Canolfan Peniarth

GWASANAETHU ADDYSG YNG NGHYMRU

 

Canolfan Peniarth - Nofelau Ariannol
Canolfan Peniarth - Serennu Wrth Sgrifennu
Canolfan Peniarth
Y Cyfnod Sylfaen
Foundation Phase
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Cynnyrch y siop

Newyddion Peniarth

Criw Cynllun Sabothol Cenedlaethol yn darlledu rhaglen radio yn fyw ar Cymru FM

Yr wythnos hon, mae criw o gynorthwywyr dosbarth sy’n dilyn un o gyrsiau iaith y Ganolfan yn y de-orllewin wedi cael profiad unigryw o baratoi a darlledu rhaglen radio yn fyw ar Cymru FM.

Mae’r criw ar fin cwblhau’r cwrs rhan-amser, ac un o’r tasgau olaf a osodwyd iddynt oedd i gydweithio fel grwp er mwyn paratoi cynnwys ar gyfer rhaglen radio arbennig hanner awr o hyd a fyddai’n cael ei darlledu ar Cymru FM.  Darlledwyd y rhaglen ar wefan Cymru FM ddydd Mercher 9 Medi 2015, ac mae modd gwrando eto ar y raglen drwy’r ddolen yma, yn ogystal â gwylio clip fideo o'r raglen yn cael ei recordio ar youtube.

Yn ystod tymor yr haf a dechrau’r tymor hwn, mae Canolfan Peniarth wedi bod yn peilota cwrs sabothol newydd dan nawdd y Cynllun Sabothol Cenedlaethol gyda chriw o 14 o gynorthwywyr dosbarth yng Ngheredigion.  Mae’r cwrs lefel uwch hwn wedi ei ddatblygu’n benodol ar gyfer cynorthwywyr dosbarth yn y Cyfnod Sylfaen, gyda’r holl batrymau, a’r gweithgareddau yn uniongyrchol berthnasol i waith y cynorthwywyr yn y Cyfnod Sylfaen. Yn wahanol i’r cwrs uwch arferol sy’n gwrs dwys, llawn amser, mae’r cwrs peilot hwn yn gwrs rhan amser, un diwrnod yr wythnos, sy’n galluogi’r Cynorthwywyr i ymarfer eu Cymraeg ar lawr y dosbarth tra hefyd yn dilyn y cwrs.

Yn ôl Catrin Evans-Thomas, Tiwtor Cyrsiau Sabothol o fewn Canolfan Peniarth, mae’r cynorthwywyr dosbarth wedi elwa’n fawr o’r profiad o ddilyn cwrs hyforddiant iaith rhan amser wedi ei deilwra’n arbennig i’w hanghenion nhw. “Ry’n ni wedi cael dipyn o hwyl yn gwneud gweithgareddau amrywiol a fydd yn ddefnyddiol yn y Cyfnod Sylfaen i atgyfnerthu defnydd iaith, ac mae strwythur rhan amser y cwrs wedi galluogi i’r cynorthwywyr ymarfer y patrymau a dylanwadu ar ddefnydd ac ansawdd iaith y dosbarth yn syth wrth i’r cwrs fynd rhagddo” meddai Catrin.

Bydd y cwrs nesaf yn cael ei gynnal yn y De-Orllewin yn ystod tymor y gwanwyn, rhwng Ionawr a Mawrth 2016, ac am ragor o fanylion gellir cysylltu â Jeni Price o Ganolfan Peniarth ar 01267 225 154.  Yn y cyfamser, mae modd gwylio clip fideo youtube o gyfweliad gyda chynorthwydd dosbarth sydd wedi mynychu cwrs yn ddiweddar yma.

