Canolfan Peniarth

GWASANAETHU ADDYSG YNG NGHYMRU

 

Canolfan Peniarth - Serennu Wrth Sgrifennu
Canolfan Peniarth
Y Cyfnod Sylfaen
Foundation Phase
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

 

Digwyddiadau: Eisteddfod yr Urdd Pryd: 25-05-2015 Gwybodaeth: Fel yr arfer, bydd gan y Ganolfan stondin ar faes yr Eistedd…

Cynnyrch y siop

Newyddion Peniarth

Serennu wrth ‘sgrifennu gyda Anni Llŷn yng Ngwyl Bedwen Lyfrau

 

Bydd Canolfan Peniarth yn cynnal gweithdy i blant yng nghwmni Anni Llŷn ac mewn cydweithrediad â Gwasg Carreg Gwalch yng Ngwyl Bedwen Lyfrau, sy’n cael ei chynnal eleni yng Nghanolfan Soar, Merthyr Tudful ar ddydd Sadwrn 2 Mai 2015.

Sefydlwyd Gŵyl Bedwen Lyfrau yn 2006 gan Gwlwm Cyhoeddwyr Cymru ac mae hi’n Ŵyl sy’n hyrwyddo llyfrau Cymraeg yn benodol.  Ymunodd Canolfan Peniarth â’r Cwlwm Cyhoeddwyr yn gynharach yn y flwyddyn a hon fydd y tro cyntaf i’r Ganolfan gael presenoldeb yn yr Ŵyl.

Yn ystod yr Ŵyl, bydd Anni Llŷn yn cynnal gweithdy creadigol rhwng 12yp ac 1yp gan ddefnyddio elfennau o’r llyfryn diweddaraf a gyhoeddwyd gan y Ganolfan, Serennu wrth ‘sgrifennu.

Mae Serennu wrth ‘sgrifennu yn llyfryn sy’n cynnwys gwybodaeth allweddol i blant ar y gwahanol ffurfiau o ysgrifennu.  Mae’r ystod o ffurfiau’n cynnwys, stori, dyddiadur, blog, sgript, adolygiadau a llawer mwy, gydag enghreifftiau o bob ffurf a’u nodweddion, yn ogystal â thips penodol i blant o ran strwythur a’r math o iaith sydd angen ei defnyddio ar gyfer gwahanol fathau o ysgrifennu.

Mae’r gweithdy’n digwydd mewn cydweithrediad gyda Gwasg Carreg Gwalch sy’n lansio llyfr newydd i blant, Stori Cymru, yn yr Ŵyl.  Casgliad o straeon gan yr awdur Myrddin ap Dafydd yw Stori Cymru, sy’n cynnwys amryw o straeon y mae’r awdur wedi eu clywed wrth deithio ar hyd a lled y wlad dros y blynyddoedd.  Bydd Anni Llŷn yn edrych ar ambell stori a chymeriad o lyfr Stori Cymru yn yr Ŵyl, gan annog plant i fod yn greadigol yn ystod y sesiwn drwy ddefnyddio elfennau penodol o’r ffurfiau a geir yn llyfryn y Ganolfan, Serennu wrth ‘sgrifennu.

Dywedodd Gwydion Wynne, Cyfarwyddwr Canolfan Peniarth, “Mae hi’n fraint i ni fel Canolfan i gael bod yn rhan o’r Ŵyl arbennig hon eleni, ac i allu cydweithio gyda rhai o weisg enwocaf a mwyaf Cymru er mwyn hyrwyddo llyfrau Cymraeg.  Mi fydd ein gweithdy ni gydag Anni Llŷn, a Myrddin ap Dafydd yn un o uchafbwyntiau’r Ŵyl yn sicr, ac rydym yn edrych ymlaen yn arw i gael hwyl gyda’r plant”.

I weld rhagor o wybodaeth am yr holl weithgareddau, gan gynnwys rhaglen y dydd, gellir ymweld â wefan yr Ŵyl, www.bedwen.com.

