ysbryd prosiect Botwm Y Byd: merci, gracias, danke, trugarez...

Dr. Mererid Hopwood

Hanes

Sefydlwyd y ganolfan yn 2008 gyda'r nod o fod yn un o brif ganolfannau cynhyrchu deunyddiau ystafell ddosbarth Cymraeg a dwyieithog yng Nghymru. Er hyn, mae ein gwreiddiau'n ymestyn yn ôl i 1822 ac 1848 pan grëwyd sefydliadau gwreiddiol y Brifysgol.Mae gan y sefydliad hanes hir a llwyddiannus fel un o brif ganolfannau hyfforddi athrawon yng Nghymru. Wrth reswm, mae profiad heb ei ail gennym o ran adnoddau dysgu ac addysgu, yn ogystal â phrofiad o ddarparu amryw o gyrsiau hyfforddi.Erbyn heddiw, mae Canolfan Peniarth wedi datblygu i fod yn un o brif gyhoeddwyr y sector cynradd ac uwchradd yng Nghymru, ac yn sgil ein profiad sydd heb ei ail o fewn y maes addysg a hyfforddiant, y mae enw Canolfan Peniarth yn prysur ddatblygu fel y marc safon awdurdodol ar gyfer adnoddau addysg yng Nghymru a thu hwnt. Yn sgil ein perthynas â Dyslecsia Cymru rydym yn ymdrechu'n barhaus i greu ein holl adnoddau i safon sy'n ystyried anghenion arbennig dysgwyr yng Nghymru. Mae ein tîm o awduron arbenigol ynghyd â'n staff canolog o arlunwyr, dylunwyr, technegwyr a thiwtoriaid iaith, yn creu'r asiad perffaith ar gyfer creu adnoddau addysgol sydd o'r radd flaenaf yn nhermau safon academaidd yn ogystal ag adnoddau lliwgar, bywiog ac unigryw sydd yn hawdd i'w defnyddio.Mae'r Ganolfan erbyn heddiw wedi ehangu a datblygu i gynnig nifer o wasanaethau proffesiynol yn ychwanegol i ddatblygu a chyhoeddi adnoddau addysg. Rydym bellach yn cynnig gwasanaethau hyfforddiant iaith mewn addysg, yn ogystal â gwasanaethau dylunio gwe, adnoddau rhyngweithiol a systemau rheoli gwybodaeth.Mae ein perthnasau â chyrff eraill hefyd yn arwydd o'n hymgais barhaol i gydweithio gyda sefydliadau mwyaf blaengar y sector ynghylch addysg cyfrwng Cymraeg a dwyieithog.

Cwrdd â'r tîm

Gwydion Wynne Gwydion Wynne

Cyfarwyddwr Canolfan Peniarth

Canolfan Peniarth
Dr Lowri Lloyd Dr Lowri Lloyd

Cynllun Sabothol a phrosiectau iaith Gymraeg

Canolfan Peniarth
Lynwen Pierce Lynwen Pierce

Tiwtor cwrs Sabothol Cymraeg i Athrawon

Canolfan Peniarth
Jeni Price Jeni Price

Cydlynydd prosiectau a thiwtor cyrsiau Cymraeg

Canolfan Peniarth
Catrin Evans-Thomas Catrin Evans-Thomas

Cydlynydd Prosiectau Iaith a Thiwtor Cymraeg

Canolfan Peniarth
Nia Cole Jones Nia Cole Jones

Cydlynydd Prosiectau Iaith a Thiwtor Cyrsiau Cymraeg

Canolfan Peniarth
Gruffudd Ifan Gruffudd Ifan

Rheolwr Cyfathrebu

Canolfan Peniarth
Rhiannon Sparks Rhiannon Sparks

Arlunio a dylunio graffeg

Canolfan Peniarth
Gwenno Henley Gwenno Henley

Dylunydd Graffeg Iau

Canolfan Peniarth
Sian Elin Evans Sian Elin Evans

Film a chyfryngau

Canolfan Peniarth
Henry Young Henry Young

Gwe a chyfryngau rhyngweithiol

Canolfan Peniarth
Catherine Davies Catherine Davies

Swyddog Gweinyddol

Canolfan Peniarth
Gwydion Wynne
Gwydion Wynne Cyfarwyddwr Canolfan Peniarth g.wynne@pcydds.ac.uk 01267 676826

