Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Adnoddau Iaith

Newyddion

 • Ddydd Mawrth, 17 Hydref 2017, bydd Canolfan Peniarth yn cyhoeddi llyfr straeon i blant am gymeriad diddorol o’r Gŵyr, Idwal  - y Goeden Gelwydd Golau, gan yr awdures Carol Barratt.

  Mae’r straeon i gyd wedi eu gosod yn ardal hardd Penrhyn Gŵyr, lle mae Idwal, yr hen goeden helygen glec, yn adrodd ei straeon i’r anifeiliaid a fyddai’n mynd a dod.  Cafodd Carol Barratt ei hysbrydoli i ysgrifennu’r straeon gan hen goeden dal a oedd yn sefyll wrth ffynnon yng ngwaelod gardd ei chartref ar y Gŵyr.

  Dywedodd yr awdures, “Ar foncyff yr hen helygen yn yr ardd, roedd yna gadwyni o frigai a ymdebygai i wyneb hen berson, a chefais fy ysbrydoli i ysgrifennu’r straeon yma i blant am gymeriadau o fyd natur wrth wylio’r holl anifeiliaid a fyddai’n mynd a dod heibio gwaelod yr ardd, bron fel petaent yn galw heibio i wrando a sgwrsio â’r goeden.”

  Mae Carol Barratt yn awdures ac yn gerddor profiadol sydd wedi cyhoeddi dros wythdeg o gyhoeddiadau i bobol ifanc, a’r mwyafrif o’r rheiny yn gyhoeddiadau cerddoriaeth.  Mae’n cael ei hystyried yn un o’r prif arweinyddion ar draws y byd ym maes addysg gerddorol.  Dywedodd Mr Gwydion Wynne, “Mae wedi bod yn fraint ac yn anrhydedd i gydweithio gyda Carol ar y cyhoeddiad arbennig hwn.  Mae hi’n adnabyddus ar draws y byd o fewn ei maes, ac rydym yn edrych ymlaen i weld sut fydd plant Cymru yn ymateb i straeon yr hen Idwal!”

  Mae Idwal wedi ei addasu i’r Gymraeg gan Mererid Hopwood, ac ar gael yn y Saesneg a’r Gymraeg o siopau llyfrau lleol.  Bydd y llyfr yn cael ei lansio yng nghwmni Mererid a Carol gyda disgyblion Ysgol Gynradd Gymraeg Brynymor yn Abertawe, lle bydd cyfle i’r plant glywed rhai o hanesion Idwal, a chael cyfle i fod yn greadigol ei hunain mewn gweithdy creadigol gyda Mererid.

  Cyhoeddi llyfr llawn straeon i blant am …

  16-10-2017
 • Mae Canolfan Peniarth wedi cyhoeddi dau gyfrol gan Dr Mererid Hopwood sy’n son am hanes dau gymeriad enwog o’r Oesoedd Canol.

  Mae’r gyfrol am y Dywysoges Nest yn son am hanes bywyd y Dywysoges yng Nghymru yn y Canol Oesoedd, cyfnod a oedd yn llawn helynt a brwydro, tra fod y gyfrol ar Hopcyn ap Tomos yn dilyn stori creu Llyfr Coch Hergest.

  Mae’r ddwy gyfrol yn lyfrau stori addysgiadol ar gyfer plant Cyfnod Allweddol 2, ac yn rhan o gyfres ‘Teithio’n ôl i’r Oesodd Canol’ y bydd Canolfan Peniarth yn ei gyhoeddi erbyn Medi 2017.  Yn ogystal â’r ddwy gyfrol hon gan Dr Mererid Hopwood, bydd y gyfres yn cynnwys cardiau gweithgareddau, llyfryn i athrawon, ynghyd â adnoddau ar-lein a fydd yn eistedd ar wefan HWB Llywodraeth Cymru.

  Bydd rhagor o fanylion am y gyfres yn ymddangos ar wefan y Ganolfan yn fuan; www.peniarth.cymru

  Lansio dau lyfr stori am Gymry o’r Oes…

  12-07-2017
 • Ar ddydd Iau 15 Mehefin lansiwyd 3 albwm newydd o ganeuon i blant Cymru mewn cyngerdd arbennig mewn cydweithrediad â Chôr Ysgol Llangennech.