 

Ennill nawdd gan Lywodraeth Cymru i ddatblygu llyfrau ac adnoddau addysg

Mae Canolfan Peniarth yn falch o gyhoeddi ein bod wedi llwyddo i ennill nawdd sylweddol gan Lywodraeth Cymru i ddatblygu amrywiaeth o lyfrau ac adnoddau i’r sector addysg yng Nghymru dros y flwyddyn nesaf.

Mae’r Ganolfan eisoes yn gweithio ar lyfrau ac adnoddau newydd i’r sector ar hyn o bryd, ac ar fin lansio cyfres o nofelau gwreiddiol i blant, yn ogystal â chyfres o lyfrau darllen a deall ac amryw o apiau ar gyfer dyfeisiadau symudol.

Mae’r nawdd diweddaraf hwn o du Llywodraeth Cymru fodd bynnag, yn benodol ar gyfer datblygu a chyhoeddi saith adnodd newydd mewn amryw o feysydd yn cynnwys Hanes, Gwyddoniaeth, Cerddoriaeth, ac adnoddau Cymraeg iaith gyntaf.  Bydd yr adnoddau hyn yn cynnwys, llyfrau, gweithgareddau rhyngweithiol, cardiau fflach, matiau bwrdd gramadeg, llyfrau cerddoriaeth, cryno-ddisgiau a llawer mwy.

Dywedodd Gwydion Wynne, Cyfarwyddwr Canolfan Peniarth, “Rydym yn hynod falch o’r berthynas yr ydym wedi ei datblygu gyda Llywodraeth Cymru ar sawl lefel, ac yn ddiolchgar iawn am gefnogaeth bellach y Llywodraeth i ddatblygu rhagor o lyfrau ac adnoddau newydd ar gyfer Ysgolion Cymru.  Mae’n gyfnod cyffrous iawn i’r Ganolfan ar hyn o bryd gyda threfniadau eisoes mewn lle ar gyfer lansio cyhoeddiadau newydd yn nhymor yr Haf a thymor yr Hydref eleni”.

Mae holl lyfrau ac adnoddau’r Ganolfan yn cael eu treialu ar lawr y dosbarth wrth gael eu datblygu, ac mae’r broses hon yn elfen allweddol i lwyddiant yr adnoddau yn ôl Gwydion Wynne. “Mae gennym gysylltiadau cryf gydag athrawon ac ysgolion ar draws Cymru, sy’n ein cynorthwyo yn y broses awduro. Mae’r berthynas agos hon sy’n bodoli rhwng y Ganolfan a’r ysgolion yn sicrhau bod ein hadnoddau yn cael dylanwad cadarnhaol ar addysg plant yng Nghymru”.

Bydd yr adnoddau newydd yn cael eu datblygu yn ystod y flwyddyn nesaf, â'r mwyafrif wedi eu cyhoeddi erbyn Medi 2016.  Yn y cyfamser fodd bynnag, bydd y Ganolfan yn parhau i weithio ar gyhoeddiadau presennol, ac yn rhyddhau manylion dyddiadau cyhoeddi ar ein gwefan.

Athro o Abertawe, a chyn fyfyriwr y Cynllun Sabothol gyda Chanolfan Peniarth yn cael ei benodi yn athro yn Ysgol Dyffryn Teifi

 

Mae Andrew Walters, sy’n athro ers 14 mlynedd, ar fin dechrau bywyd newydd yn ne orllewin Cymru, lle bydd yn addysgu yn gyfangwbl trwy gyfrwng y Gymraeg.

Ar hyn o bryd, mae Andrew yn athro Dylunio a Thechnoleg yn Ysgol Uwchradd Cymer Afan, ym Mhort Talbot – ysgol lle mae’r holl bynciau yn cael eu haddysgu trwy gyfrwng y Saesneg. 