11/09/2015

Troi golygon at dymor newydd a chyhoeddiadau newydd cyffrous

Gyda’r haf a’r ben, a phrysurdeb holl weithgareddau’r Eisteddfod yn atgof pell erbyn hyn, mae’r Ganolfan yn edrych ymlaen at dymor prysur wrth i baratoadau fynd rhagddynt i lansio cyfres o apiau amrywiol, lansio cyfres lyfrau darllen a deall, Ditectif Geiriau ynghyd ac agoriad swyddogol Yr Atom – Canolfan Gymraeg Gymunedol Caerfyrddin.

Roedd yr Eisteddfod Genedlaethol ym Maldwyn a’r Gororau unwaith eto eleni yn lwyddiant ysgubol i’r Ganolfan, gyda sesiynau Serennu wrth ‘sgrifennu gyda Bardd Plant Cymru, Anni Llŷn, gweithdy rapio Mêts Maesllan gyda Mr Phormula, a sesiwn yn y Babell Lên gydag un o awduron y Ganolfan, Manon Steffan Ros, yn rai uchafbwyntiau a fydd yn aros yn y cof!

Mae golygon y Ganolfan erbyn hyn, fodd bynnag, wedi troi at y tymor prysur sydd i ddod wrth i ni baratoi i lansio ein catalog newydd ar gyfer y flwyddyn academaidd.  Bydd y catalog newydd yn canolbwyntio yn bennaf ar gynnyrch newydd sydd wedi eu cyhoerddi yn ddiweddar, a chynnyrch newydd sydd ar fin cael eu lansio yn ystod y tymor nesaf.   Yn benodol, bydd manylion am gyfres nofelau Cyfres y Geiniog (Cyfnod Allweddol 2), Ap Tric a Chlic, Ap Cywirdeb Iaith, Ap Sglein ar lein, Ap Amgylchedd, a chyfres Ditectif Geiriau.

Bydd cyfres o lansiadau swyddogol yn cael eu trefnu yn ystod y tymor hwn ar gyfer y cyhoeddiadau newydd hyn, a bydd mwy o fanylion yn ymddangos ar ein gwefan yn ystod yr wythnosau nesaf.  Yn y cyfamser bydd y catalog newydd yn cael eu ddosbarthu i athrawon ac ysgolion drwy ein partneriaid yn ystod yr Hydref.

Bydd y Ganolfan hefyd yn rhyddhau gwybodaeth am agoriad swyddogol Canolfan Gymraeg newydd i dref Caerfyrddin – Yr Atom.  Mae Canolfan Peniarth wedi bod yn arwain ar ddatblygiadau’r y Ganolfan Gymraeg newydd, ac yn ddiweddar wedi penodi Iola Wyn yn Reolwr ar y Ganolfan newydd.  Bydd manylion am yr agoriad swyddogol yn cael ei ryddhau yn yr wythnos nesaf, ond yn y cyfamser mae modd dilyn hynt a helynt y Ganolfan ar Twitter a Facebook.

Digon i edrych ymlaen ato ar gyfer y misoedd nesaf felly, ac er mwyn sicrhau eich bod yn cael gwybodaeth am yr holl ddatblygiadau gallwch gofrestru i dderbyn ein Cylchlythyr yma.

03/09/2015

Y Ganolfan yn yr Eisteddfod ym Meifod!

Ydych chi'n mynd i'r Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod yr wythnos nesaf?  Bydd gan y Ganolfan ogof antur drws nesaf i stondin Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant lle bydd amrwyiaeth o weithgareddau yn cael eu cynnal trwy gydol yr wythnos, ynghyd ag ar hyd y lle ar y maes, felly os ydych chi ar y maes, cofiwch alw draw i'n gweld ni!

Mae'r gweithgareddau yn cynnwys sesiynau canu a dawnsio Ffa-la-la, gweithdy ysgrifennu creadigol - Serennu wrth 'sgrifennu, i blant gydag Anni Llŷn, sgwrs gyda'r awdur Manon Steffan Ros am ei nofelau newydd, ynghyd â gweithdy rap gyda'r dyn ei hun - Mr Phormula, i ewni dim ond rhai gweithgareddau!  Wele'r holl fanylion isod, a gobeithio y gwelwn ni chi yr wythnos nesaf!

