Canolfan Peniarth

GWASANAETHU ADDYSG YNG NGHYMRU

 

Canolfan Peniarth
Y Cyfnod Sylfaen
Foundation Phase
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

 

Digwyddiadau: Gwyl Bedwen Lyfrau Festival Pryd: 01-05-2015 Gwybodaeth: Mae hon yn wyl sy'n cael ei threfnu gan Gwlwm Gyhoeddwyr Cym…

Cynnyrch y siop

Newyddion Peniarth

Canolfan Peniarth yn gwneud cyfraniad allweddol i gynlluniau Bargen Newydd Llywodraeth Cymru

Ar 16 Mawrth 2015, cyhoeddodd y Gweinidog Addysg gynlluniau i ddarparu mwy o gefnogaeth i athrawon yng Nghymru i ddatblygu eu gyrfaoedd drwy gynllun y Fargen Newydd a fydd i bob pwrpas yn ail-strwythuro rhaglenni datblygu proffesiynol parhaus i athrawon.

Daw’r cyhoeddiad hyn gan y Gweinidog yn dilyn cyhoeddiad diweddar Llywodraeth Cymru am ddatblygiad rhaglen Model Dysgu Proffesiynol, sef rhaglen newydd i wella ansawdd arferion proffeisynol yn y sector addysg.  Mae’r raglen hon yn darparu seiliau ar gyfer y Fargen Newydd, ac yn cynnwys rhaglen Meistr mewn Ymarfer Addysgol (MYA).

Bydd y ‘Fargen Newydd’ yn darparu cyfleoedd dysgu proffesiynol o ansawdd uchel i ymarferwyr yn ystod eu gyrfa, ac yn ddiweddar, mewn cydweithrediad â staff Athrofa Cymru ar gyfer Dysgu Seiliedig ar Waith Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Canolfan Cymru er Cydraddoldeb mewn Addysg, a staff Cyfadran Addysg a Chymunedau y Brifysgol mae Canolfan Peniarth wedi datblygu ystod o adnoddau a phecynnau e-ddysgu arloesol a fydd yn darparu cyfarwyddyd ymarferol ar themau megis Ymarfer Myfyriol, Defnydd Effeithiol o Ddata a Thystiolaeth o Ymchwil,  Cydweithio Effeithiol, a Hyfforddi a Mentora.  Mae’r rhain i gyd yn cefnogi ac yn cyfrannu at raglen Meistr mewn Ymarfer Addysgol y Llywodraeth, a byddant yn cael eu cofnodi o fewn Pasport Dysgu Proffeisynol newydd a fydd yn cael ei gyflwyno i bob athro drwy gynlluniau’r Fargen Newydd.

Yn ôl Gwydion Wynne, Cyfarwyddwr Canolfan Peniarth, “Mae’n gyffrous iawn i ni fel Canolfan sy’n gwasanaethu’r sector addysg yng Nghymru i fod wedi gallu cyfrannu at y pecynnau dysgu arloesol hyn, a datblygiad y Fargen Newydd.  Rydym wedi gallu tynnu ynghyd arbenigedd staff academaidd o wahanol adrannau a chyfadrannau o fewn y Brifysgol er mwyn creu cyfres gyffrous o adnoddau adfyfyriol sy’n berthnasol ar gyfer y proffesiwn addysg”.

Mae’r adnoddau i gyd i’w cael ar wefan Dysgu Cymru, Llywodraeth Cymru. Yn ogystal â bod yn adnoddau sy’n cyfrannu at y raglen Meistr mewn Ymarfer Addysgol, maent yn adnoddau sydd ar gael yn agored, yn rhad ac ddim.  Am fwy o fanylion, ewch i wefan Dysgu Cymru.

Yn ogystal â datblygu adnoddau arloesol i’r sector addysg yng Nghymru, agwedd arall o waith y Ganolfan yw darparu gwasnaeth hyfforddiant iaith i’r sector.  Gyda chyrsiau’r Cynllun Sabothol Cenedlaethol yn cael eu rhedeg gan y Ganolfan yn y De Orllewn a’r canolfarth, rhagwelir y bydd y cyfleoedd hyn am hyfforddiant dwys yn tyfu i fod yn fwyfwy poblogaidd wrth i’r Llywodraeth gyflwyno Pasport Dysgu Proffeisynol y Fargen Newydd.