Er mai Cymraeg yw iaith gyntaf Andrew, ar ol blynyddoedd o ddiffyg cyfleoedd i siarad yr iaith, mae’n cyfaddef i safon ei iaith ddirywio’n sylweddol.  Yn benderfynol o ail-afael yn y Gymraeg, aeth Andrew ati i drochi ei hun yn yr iaith, gan fynychu gwersi nos wythnosol a nosweithiau cymdeithasol amrywiol yn Nhy Tawe, Abertawe.  Fe gwympodd mewn cariad â’r iaith a’r diwylliant unwaith yn rhagor yn fuan, ac yna fe gysylltodd â Chanolfan Peniarth wedi iddo glywed am gyrsiau’r Cynllun Sabothol.  Yn 2014, cafodd ei dderbyn ar Gwrs Uwch yng Nghaerfyrddin, sef cwrs dwys sy’n cael ei addysgu dros 12 wythnos er mwyn codi hyder athrawon yn y Gymraeg.  Dywedodd Dr Lowri Lloyd, sy’n arwain ar wasanaethau hyfforddiant iaith y Ganolfan, “Roedd gan Andrew agwedd gadarnhaol a brwdfrydig tuag at ei broffesiwn ac roedd yn awyddus iawn i wella ei sgiliau iaith er mwyn gwella’i siawns o ennill swydd addysgu mewn Ysgol Gymraeg”.

Dywedodd Andrew, “Yn anffodus, nid ydwyf wedi cael cyfle i addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg, ond ar ôl ail gydio yn yr iaith unwaith eto, roeddwn i’n gwybod fy mod eisiau gweithio mewn Ysgol Gymraeg.  Mae’r dosbarthiadau nos wedi profi i fod yn amhrisiadwy wrth wella a chynyddu fy nealltwriaeth o bopeth Cymraeg.  Yn ogystal, mae’r Cynllun Sabothol gyda Chanolfan Peniarth wedi datblygu fy sgiliau iaith yn ddramatig.  Yr hyder a ddatblygais drwy’r cwrs, yn ogystal â’r gefnogaeth barhaus gan diwtoriaid Canolfan Peniarth sydd wedi fy nghynorthwyo i ddatblygu fy ngyrfa”.

Ar ol llwyddo mewn cyfweliad gydag Ysgol Dyffryn Teifi, dywedodd Andrew, “Mae fy llwyddiant i ennill y swydd gyffrous yma yn bennaf oherwydd safon yr addysgu a dderbyniais drwy gyrsiau Cymraeg i Oedolion a’r Cynllun Sabothol, a’r tim o diwtoriaid yng Nghanolfan Peniarth.  Mae’n gyfnod hynod gyffrous i mi, nid yn unig y byddaf yn cael defnyddio’r Gymraeg o ddydd i ddydd, ond hefyd mae’r Ysgol ar fin symud i adeilad newydd sbon.  Amseroedd cyffrous iawn i bawb yn Ysgol Dyffryn Teifi rwy’n siwr!”.  Bydd Andrew yn ymddangos ar raglen DAL ATI: Bore da, ar S4C am 10:30 fore Sul yma, lle bydd yn son am ei brofiadau yn ail-ddarganfod yr iaith.  

Mae Canolfan Peniarth yn rhedeg cyrsiau lefel Mynediad, Sylfaen ac Uwch o fewn y Cynllun Sabothol yn ne orllewin a chanolbarth Cymru.  Os hoffech ragor o fanylion am ein gwasanaethau hyfforddiant iaith, mae croeso ichi gysylltu â ni, drwy e-bostio hyfforddiantiaith@canolfanpeniarth.org

Canolfan Peniarth yn gwneud cyfraniad allweddol i gynlluniau Bargen Newydd Llywodraeth Cymru

Ar 16 Mawrth 2015, cyhoeddodd y Gweinidog Addysg gynlluniau i ddarparu mwy o gefnogaeth i athrawon yng Nghymru i ddatblygu eu gyrfaoedd drwy gynllun y Fargen Newydd a fydd i bob pwrpas yn ail-strwythuro rhaglenni datblygu proffesiynol parhaus i athrawon.

Daw’r cyhoeddiad hyn gan y Gweinidog yn dilyn cyhoeddiad diweddar Llywodraeth Cymru am ddatblygiad rhaglen Model Dysgu Proffesiynol, sef rhaglen newydd i wella ansawdd arferion proffeisynol yn y sector addysg.  Mae’r raglen hon yn darparu seiliau ar gyfer y Fargen Newydd, ac yn cynnwys rhaglen Meistr mewn Ymarfer Addysgol (MYA).