29/07/2015

Darpariaeth Cymraeg i Oedolion: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn ymgynghori ag Eisteddfodwyr ar faes y Brifwyl

Yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol eleni, bydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn ymgynghori â’r cyhoedd ar faes y Brifwyl ym Maldwyn a’r Gororau, er mwyn rhannu gweledigaeth y Brifysgol ar gyfer y maes Cymraeg i Oedolion i’r dyfodol – Yr Endid Cenedlaethol.  Dyma’r corff fydd yn gyfrifol am osod strategaeth genedlaethol i’r maes. 

Bydd Maes D, sydd wedi datblygu’n hwb ar gyfer dysgwyr Cymraeg ar faes yr Eisteddfod, yn gartref i stondin arbennig rhwng dydd Llun a dydd Mercher, lle bydd modd i’r cyhoedd ddod i gael gwybodaeth am y weledigaeth yn ogystal â rhannu eu syniadau am enw posib i’r Endid Cenedlaethol.

Yn ogystal ag ymgynghori ar yr enw, bydd cyflwyniad arbennig gan Mr Gwilym Dyfri Jones, Dirprwy Is-Ganghellor Cysylltiol o fewn Brifysgol ar y weledigaeth am 3 o’r gloch prynhawn Llun, 3 Awst 2015, ym Maes D.

Dywedodd Dr Lowri Lloyd o Ganolfan Peniarth, sydd wedi bod yn arwain ar y datblygiadau o fewn y Brifysgol, “Mae’r datblygiad yn un hynod gyffrous a bydd y cyfarfod yma’n gyfle gwych i ddiweddaru pawb sydd â diddordeb yn y maes am yr hyn fydd yn digwydd dros y misoedd nesaf.  Rydym yn awyddus i sicrhau bod y broses yn un agored gan wahodd cyfranogiad helaeth.  Cam cyntaf y broses honno fydd gwahodd barn y cyhoedd ar enw addas i’r corff allweddol yma ac edrychwn ymlaen yn fawr at ddechrau’r drafodaeth honno ar faes yr Eisteddfod.”

Ers cyhoeddiad Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones a’r Gweinidog Addysg, Huw Lewis ym mis Mai eleni, taw Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant fydd yn arwain y maes Cymraeg i Oedolion i’r dyfodol, mae’r Brifysgol wedi penodi Dr Haydn E Edwards yn Gadeirydd i Fwrdd Rheoli’r Endid Cenedlaethol, a bydd yntau’n bresennol yn y cyfarfod.

Dr Haydn E Edwards fu’n arwain ar adolygiad o’r maes Cymraeg i Oedolion yn ddiweddar.  Roedd yr adroddiad, Codi Golygon: adolygiad Cymraeg i Oedolion, yn cynnwys 24 o argymhellion ar gyfer y maes er mwyn sicrhau fod cyfleoedd yn parhau ar lefel genedlaethol i bobl ddod yn siaradwyr Cymraeg. Un o’r prif argymhellion oedd y dylid penodi un sefydliad fel Endid Cenedlaethol ar gyfer y maes a fyddai’n cyflwyno a gweithredu strwythur cenedlaethol newydd.

Dywedodd Dr Haydn E Edwards, “Yn y misoedd nesaf hyn yr Endid fydd yn gosod fframwaith newydd i’r maes gyda’r nôd o greu’n flynyddol mwy o siaradwyr rhugl yn y Gymraeg.”

Mae’r Brifysgol hefyd wedi datblygu gwefan newydd er mwyn rhannu gwybodaeth am ddatblygiadau hollbwysig y maes.  Mae’r wefan, www.maescymraegioedolion.cymru yn cynnig atebion i gyfres o gwestiynau sydd fwyaf tebygol o gael eu gofyn wrth i’r maes ddatblygu.