Mae Gwydion yn gweithio fel, Cyfarwyddwr Canolfan Peniarth ac Uwch Ddarlithydd mewn TGCh ac E-ddysgu o fewn Ysgol Hyfforddiant ac Addysg Gychwynnol Athrawon (HAGA) ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Bu Gwydion yn gweithio yn y sector addysg uwch am dros 17 mlynedd. Dechreuodd yn y brifysgol fel darlithydd Dylunio a Thechnoleg cyn symud ymlaen i gydlynu Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu ar gyfer yr Ysgol HAGA yn 1999. Mae ganddo brofiad sylweddol o weithio ar wahanol brosiectau yn ymwneud ag ysgolion cynradd mewn partneriaeth gyda Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn ogystal â phrosiectau a ariannwyd gan gronfeydd strwythurol Ewrop.

Ers ei benodiad yn gyfarwyddwr y Ganolfan mae wedi cyfarwyddo a rheoli nifer o brosiectau ac mae ganddo gymhwyster PRINCE2 sy'n ymwneud â methodoleg rheoli prosiectau a risg ar lefel sylfaen ac ymarferwr. Mae Gwydion wedi cydweithio gyda nifer o asiantaethau ar lefel leol, ranbarthol a rhyngwladol ac wedi creu ystod o adnoddau a chyhoeddiadau ar gyfer y farchnad addysg. Er mwyn gallu adeiladu ymhellach ar y momentwm sydd eisoes wedi ei greu ym maes creu adnoddau mae'r brifysgol wedi rhyddhau Gwydion o'r rhan fwyaf o'i ddyletswyddau addysgu. Yn dilyn ceisiadau llwyddiannus diweddar dan arweiniad Gwydion mae Canolfan Peniarth wedi ychwanegu 8 unigolyn llawn amser i'r tîm a 4 rhan amser er mwyn ceisio datblygu'r ochr ddigidol ryngweithiol i gyhoeddiadau'r Ganolfan. Gobeithir ategu at y tîm ymhellach yn y dyfodol agos.

Dr Lowri Lloyd
Dr Lowri Lloyd Cynllun Sabothol a phrosiectau iaith Gymraeg lowri.lloyd@pcydds.ac.uk 01267 676771

Graddiodd Lowri gyda gradd dosbarth 1 yn y Gymraeg gan gwblhau MA a Doethuriaeth cyn ei phenodi'n wreiddiol i Ysgol y Gymraeg, Coleg y Drindod. Ers 2010, Lowri sy'n gyfrifol am y gwaith o gydlynu cyrsiau'r Cynllun Sabothol a bu'n ganolog hefyd i'r gwaith o awduro'r cyrsiau lefel Mynediad a Sylfaen ar ran Llywodraeth Cymru. Mae Lowri hefyd yn gyfrifol am brosiectau amrywiol, e.e. Hwyl ar holi a phrosiect Tystysgrif Iaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Cyn hyn, bu Lowri yn gweithio i Fwrdd yr Iaith Gymraeg ac yn Uwch Ddarlithydd yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Lynwen Pierce
Lynwen Pierce Tiwtor cwrs Sabothol Cymraeg i Athrawon l.pierce@pcydds.ac.uk 01267 225161

Cyn dod i weithio i dîm y Cynllun Sabothol ym Medi 2012, bu Lynwen yn gweithio fel athrawes Hanes ac Addysg Grefyddol mewn Ysgolion Uwchradd, yn swyddog addysg i'r Amgueddfa Genedlaethol a'r RSPCA ac yn diwtor drefnydd Cymraeg i Oedolion yn y gweithle.

Jeni Price
Jeni Price Cydlynydd prosiectau a thiwtor cyrsiau Cymraeg j.price@pcydds.ac.uk 01267 225154

Cyn dod i weithio i dîm y Cynllun Sabothol yn 2012, bu Jeni'n gweithio fel athrawes y Gymraeg mewn Ysgol Uwchradd, yn diwtor Cymraeg i Oedolion ac yn Arweinydd Uned Addysg a Sgiliau Bwrdd yr Iaith Gymraeg a Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg.