  Ers Ionawr 2016, mae Côr Ysgol Llangennech wedi bod yn mynd yn ôl ac ymlaen i’r stiwdio recordio leol i recordio 45 o ganeuon i blant, sydd yn cael eu cyhoeddi gan Ganolfan Peniarth fel rhan o’r gyfres Caneuon i Bawb.

  Mae Caneuon i Bawb yn cynnwys 3 albwm o ganeuon i blant cynradd, ynghyd â 3 llyfr canu i gyd-fynd â nhw.  Mae’r caneuon i gyd wedi eu haddasu i’r Gymraeg gan Rhiannon Ifan a Tudur Dylan Jones allan o becynnau cerddoriaeth Songs for Everyone, gan Out of the Ark Music.

  Mae Côr Ysgol Llangennech, dan arweinyddiaeth Mr Lewis Richards, sydd hefyd yn athro o fewn yr Ysgol, yn gôr adnabyddus ar draws Cymru a thu hwnt erbyn hyn, wedi iddynt ennill cystadleuaeth Songs of Praise gyda’r BBC yn 2015.  Ers hynny, mae’r côr wedi mynd o nerth i nerth ac wedi perfformio ar lwyfan yr Albert Hall, yn ogystal â llwyfannau ar draws Cymru.

  Dywedodd Arweinydd y Côr, Mr Lewis Richards, “Mae hwn wedi bod yn dipyn o brosiect i ni fel Côr, ac i fi fel arweinydd.  Roedd gorfod dysgu 45 o ganeuon newydd gyda’r côr, ar ben ein hymrwymiadau i gyngherddau ac yn y blaen, yn dipyn o sialens, ond fe weithiodd y plant yn galed drwy’r holl broses i ddysgu’r caneuon yn gyflym, ac roedd y profiad o fynd i stiwdio broffesiynol i recordio yn brofiad gwych i’r plant!  Ry’ ni’n falch iawn o fod wedi cael y cyfle i wneud y tri albwm yma gyda Chanolfan Peniarth, ac mae’r cryno ddisgiau yn swnio’n wych!”

  Dywedodd Gruff Ifan, sydd wedi bod yn arwain ar y prosiect ar ran Canolfan Peniarth, “Mae cyhoeddi’r tri phecyn hwn o fewn cyfres Caneuon i Bawb wedi bod yn broses hir a llafurus, ond rydym ni wedi bod yn ffodus iawn o fod wedi gallu cydweithio gyda chôr o leisiau gwych.  Mae’r plant wedi bod yn hynod broffesiynol drwy’r holl broses, ac mae hynny i’w glywed yn amlwg yn safon y canu ar y tri albwm”.

  Cafodd cyngerdd Caneuon i Bawb ei gynnal yn Neuadd yr ysgol, Ysgol Gynradd Llangennech, ddydd Iau, 15 Mehefin 2017  ac mae modd gwylio fideo byw o’r gyngerdd ar dudalen Facebook Canolfan Peniarth.

  Gellir gweld rhagor o fanylion am Caneuon i Bawb yma; http://siop.canolfanpeniarth.org/Caneuon-i-Bawb

  Caneuon i Bawb – Cyhoeddi 3 pecyn cerd…

  12-07-2017
 •  

  Mae Canolfan Peniarth wedi cyhoeddi Map rhyngweithiol sydd yn dangos lleoliadau o arwyddocâd hanseyddol yng Nghymru.

  Mae’r map yn canolbwyntio’n benodol ar 80 o leoliadau amrywiol ar draws Cymru, o Gestyll ac Abatai, i Raeadrau a Chamlesi.  Yn ogystal â darparu gwybodaeth gyffredinol ar y lleoliadau hyn i gyd, mae’r map yn cynnwys gweithgareddau rhyngweithiol addysgiadol i blant 7 i 11 oed, ac mae ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg.