Bydd y ‘Fargen Newydd’ yn darparu cyfleoedd dysgu proffesiynol o ansawdd uchel i ymarferwyr yn ystod eu gyrfa, ac yn ddiweddar, mewn cydweithrediad â staff Athrofa Cymru ar gyfer Dysgu Seiliedig ar Waith Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Canolfan Cymru er Cydraddoldeb mewn Addysg, a staff Cyfadran Addysg a Chymunedau y Brifysgol mae Canolfan Peniarth wedi datblygu ystod o adnoddau a phecynnau e-ddysgu arloesol a fydd yn darparu cyfarwyddyd ymarferol ar themau megis Ymarfer Myfyriol, Defnydd Effeithiol o Ddata a Thystiolaeth o Ymchwil,  Cydweithio Effeithiol, a Hyfforddi a Mentora.  Mae’r rhain i gyd yn cefnogi ac yn cyfrannu at raglen Meistr mewn Ymarfer Addysgol y Llywodraeth, a byddant yn cael eu cofnodi o fewn Pasport Dysgu Proffeisynol newydd a fydd yn cael ei gyflwyno i bob athro drwy gynlluniau’r Fargen Newydd.

Yn ôl Gwydion Wynne, Cyfarwyddwr Canolfan Peniarth, “Mae’n gyffrous iawn i ni fel Canolfan sy’n gwasanaethu’r sector addysg yng Nghymru i fod wedi gallu cyfrannu at y pecynnau dysgu arloesol hyn, a datblygiad y Fargen Newydd.  Rydym wedi gallu tynnu ynghyd arbenigedd staff academaidd o wahanol adrannau a chyfadrannau o fewn y Brifysgol er mwyn creu cyfres gyffrous o adnoddau adfyfyriol sy’n berthnasol ar gyfer y proffesiwn addysg”.

Mae’r adnoddau i gyd i’w cael ar wefan Dysgu Cymru, Llywodraeth Cymru. Yn ogystal â bod yn adnoddau sy’n cyfrannu at y raglen Meistr mewn Ymarfer Addysgol, maent yn adnoddau sydd ar gael yn agored, yn rhad ac ddim.  Am fwy o fanylion, ewch i wefan Dysgu Cymru.

Yn ogystal â datblygu adnoddau arloesol i’r sector addysg yng Nghymru, agwedd arall o waith y Ganolfan yw darparu gwasnaeth hyfforddiant iaith i’r sector.  Gyda chyrsiau’r Cynllun Sabothol Cenedlaethol yn cael eu rhedeg gan y Ganolfan yn y De Orllewn a’r canolfarth, rhagwelir y bydd y cyfleoedd hyn am hyfforddiant dwys yn tyfu i fod yn fwyfwy poblogaidd wrth i’r Llywodraeth gyflwyno Pasport Dysgu Proffeisynol y Fargen Newydd.

Am fwy o fanylion am wasanaethau Canolfan Peniarth ewch i wefan y Ganolfan, www.canolfanpeniarth.org .

Ymweld ag ysgolion i weld arfer dda o’r Gymraeg yn Abertawe ac Aberhonddu

Wrth i ysgolion dorri dros hanner tymor yr wythnos ddiwethaf, cafodd criw athrawon sydd ar gyrsiau Sylfaen Cynllun Sabothol Cenedlaethol y Ganolfan yn Abertawe a Llanidloes gyfle i fynd allan i weld arfer dda o’r Gymraeg yn cael ei defnyddio ar lawr y dosbarth.

Tra bu’r criw o athrawon sydd ar y cwrs yn Abertawe yn ymweld ag Ysgol St. Thomas yn Abertawe, ysgol sydd wedi derbyn llawer o ganmoliaeth am eu defnydd o’r Gymraeg gan athrawon bro sir Abertawe, bu athrawon Powys yn siarad Cymraeg â phlant o Nepal yn Ysgol Mount Street Infants yn Aberhonddu.  Roedd hwn yn gyfle gwych i’r athrawon i weld sut mae modd creu naws gwbl Gymraeg mewn ysgol lle mae 24% o blant yn siarad Saesneg fel iaith ychwanegol.  Daw rhan fwyaf y plant hyn o Nepal, o’r orsaf filwrol gerllaw Aberhonddu.