Ychwanegodd Dr Lowri Lloyd o Ganolfan Peniarth, “Mae newidiadau arwyddocaol a phellgyrhaeddol i’r maes ar y gorwel, a bydd y wefan hon yn ffordd i ni allu cyfathrebu â’r cyhoedd wrth i’r datblygiadau fynd rhagddynt.  Mae’r wefan yn cynnwys amrywiaeth o wybodaeth benodol am ein blaenoriaethau a beth yn union fydd yr Endid, ynghyd â manylion am y strwythur staffio a’r cyfansoddiad”.

Os oes gan unrhyw un gwestiynau, mae’r Brifysgol yn annog pobl i ymweld â’r stondin ym Maes D ar faes yr Eisteddfod rhwng ddydd Llun a ddydd Mercher, neu gellir cysylltu drwy’r e-bost cwestiynau@cymraegioedolion.cymru.

29/07/2015

Parti Math y Mwydyn yn 5 oed!

 

Bellach, mae Math y Mwydyn yn 5 oed, ac i ddathlu ei benblwydd, mae disgyblion Meithrin a Derbyn Ysgol y Dderwen yn cael parti heddiw. Cynhelir y parti i ddathlu ac i ddiolch i Math am eu helpu yn ystod y flwyddyn i ffurfio llythrennau, rhifau a sut i ddal pensil yn y ffordd gywir.

Wedi blwyddyn o ddarllen llyfrau lliwgar, gwrando ar CD Rom, edmymgu posteri a meistroli’r grefft o ffurfio llythrennau a rhifau, bydd y disgyblion a’r athrawon yn cyfnewid y dysgu am barti hwyliog am ddiwrnod. Bydd y gweithgareddau yn cynnwys ffotobwth, coginio, peintio wynebau a pharti bwyd yn y prynhawn. Mae hyn i gyd yn digwydd wedi wythnosau o baratoi gan y disgyblion sydd wedi bod yn creu gwahoddiadau parti a chardiau penblwydd i Math. Heb os, mae’r disgyblion i gyd yn edrych ymlaen yn arw at y parti.

Allwch chi hefyd ddathlu a diolch i Math yr adeg hon flwyddyn nesaf trwy fuddsoddi yn nyfodol eich disgblion a phrynu’r adnoddau. Gellir prynu’r llyfrau, Cd Rom a’r posteri ar wahan neu mewn pecyn. I gael mwy o wybodaeth am anturiaethau Math neu i brynu’r adnoddau gwych yma, ewch i siop ar-lein y Ganolfan neu ffoniwch 01267 676772. Pwy a wyr, efallai bydd Math y Mwydyn yn dathlu ei benblwydd nesaf gyda chi!

 

10/07/2015

Lansio cyfres o lyfrau darllen a deall Cyfnod Allweddol 2 a gweithgareddau rhyngweithiol - Ditectif Geiriau

Iaith disgyblion yng Nghyfnod Allweddol 2 fydd dan y chwyddwydr eleni wrth i Ganolfan Peniarth baratoi i lansio pedwar llyfr darllen a deall cyffrous ac adnoddau rhyngweithiol arloesol newydd sbon – Ditectif Geiriau, ym mis Medi 2015.

Bwriad y gyfres fydd cynnig profiadau byw i’r darllenydd yn ogystal ag ehangu dealltwriaeth y disgyblion mewn amrywiaeth o themâu trwy ddarllen deunyddiau trawsgwricwlaidd. Mae’r llyfrau yn ymateb yn uniongyrchol i fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol y Llywodraeth, a gobeithir y bydd y llyfrau hefyd yn fodd hwylus o baratoi ar gyfer y Profion Llythrennedd Cenedlaethol.

Y Llyfrau Darllen a Deall

Awduron profiadol sydd y tu cefn i’r deunydd darllen a deall ac mae’r cynnwys wedi ei drafod a’i dreialu gan athrawon ar hyd bob cam o’r daith a fydd yn cyrraedd ei therfyn pan gaiff y llyfrau eu cyhoeddi ar Fedi’r cyntaf eleni.