Catrin Evans-Thomas
Catrin Evans-Thomas Cydlynydd Prosiectau Iaith a Thiwtor Cymraeg c.evans-thomas@pcydds.ac.uk 01267 225156

Wedi iddi raddio o Brifysgol Aberystwyth gyda 2:1 mewn Cymraeg a Hanes a chymhwyso fel athrawes uwchradd, dilynodd Catrin yrfa yn addysgu'r Gymraeg yng Ngwynedd am saith mlynedd. Bu wedyn yn gydlynydd Cymraeg i Oedolion yn y canolbarth ac yn brif diwtor y Cynllun Sabothol cyn ymuno â thim Canolfan Peniarth yn 2014 fel Cydlynydd prosiectau iaith a thiwtor cyrsiau Cymraeg mewn addysg.

Nia Cole Jones
Nia Cole Jones Cydlynydd Prosiectau Iaith a Thiwtor Cyrsiau Cymraeg n.cole-jones@pcydds.ac.uk 01267 225154

Graddiodd Nia gyda gradd ddosbarth cyntaf yn y Gymraeg, cyn cwblhau M.Phil a doethuriaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth. Cyn dod i weithio i Ganolfan Peniarth, bu Nia'n Uwch-ddarlithydd ym Mhrifysgol Morgannwg ac yn Rheolydd y Gymraeg yng Ngholeg Sir Gâr. Mae Nia'n gyfrifol am reoli prosiectau a chydlynu'r cyrsiau sabothol ar gampws Townhill.

Gruffudd Ifan
Gruffudd Ifan Rheolwr Cyfathrebu gruff@canolfanpeniarth.org 01267 225153

Cyn dod i weithio i Ganolfan Peniarth fel Rheolwr Cyfathrebu, bu Gruff yn gweithio fel Swyddog Cangen Coleg Cymraeg Cenedlaethol ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, a chyn hynny'n Swyddog Cyswllt Ysgolion yn Uned Farchnata'r Brifysgol. Ar ol graddio gyda gradd 2:1 yn y Gymraeg, dros y blynyddoedd diwethaf mae Gruff wedi datblygu ei brofiad a'i arbenigedd ym maes Marchnata a Chyfathrebu ac wedi ennill Diploma Proffesiynol Lefel 6 ym Marchnata gyda'r CIM (Chartered Institute of Marketing). Yn fwy diweddar mae wedi bod yn astudio cwrs MBA Marchnata yn rhan amser ac ar fin cwblhau'r cymhwyster.

Rhiannon Sparks
Rhiannon Sparks Arlunio a dylunio graffeg rhiannonsparks@canolfanpeniarth.org 01267 676922

Mae Rhiannon wedi bod yn gweithio fel Dylunydd Graffeg a Darlunydd yng Nghymru ers 7 mlynedd. Ers graddio gyda Gradd Dosbarth Cyntaf mewn Darlunio o Athrofa Abertawe (Prifysgol Fetropolitan Abertawe bellach) mae hi wedi gweithio fel dylunydd llawrydd a gydag asiantaeth ddylunio lle bu'n gweithio ar brosiectau cenedlaethol. Mae hi nawr yn Uwch Ddylunydd Graffig yng Nghanolfan Peniarth. Er ei bod yn arbenigo mewn graffeg ar gyfer y cyfryngau print, mae hi hefyd yn gweithio ar brosiectau rhyngweithiol i'r we. Mae hi'n hoff o greu dyluniadau cyfeillgar a hawdd i'w defnyddio, a fydd yn swyno ac yn ymgysylltu â'r gynulleidfa. Mae Rhiannon yn meddu ar sgiliau ar gyfer cyfryngau peintio traddodiadol yn ogystal â chyfryngau dylunio digidol megis adobe indesign, Illustrator a Photoshop.

Gwenno Henley
Gwenno Henley Dylunydd Graffeg Iau gwennohenley@canolfanpeniarth.org 01267 676922

Graddiodd Gwenno Henley gydag Anrhydedd Dosbarth Cyntaf mewn Dylunio Graffeg ym Mhrifysgol Fetropolitan Abertawe ac ymunodd yn ddiweddar â Chanolfan Peniarth yn Ddylunydd Graffeg Iau. Yn ystod ei hastudiaethau cafodd gyfle i fynd ar brofiad gwaith mewn amryw stiwdio ddylunio yn Llundain ac Abertawe, yn datblygu ei dealltwriaeth a'i sgiliau mewn meddalwedd megis Adobe Illustrator, Photoshop, Indesign ynghyd â hanfodion Flash a Dreamweaver.