Dywedodd Allison Evans, athrawes o Ysgol Cwmrhydyceiwr sydd ar y cwrs yn Abertawe, “Mae wedi rhoi llawer o syniadau i fi ar sut i ddefnyddio beth rydym wedi dysgu ar y cwrs yn fy nosbarth i”.

Mae’r athrawon sy’n dod ar gyrsiau’r cynllun sabothol hefyd yn cael cyfle i weld y Gymraeg yn cael ei defnyddio y tu allan I’r dosbarth, mewn awyrgylch gymdeithasol, ac yn ddiweddar, bu’r criw yn ymweld â Stadiwm y Liberty yn Abertawe, a phlasty Gregynog ger y Drenewydd.

Os ydych yn athro, neu’n gynorthwydd dosbarth, ac yn chwilio am gyfleoedd i wella’ch sgiliau llafar ac ysgrifennu yn y Gymraeg, mae cyfleoedd ar gael gan y Ganolfan ar gyfer 2015/16.  Cysylltwch am ragor o fanylion.

Datblygu pecynnau adnoddau ar gyfer Model Dysgu Proffesiynol newydd Llywodraeth Cymru

Dros y misoedd diwethaf mae Canolfan Peniarth, mewn cydweithrediad â staff Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, wedi datblygu ystod o becynnau dysgu arloesol a fydd yn gwneud cyfraniad allweddol i’r rhaglen Meistr mewn Ymarfer Addysgol (MYA)  a’r rhaglen newydd Model Dysgu Proffesiynol Llywodraeth Cymru. 

Nod y Model Dysgu Proffeisynol yw gwella ansawdd arferion proffesiynol yn y sector addysg, ac mae’n darparu sail ar gyfer y ‘Fargen Newydd’ a gyhoeddwyd gan y Gweinidog Addysg, Huw Lewis yn gynharach yn 2014. Mae’r ‘Fargen Newydd’ yn darparu cyfleoedd dysgu proffesiynol o ansawdd uchel i ymarferwyr yn ystod eu gyrfa, ac yn ddiweddar mae’r Llywodraeth wedi lansio pecynnau e-ddysgu newydd i gefnogi’r cyfleoedd hynny.

Mewn cydweithrediad â staff Athrofa Cymru ar gyfer Dysgu Seiliedig ar Waith Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Canolfan Cymru er Cydraddoldeb mewn Addysg, a staff Cyfadran Addysg a Chymunedau y Brifysgol mae Canolfan Peniarth wedi datblygu adnoddau a phecynnau e-ddysgu sy’n darparu cyfarwyddyd ymarferol ar themau megis Arfer Meddyliol, Defnydd Effeithiol o Ddata ac Ymchwil,  Cydweithio Effeithiol, a Hyfforddi a Mentora.  Mae’r rhain i gyd yn cefnogi ac yn cyfrannu at raglen Meistr mewn Ymarfer Addysgol y Llywodraeth. 

Yn ôl Gwydion Wynne, Cyfarwyddwr Canolfan Peniarth, “Mae’n gyffrous iawn i ni fel Canolfan sy’n gwasanaethu’r sector addysg yng Nghymru i fod wedi gallu cyfrannu at y pecynnau dysgu arloesol hyn.  Rydym wedi gallu tynnu ynghyd arbenigedd staff academaidd o wahanol adranau a chyfadranau o fewn y Brifysgol er mwyn creu cyfres gyffrous o adnoddau adfyfyriol sy’n berthnasol ar gyfer y proffesiwn addysg”.

Mae’r adnoddau i gyd i’w cael ar wefan Dysgu Cymru, Llywodraeth Cymru. Yn ogystal â bod yn adnoddau sy’n cyfrannu at y raglen Meistr mewn Ymarfer Addysgol, maent yn adnoddau sydd ar gael yn agored, yn rhad ac ddim.  Am fwy o fanylion, ewch i wefan Dysgu Cymru.

 

Rhagor

Adnoddau

 

 

Cysylltu Gyda Canolfan Peniarth