Gyda’r Profion Llythrennedd Cenedlaethol yng nghefn y meddwl, mae’r llyfrau yn gyfle i baratoi ar eu cyfer mewn modd llawer llai brawychus na chyn bapurau. Mae hyn yn bosib diolch i waith proffesiynol arferol adran ddylunio’r Ganolfan sydd wedi llwyddo i greu llyfrynnau lliwgar a deniadol.

Cynnwys ar-lein

Llwydda’r Ganolfan i ymateb i gynnydd yn nefnydd technoleg yn y dosbarth trwy gynllunio gwefan gyfoes a fydd yn mynd ati i daclo camgymeriadau ieithyddol gan ddefnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf. Bydd y cynnwys yn gweithio ar wahanol blatfformau i sicrhau mynediad diffwdan i’r adnodd.

Mae technegau rhyngweithiol fel llusgo a gollwng, llenwi bylchau a chwisiau rhyngweithiol yn erbyn y cloc yn ddulliau y gobeithir a fydd yn llwyddo i atgyfnerthu’r hyn a ddysgwyd yn y llyfrau darllen a deall. Bydd hyn oll ar gael yn rhad ac am ddim, gan sicrhau y bydd modd i rieni sy’n medru’r Gymraeg a’r rhai sy’n ddi Gymraeg i helpu eu plant.

Meddai Dr Lowri Lloyd, Cyfarwyddydd Prosiectau Iaith Canolfan Peniarth, “Mae Ditectif Geiriau yn gyfres gyffrous iawn fydd yn sicr o apelio at rieni, athrawon a phlant. Er mai nod y gyfres yw helpu dysgwyr a’u paratoi ar gyfer y Profion Darllen Cenedlaethol, mae’r gweithgareddau yn rhai hwyliog sydd hefyd yn cyflwyno sefyllfaoedd rhesymu a rhifedd. Addysgu a mwynhau yw un o brif nodau’r gyfres ac mae Canolfan Peniarth wrth ei bodd yn ychwanegu’r gyfres yma at ei chasgliad o adnoddau addysg.”

Mae'r llyfrau ar gael am £4.99 yr un.  Cliciwch yma i ymweld â’r siop ar-lein.

08/07/2015

Canolfan Gymraeg yn agor ei drysau i’r cyhoedd am y tro cyntaf wrth baratoi ar gyfer yr agoriad swyddogol fis Medi

Wythnos nesaf, bydd yr Atom – Canolfan Gymraeg newydd Caerfyrddin yn agor ei drysau i’r cyhoedd, wrth i baratoadau fynd rhagddynt i agor y Ganolfan yn swyddogol ym mis Medi.

Yn gynharach yn y flwyddyn , derbyniodd Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant grant o £300,000 gan Lywodraeth Cymru i brynu’r adeilad ar Stryd y Brenin, sef cartref swyddfeydd y Carmarthen Journal, gyda’r bwriad o ddatblygu canolfan ar gyfer hyrwyddo’r Gymraeg o fewn y dref a’r ardal gyfagos.

Ers prynu’r adeilad yn gynharach eleni, mae’r Brifysgol wedi buddsoddi’n sylweddol er mwyn atgyweirio’r adeilad er mwyn gweddnewid yr arwynebedd o 910m2, gan sicrhau ei fod yn cydymffurfio â rheolau iechyd a diogelwch.  Mae’r gwaith atgyweirio’n parhau, ond wythnos nesaf, bydd dyddiau agored yn cael eu cynnal  er mwyn i’r cyhoedd gael cipolwg o’r Ganolfan ac i glywed mwy am beth fydd gan y Ganolfan i’w gynnig i’r dref pan fydd yn agor yn swyddogol.