  I weld y map rhyngweithiol, cliciwch yma 

  Cyhoeddi Map Rhyngweithiol o Gymru…

  12-07-2017
 • Ym mis Mawrth, bu Canolfan Peniarth yn cyd-weithio gyda rhai o fyfyrwyr israddedig Ysgol y Ffilm a’r Cyfryngau Digidol y Brifysgol er mwyn creu cyfres o ffilmiau byrion ar gyfer prosiect addysgol a ariennir gan Lywodraeth Cymru, sy’n canolbwyntio’n benodol ar yr Oesoedd Canol yng Nghymru.

  Fel rhan o’r prosiect, mae Peniarth yn y broses o gynhyrchu dau becyn dwyieithog ar gyfer plant 7 i 11 oed, sy’n canolbwyntio ar ddau bwnc sy’n gysylltiedig â Chymru rhwng 1063 a 1400, sef cestyll a chymeriadau enwog megis Gwenllian, Owain Glyndŵr a Llywelyn ap Gruffydd ac ati.

  Bydd y pecynnau yn cynnwys clipiau ffilm a fydd yn rhoi cyfle i blant deithio 'nôl mewn amser i’r Oesoedd Canol i gael gweld sut beth oedd byw mewn castell, a sut oedd pobl enwog yn byw amser maith yn ôl, ac roedd rôl y myfyrwyr yn ganolog i’r gwaith ffilmio.

  Dywedodd Sian Elin Evans sy’n Ddylunydd Aml-gyfrwng gyda Chanolfan Peniarth, “Roedd y gwaith ffilmio yn gymhleth ac yn dechnegol iawn oherwydd ei fod yn gorfod digwydd gyda chefnlen werdd, sef sgrin fawr werdd sy’n ein galluogi ni i ychwanegu animeiddiadau o gestyll a delweddau penodol o’r Oesoedd Canol i’r clipiau yn y broses olygu. Wrth ystyried yr holl waith cynhyrchu a oedd ynghlwm â’r clipiau ffilm yma, roedd gallu dod a myfyrwyr profiadol o fewn y maes ffilm a’r cyfryngau i mewn i gydweithio gyda ni fel rhan o’r tîm yn werthfawr iawn, ac roedd safon eu gwaith ffilmio, a’u proffesiynoldeb yn wych”.

  Dywedodd Gareth Smith, Rheolwr Prosiectau Canolfan Peniarth, “Yn ddiweddar, rydym wedi bod yn cael nifer o geisiadau gan fyfyrwyr o wahanol feysydd sydd yn dymuno dod am brofiad gwaith gyda ni, ac rydym bob amser yn falch i’w cefnogi ac i roi profiad iddynt o weithio ar brosiectau masnachol yn y gobaith y bydd hyn yn cyfoethogi eu profiadau a’u sgiliau ac yn gymorth iddynt pan fyddant yn graddio ac yn chwilio am swyddi.”

  Dywedodd Dr Brett Aggersberg, sy’n ddarlithydd o fewn Ysgol y Ffilm a’r Cyfryngau Digidol “Mae hwn wedi bod yn brofiad gwerthfawr iawn i’n myfyrwyr.  Mae wedi eu galluogi i ymarfer eu sgiliau goleuo, ffilmio ac ôl-gynhyrchu.  Roedd angen gwaith stiwdio sgrin werdd ynghyd â golygu drwy feddalwedd Adobe After Effects ar y prosiect.  Mae’r gwaith wedi rhoi profiad o’r byd go iawn i’r myfyrwyr, lle’r oedd gofyn iddynt ymateb i anghenion cleient gan  adlewyrchu ar eu gwaith yn y diwydiannau creadigol.”

  Bydd y ddau becyn yn cael eu cyhoeddi ym mis Mai, ac yn cael eu lansio yng Ngŵyl Bedwen Lyfrau ar 20 Mai 2017 yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth yng nghwmni un o’r awduron, Dr Mererid Hopwood.

  Myfyrwyr Prifysgol Cymru y Drindod Dewi …

  21-03-2017

Cysylltu Gyda Canolfan Peniarth