Am fwy o fanylion am wasanaethau Canolfan Peniarth ewch i wefan y Ganolfan, www.canolfanpeniarth.org .

Ymweld ag ysgolion i weld arfer dda o’r Gymraeg yn Abertawe ac Aberhonddu

Wrth i ysgolion dorri dros hanner tymor yr wythnos ddiwethaf, cafodd criw athrawon sydd ar gyrsiau Sylfaen Cynllun Sabothol Cenedlaethol y Ganolfan yn Abertawe a Llanidloes gyfle i fynd allan i weld arfer dda o’r Gymraeg yn cael ei defnyddio ar lawr y dosbarth.

Tra bu’r criw o athrawon sydd ar y cwrs yn Abertawe yn ymweld ag Ysgol St. Thomas yn Abertawe, ysgol sydd wedi derbyn llawer o ganmoliaeth am eu defnydd o’r Gymraeg gan athrawon bro sir Abertawe, bu athrawon Powys yn siarad Cymraeg â phlant o Nepal yn Ysgol Mount Street Infants yn Aberhonddu.  Roedd hwn yn gyfle gwych i’r athrawon i weld sut mae modd creu naws gwbl Gymraeg mewn ysgol lle mae 24% o blant yn siarad Saesneg fel iaith ychwanegol.  Daw rhan fwyaf y plant hyn o Nepal, o’r orsaf filwrol gerllaw Aberhonddu.

Dywedodd Allison Evans, athrawes o Ysgol Cwmrhydyceiwr sydd ar y cwrs yn Abertawe, “Mae wedi rhoi llawer o syniadau i fi ar sut i ddefnyddio beth rydym wedi dysgu ar y cwrs yn fy nosbarth i”.

Mae’r athrawon sy’n dod ar gyrsiau’r cynllun sabothol hefyd yn cael cyfle i weld y Gymraeg yn cael ei defnyddio y tu allan I’r dosbarth, mewn awyrgylch gymdeithasol, ac yn ddiweddar, bu’r criw yn ymweld â Stadiwm y Liberty yn Abertawe, a phlasty Gregynog ger y Drenewydd.

Os ydych yn athro, neu’n gynorthwydd dosbarth, ac yn chwilio am gyfleoedd i wella’ch sgiliau llafar ac ysgrifennu yn y Gymraeg, mae cyfleoedd ar gael gan y Ganolfan ar gyfer 2015/16.  Cysylltwch am ragor o fanylion.

Datblygu pecynnau adnoddau ar gyfer Model Dysgu Proffesiynol newydd Llywodraeth Cymru

Dros y misoedd diwethaf mae Canolfan Peniarth, mewn cydweithrediad â staff Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, wedi datblygu ystod o becynnau dysgu arloesol a fydd yn gwneud cyfraniad allweddol i’r rhaglen Meistr mewn Ymarfer Addysgol (MYA)  a’r rhaglen newydd Model Dysgu Proffesiynol Llywodraeth Cymru. 

Nod y Model Dysgu Proffeisynol yw gwella ansawdd arferion proffesiynol yn y sector addysg, ac mae’n darparu sail ar gyfer y ‘Fargen Newydd’ a gyhoeddwyd gan y Gweinidog Addysg, Huw Lewis yn gynharach yn 2014. Mae’r ‘Fargen Newydd’ yn darparu cyfleoedd dysgu proffesiynol o ansawdd uchel i ymarferwyr yn ystod eu gyrfa, ac yn ddiweddar mae’r Llywodraeth wedi lansio pecynnau e-ddysgu newydd i gefnogi’r cyfleoedd hynny.

Mewn cydweithrediad â staff Athrofa Cymru ar gyfer Dysgu Seiliedig ar Waith Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Canolfan Cymru er Cydraddoldeb mewn Addysg, a staff Cyfadran Addysg a Chymunedau y Brifysgol mae Canolfan Peniarth wedi datblygu adnoddau a phecynnau e-ddysgu sy’n darparu cyfarwyddyd ymarferol ar themau megis Arfer Meddyliol, Defnydd Effeithiol o Ddata ac Ymchwil,  Cydweithio Effeithiol, a Hyfforddi a Mentora.  Mae’r rhain i gyd yn cefnogi ac yn cyfrannu at raglen Meistr mewn Ymarfer Addysgol y Llywodraeth. 