Dyddiadau dyddiau agored

  • Dydd Mercher, 15 Gorffennaf 2015, 12yp – 3yp
  • Dydd Gwener, 17eg o Orffennaf 2015, 12yp – 7yh
  • Dydd Sadwrn, 18fed o Orffennaf 2015, 10yb – 3yp

Dywedodd Mr Gwydion Wynne, Cyfarwyddwr Canolfan Peniarth, sydd wedi bod yn rheoli’r broses o weddnewid yr adeilad, “Rydym yn gobeithio y bydd tipyn yn galw i mewn i weld yr adeilad yr wythnos nesaf, ac yn edrych ymlaen i drafod syniadau gyda’r cyhoedd.  Rydym yn gobeithio hefyd y bydd pobl yn cynnig syniadau ac awgrymiadau am ddigwyddiadau a gweithgareddau i ddenu’r cyhoedd, yn ogystal â sut y buasent yn gallu cyfrannu er mwyn sicrhau fod y Ganolfan yn datblygu i fod yn gonglfaen ar gyfer digwyddiadau Cymraeg y dref”.

Os oes gan unrhywun ddiddordeb i fynychu’r dyddiau agored, neu ddiddordeb i glywed mwy am y Ganolfan, gellir cysylltu â Chanolfan Peniarth ar 01267 676 772 am ragor o fanylion.

07/07/2015

Cyhoeddi cyfres newydd o nofelau gwreiddiol a chyffrous i blant

Mae Canolfan Peniarth yn falch i gyhoeddi ein bod wedi lansio cyfres o bedair nofel gyffrous a newydd sbon i blant rhwng 7 ac 11 oed -  Cyfres y Geiniog.

Mae Cyfres y Geiniog yn cynnwys y nofelau Gwyn a Gwenno, Dan Draed, Diffodd y Golau, ac Annwyl Mr Rowlands, sydd wedi eu hawduro gan Manon Steffan Ros, Gwenno Davies, a Hywel Griffiths a byddant i’w gweld ar silffoedd siopau llyfrau lleol o fis Gorffennaf eleni ymlaen.

Mae thema ariannol yn llifo drwy’r nofelau i gyd gan eu bod wedi eu datblygu er mwyn cefnogi addysg ariannol i blant yn unol â gofynion y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol. Mae’r nofelau wedi eu haddasu i’r Saesneg gan yr awduron yn ogystal, ac i gyd yn rhan o’r gyfres Money Matters.

Manon Steffan Ros sydd wedi awduro’r nofel Diffodd y Golau a’r nofel Annwyl Mr Rowlands.   “Fel rhywun a oedd yn ei chael hi’n anodd iawn deall mathemateg yn yr ysgol, ro’n i’n benderfynol o ‘sgwennu nofelau fyddai’n apelio at blant sydd ddim yn ystyried eu hunain yn dda ym mathemateg.  Straeon am gymeriadau ydi’r rhain, a’r ffordd mae rhifau a mathemateg yn ran o’n bywydau ni i gyd” meddai’r awdures brofiadol sydd wedi ennill llu o wobrau am ei gwaith, gan gynnwys dwy wobr Tir na n-Og am nofelau i blant cynradd, Trwy’r Tonnau (2010) a Prism (2012), Y Lolfa.

Dywedodd Mr Gwydion Wynne, Cyfarwyddwr y Ganolfan, “Rydym yn hynod gyffrous i gyhoeddi’r nofelau newydd hyn.  Dyma’r tro cyntaf i’r Ganolfan gyhoeddi nofelau, ac mae’n bluen yn ein het ni i fod wedi gallu cydweithio gydag awduron profiadol a phroffesiynol fel Manon, Gwenno a Hywel.  Rydym yn edrych ymlaen i weld beth fydd ymateb plant i’r straeon cyffrous a’r cymeriadau diddorol o fewn y nofelau”.

Pris y nofelau fydd £5.99 yr un, a bydd gweithgareddau rhyngweithiol ar gael i blant yn rhad ac ddim yn ymwneud â straeon a chymeriadau’r nofelau.