Sian Elin Evans
Sian Elin Evans Film a chyfryngau sianevans@canolfanpeniarth.org 01267 676 834

Ar ôl graddio gyda BA 2:1 mewn Cerdd a Chyfryngau mi dderbyniais swydd gydag Ysgol y Celfyddydau Performio fel Swyddog Prosiect yr Archif Radio. Yn rhinwedd fy swydd roedd disgwyl i mi gynhyrchu a chyfarwyddo dramâu radio, cynhyrchu dogfennau ac adnoddau addysgol, dylunio a chynhyrchu pecynnau iaith rhyngweithiol a datblygu a chynnal gwefan y prosiect. Yn 2009 mi dderbyniais swydd fel Swyddog E-ddysgu i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Roedd gen i nifer o ddyletswyddau, megis cynnal a datblygu gwefan Y Porth, dylunio deunyddiau brandio, cydweithio gyda swyddogion prosiectau, a chynorthwyo defnyddwyr y Porth a'r CCC mewn dyletswydd E-ddysgu a thechnolegol. Ers mis Ionawr 2011 rwy'n gweithio i Ganolfan Peniarth, fel Swyddog Ffilm a Chyfryngau. Eto, mae gen i nifer o ddyletswyddau amrywiol. Fi sy'n gyfrifol am holl waith ffilm a chyfryngol y Ganolfan, yn cynnwys ffilmio deunydd a golygu pecynnau ffilm ar gyfer prosiectau ac asiantaethau allanol. Rwy' hefyd yn gyfrifol am unrhyw waith sain megis llyfrau sain a chryno ddisgiau cerddorol. Dwi wedi magu nifer o sgiliau dros y blynyddoedd a dwi erbyn hyn yn defnyddio'r systemau a'r meddalwedd canlynol yn gyson o ddydd i ddydd: Final Cut Pro, InDesign, Illustrator, Photoshop, Adobe Edge, Sountrack Pro a mwy.

Henry Young
Henry Young Gwe a chyfryngau rhyngweithiol henry@canolfanpeniarth.org 01267 676866

Wedi graddio gyda gradd Dosbarth Cyntaf mewn Technoleg Gwybodaeth Busnes, mae Henry wedi ennill profiad o ddelio gyda gwaith sy'n seiliedig ar TG, yn ogystal â gwaith sy'n canolbwyntio mwy ar fusnes a dylunio. Ers dechrau gweithio gyda Chanolfan Peniarth ym mis Mehefin 2012, mae Henry wedi datblygu ei ddealltwriaeth a'i arbenigedd mewn HTML / 5, CSS / 3, MySQL, MSSQLSERVER, XML, PHP6 a JavaScript. Mae Henry bellach hefyd yn meddu ar sgiliau i allu creu gweithgareddau ac ymarferion rhyngweithiol deniadol drwy ddefnyddio llyfrgell jQuery sy'n seiliedig ar JavaScript. Mae ganddo'r wybodaeth a'r ddealltwriaeth angenrheidiol ar gyfer creu cynnwys statig neu ddeinamig ar gyfer amryw ddyfeisiau (ee. ffon symudol, tabled a chyfrifiadur). Hyd yn oed wrth weithio o fewn terfynau amser llym, mae Henry yn gallu cynhyrchu gwaith o safon uchel fel y disgwylir gan gleientiaid Canolfan Peniarth.

Catherine Davies
Catherine Davies Swyddog Gweinyddol c.davies@pcydds.ac.uk 01267 676772

Dechreuodd Catherine weithio yn y Brifysgol yn 2004 fel Swyddog Gweinyddol yn y Gyfadran Addysg a Hyfforddiant, ac yna ymunodd â thîm Canolfan Peniarth fel Swyddog Gweinyddol yn 2013. Mae'r rôl yn cynnwys amrywiaeth o ddyletswyddau a chyfrifoldebau, gan gydweithio yn agos gyda holl staff Canolfan Peniarth.

Mwynheuais gyd-weithio gyda Chanolfan Peniarth yn fawr. Roedd yn fraint i fod yn rhan o brosiect apelgar a chyffrous fydd yn adnodd arbennig i athrawon TGAU Cymraeg ail iaith. Gyda phrinder deunyddiau aml-gyfrwng addas heddiw a diddordeb helaeth ein pobl ifanc yn y maes fydd perthnasedd dull a chynnwys y pecyn hwn yn amhrisiadwy. Mae parodrwydd staff y ganolfan i wrando ar farn yr ifanc a sylwadau athrawon i'w ganmol ac yn sail i'w llwyddiant.

Tina Thomas

Cysylltu Gyda Canolfan Peniarth