Yn ôl Gwydion Wynne, Cyfarwyddwr Canolfan Peniarth, “Mae’n gyffrous iawn i ni fel Canolfan sy’n gwasanaethu’r sector addysg yng Nghymru i fod wedi gallu cyfrannu at y pecynnau dysgu arloesol hyn.  Rydym wedi gallu tynnu ynghyd arbenigedd staff academaidd o wahanol adranau a chyfadranau o fewn y Brifysgol er mwyn creu cyfres gyffrous o adnoddau adfyfyriol sy’n berthnasol ar gyfer y proffesiwn addysg”.

Mae’r adnoddau i gyd i’w cael ar wefan Dysgu Cymru, Llywodraeth Cymru. Yn ogystal â bod yn adnoddau sy’n cyfrannu at y raglen Meistr mewn Ymarfer Addysgol, maent yn adnoddau sydd ar gael yn agored, yn rhad ac ddim.  Am fwy o fanylion, ewch i wefan Dysgu Cymru.

Swyddi tiwtoriaid iaith yn Aberhonddu

Mae Canolfan Cymraeg i Oedolion Canolbarth Cymru yn recriwtio tiwtoriaid nawr i ddysgu ar y cyrsiau a gynhelir yn ardal Aberhonddu yn 2015/16 o dan nawdd y Cynllun Sabothol Iaith Gymraeg. Cynhelir cyrsiau trochi amser llawn i gynorthwy-wyr dosbarth ac athrawon.  Yn benodol, mae'r Ganolfan yn edrych am dîm o dri thiwtor, gan gynnwys prif diwtor.

Dyma gyfle rhagorol i ddefnyddio eich doniau a’ch profiad ar gwrs dwys iawn sydd yn dylanwadu’n fawr ar safonau dysgu Cymraeg fel ail iaith yn ysgolion Powys.

Mae Canolfan Peniarth yn cydweithio gyda Phrifysgol Aberystwyth er mwyn darparu cyrsiau'r Cynllun Sabothol yng Nghanolbarth Cymru, a gellir cael manylion y swyddi a ffurflenni cais ar wefan Adnoddau Dynol Prifysgol Aberystwyth.   Mae Canolfan Peniarth hefyd yn darparu cyrsiau yn y de Orllewin yng Nghaerfyrddin ac yn Abertawe.

Hanner dydd ddydd Llun 16 Chwefror 2015 yw’r dyddiad cau ar gyfer ymgeisio, ac am sgwrs anffurfiol ynghylch y swyddi, mae croeso i unigolion gysylltu â Siôn Meredith, Cyfarwyddwr Canolfan Cymraeg i Oedolion Canolbarth Cymru ar 01970 628599, neu ar e-bost, sion.meredith@aber.ac.uk.

Dulliau ymarferol o addysgu iaith yn ysgogi athrawon a chynorthwywyr dosbarth i feddwl y tu hwnt i'r ystafell ddosbarth

Mae hi’n gyfnod hynod brysur ar dim gwasnaethau hyfforddiant iaith y Ganolfan ar hyn o bryd, gyda chyrsiau y Cwrs Sabothol Cenedlaethol yn rhedeg mewn tair canolfan dros y tymor nesaf, yn Abertawe, Llanidloes, ac yng Nghaefyrddin.

Tim gwasanaethau hyfforddiant iaith y Ganolfan sy’n gyfrifol am redeg cyrsiau’r Cynllun Sabothol Cenedlaethol dan nawdd y Llywodraeth yn ne orllewin a chanolbarth Cymru, yn ogystal â chymedroli’r holl gyrsiau ym mhob rhanbarth yn genedlaethol.  Rhaglen o gyrsiau iaith ar gyfer athrawon, hyfforddwyr, darlithwyr a chynorthwywyr dosbarth yw’r Cynllun Sabothol, a’i nod yw cynyddu’r nifer o ymarferwyr sy’n gallu addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg neu’n ddwyieithog.