Cafodd y Gyfres l ei lansio’n swyddogol yng nghynadledd CBAC i athrawon Cymraeg yn Aberystwyth ar y 3ydd o Orffennaf yng nghwmni Manon Steffan Ros a Gwenno Davies.  Am ragor o wybodaeth am y nofelau ewch i siop ar-lein y Ganolfan

29/06/2015

Serennu wrth ‘sgrifennu gyda Anni Llŷn yng Ngwyl Bedwen Lyfrau

Bydd Canolfan Peniarth yn cynnal gweithdy i blant yng nghwmni Anni Llŷn ac mewn cydweithrediad â Gwasg Carreg Gwalch yng Ngwyl Bedwen Lyfrau, sy’n cael ei chynnal eleni yng Nghanolfan Soar, Merthyr Tudful ar ddydd Sadwrn 2 Mai 2015.

Sefydlwyd Gŵyl Bedwen Lyfrau yn 2006 gan Gwlwm Cyhoeddwyr Cymru ac mae hi’n Ŵyl sy’n hyrwyddo llyfrau Cymraeg yn benodol.  Ymunodd Canolfan Peniarth â’r Cwlwm Cyhoeddwyr yn gynharach yn y flwyddyn a hon fydd y tro cyntaf i’r Ganolfan gael presenoldeb yn yr Ŵyl.

Yn ystod yr Ŵyl, bydd Anni Llŷn yn cynnal gweithdy creadigol rhwng 12yp ac 1yp gan ddefnyddio elfennau o’r llyfryn diweddaraf a gyhoeddwyd gan y Ganolfan, Serennu wrth ‘sgrifennu.

Mae Serennu wrth ‘sgrifennu yn llyfryn sy’n cynnwys gwybodaeth allweddol i blant ar y gwahanol ffurfiau o ysgrifennu.  Mae’r ystod o ffurfiau’n cynnwys, stori, dyddiadur, blog, sgript, adolygiadau a llawer mwy, gydag enghreifftiau o bob ffurf a’u nodweddion, yn ogystal â thips penodol i blant o ran strwythur a’r math o iaith sydd angen ei defnyddio ar gyfer gwahanol fathau o ysgrifennu.

Mae’r gweithdy’n digwydd mewn cydweithrediad gyda Gwasg Carreg Gwalch sy’n lansio llyfr newydd i blant, Stori Cymru, yn yr Ŵyl.  Casgliad o straeon gan yr awdur Myrddin ap Dafydd yw Stori Cymru, sy’n cynnwys amryw o straeon y mae’r awdur wedi eu clywed wrth deithio ar hyd a lled y wlad dros y blynyddoedd.  Bydd Anni Llŷn yn edrych ar ambell stori a chymeriad o lyfr Stori Cymru yn yr Ŵyl, gan annog plant i fod yn greadigol yn ystod y sesiwn drwy ddefnyddio elfennau penodol o’r ffurfiau a geir yn llyfryn y Ganolfan, Serennu wrth ‘sgrifennu.

Dywedodd Gwydion Wynne, Cyfarwyddwr Canolfan Peniarth, “Mae hi’n fraint i ni fel Canolfan i gael bod yn rhan o’r Ŵyl arbennig hon eleni, ac i allu cydweithio gyda rhai o weisg enwocaf a mwyaf Cymru er mwyn hyrwyddo llyfrau Cymraeg.  Mi fydd ein gweithdy ni gydag Anni Llŷn, a Myrddin ap Dafydd yn un o uchafbwyntiau’r Ŵyl yn sicr, ac rydym yn edrych ymlaen yn arw i gael hwyl gyda’r plant”.

I weld rhagor o wybodaeth am yr holl weithgareddau, gan gynnwys rhaglen y dydd, gellir ymweld â wefan yr Ŵyl, www.bedwen.com.

 

22/04/2015

 

Rhagor

Adnoddau

 

 

Cysylltu Gyda Canolfan Peniarth