Mae tiwtoriaid y cwrs bob amser yn chwilio am ffyrdd ymarferol a gwahanol o addysgu iaith i’r myfyrwyr ac yn ysgogi’r myfyrwyr i feddwl y tu hwnt i’r ystafell ddosbarth.  Yr wythnos ddiwethaf er enghraifft, bu criw un o’r canolfannau ar daith o gwmpas stadiwm y Liberty, cartref Clwb Pel-droed Abertawe, yng nghwmni Eirian Wyn, sy’n Gaplan ar y Clwb, gan ymweld â’r ystafelloedd newid a’r ystafell reoli.

Dywedodd Dr Nia Cole-Jones,  Rheolwr Prosiectau a Thiwtor y Gymraeg mewn addysg o fewn Canolfan Peniarth “Mae'n bwysig bod yr athrawon yn cael cyfleoedd i glywed yr iaith yn naturiol, y tu allan i'r ystafell ddosbarth, er mwyn cadarnhau ac ymestyn eu gwybodaeth. Mae teithiau fel hyn hefyd yn gyfle iddyn nhw weld pa weithgareddau sy'n bosibl trwy gyfrwng y Gymraeg neu'n ddwyieithog yn eu hardal leol fel y gallan nhw ehangu gorwelion eu disgyblion pan fyddan nhw'n dychwelyd i'w hysgolion.”.

Dywedodd yr athrawon ar ôl y daith yn Abertawe, “Mwynheon ni’r daith yn fawr iawn.  Roedd Eirian yn grêt ac mae llawer o wybodaeth gyda fe.  Cawson ni gyfle i wrando ac i ymarfer ein Cymraeg. Taith arbennig!”

Am fwy o fanylion am wasanaethau hyffoddiant iaith y Ganolfan, gan gynnwys cyrsiau'r Cynllun Sabothol, cysylltwch â ni ar  hyfforddiantiaith@canolfanpeniarth.org. 

Serennu wrth 'sgrifennu: Lansio adnodd newydd i godi safonau ysgrifennu dysgwyr yng nghwmni sêr S4C!

Ar 22 o Ionawr, lansiodd y Ganolfan adnodd newydd a chyffrous iawn ar gyfer y sector addysg cynradd - Serennu wrth 'sgrifennu, yng nghwmni rhai o sêr S4C!  Cafodd y lansiad swyddogol ei gynnal yn Ysgol Gymraeg Pwll Coch, Caerdydd yng nghwmni Anni Llŷn a Tudur Phillips o raglen Stwnsh, S4C.

Adnodd ar gyfer dysgwyr yng Ngyfnod Allweddol 2 yw Serennu wrth 'sgrifennu a'i nod yw codi safonau ysgrifennu dysgwyr.  Mae'n cynnwys set o 20 o gardiau lliw llawn sy'n ymwneud ag ystod eang o ffurfiau sy'n cynnwys stori, dyddiadur, blog, adolygiad a sgript i enwi dim ond rhai.  Dim adnodd ar gyfer gwersi Cymraeg yn unig mo Serennu wrth 'sgrifennu.  Gellir ei ddefnyddio'n drawsgwricwlaidd gan roi cyfle i'r dysgwyr ymarfer gwahanol ffurfiau mewn gwahanol gyd-destunau.

Fel gyda phob adnodd addysg y mae'r Ganolfan yn ei gyhoeddi, mae Serennu wrth 'sgrifennu wedi ei ddatblygu gyda mewnbwn gwerthfawr gan athrawon profiadol, tra fod yr adnodd hefyd wedi ei dreialu ar lawr y dosbarth yn y broses ddatblygu.  Am bris o £10 yn unig, disgwylir y bydd Serennu wrth 'sgrifennu yn adnodd poblgaidd iawn yn y dosbarth, gyda nifer o ysgolion eisoes wedi rhag-archebu copiau o siop ar-lein y Ganolfan.

I archebu copi, cliciwch yma.  Mae lluniau o'r lansiad ar ein tudalen Facebook, www.facebook.com/canolfanpeniarth !

 

        

 

Rhagor

Adnoddau

 

 

Cysylltu Gyda Canolfan Peniarth