Canolfan Peniarth - Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant Canolfan Cyhoeddi, creu adnoddau addysgol rhwng cyfrwng Cymraeg a dwyieithog, llyfrau cymraeg, welsh books, adnoddau dysgu cymraeg
English
Gwasanaethu Addysg yng Nghymru
× Gwydion Wynne - Cyfarwyddwr Canolfan Peniarth

NODYN PWYSIG - DYDDIAD CAU – ANFONEBAU / ARCHEBION DIWEDD Y FLWYDDYN ARIANNOL

Os hoffech dderbyn anfoneb am eich archebion cyn diwedd y flwyddyn ariannol hon, bydd angen i chi gyflwyno eich harcheb
erbyn ddydd Gwener, 21.3.14 os gwelwch fod yn dda.

Llawer o ddiolch am eich cyd-weithrediad.

Gwydion Wynne
Cyfarwyddwr Canolfan Peniarth

SIOP

PENIARTH

Mae casgliad helaeth o gynnyrch gennym gan gynnwys amryw o lyfrau darllen....

Siop ⇒

Ysgolion Cynradd Cynradd Cynnyrch sydd yn cynnwys llyfrau caneuon, llyfrau cyfres 1 a 2 o Archwilio'r amgylchedd. Ewch ati i siopa yn hawdd, cyflym a diogel. Creu adnoddau Ysgolion Uwchradd Uwchradd Cynnyrch sydd yn cynnwys cardiau darllen cyfnod allweddol 3 a 4, Taro Targed a rhagor! Creu Adnoddau Iaith Adnoddau Iaith Adnodd defnyddiol a phoblogaidd iawn sy’n gallu cynnig help llaw i chi gydag eitemau iaith yn y fan a’r lle.

ADNODDAU

AR-LEIN

Mae Canolfan Peniarth wedi cydweithio â nifer o gleientiaid. Dyma enghreifftiau o'n gwaith.

Gweithgareddau CBAC Sglein ar Lein Gramadeg Safon Uwch.
20 gweithgaredd iaith cyfrwng Cymraeg a gynhyrchwyd ar ran CBAC
Gweithgareddau Coleg Cymraeg Cenedlaethol Coleg Cymraeg 25 o weithgareddau iaith cyfrwng Cymraeg a gynlluniwyd ar ran y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mets Maesllan Mêts Maesllan Gwefan sy'n cynnwys gweithgareddau digidol a phapur i gyd-fynd â phob llyfr er mwyn cadarnhau'r eirfa a'r patrymau iaith a gyflwynir.

CYNLLUN

SABOTHOL

Nod y Cynllun Sabothol yw cynyddu’r nifer o ymarferwyr sy’n gallu addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg neu’n ddwyieithog.

Cynllun Sabothol: Cymraeg I Oedolion Lefel mynediad Mae’r cwrs hwn wedi ei anelu at ddechreuwyr a chanddynt ychydig iawn o wybodaeth o’r iaith Gymraeg. Dysgu Cymraeg Lefel sylfaen Mae’r cwrs hwn wedi’i anelu at ddechreuwyr a chanddynt rywfaint o wybodaeth o’r iaith Gymraeg ond sy’n dymuno... Lefel Uwch: Cynllun Sabothol Lefel uwch Mae’r cwrs hwn wedi’i anelu at siaradwyr Cymraeg rhugl, naill ai siaradwyr iaith gyntaf neu ddysgwyr rhugl sy’n dymuno cynyddu eu hyder....

GWYBODAETH

BELLACH

Yn ogystal â'n catalog eang, cynigiwn nifer o wasanaethau.

Portffolio ⇒

Gwaith Fideo ⇒

Ysgolion Cynradd ⇒

Cylchlythyr Canolfan Peniarth Cylchlythyr a catalog Darllenwch ein cylchlythyr gwanwyn 2014. Llyfrau ac adnoddau addysgol. Adborth Cleientiaid Adborth cleientiaid Dr. Mererid Hopwood, Botwm y Byd
"Diolch o galon i staff Peniarth am eu gwaith trwya…"
Tric a Chlic Tric a Chlic Cynllun ffoneg synthetig, systematig a dilyniadol i'r Cyfnod Sylfaen.

NEWYDDION DIWEDDARAF PENIARTH

Dod ag addysg i blant y blynyddoedd cynnar yn fyw drwy gerddoriaeth: Cyhoeddi adnodd creadigol i'r cylchoedd meithrin yng Nghymru

Gan: Gruff Ifan, Rheolwr Cyfathrebu | Cyhoeddwyd: 09/10/2014

Mae Canolfan Peniarth wedi bod yn cydweithio gyda Mudiad Meithrin yn ystod y misoedd diwethaf er mwyn datblygu adnodd penodol ar gyfer y cylchoedd meith…

Darllenwch ragor ⇒

Tiwtoriaid iaith Gymraeg yn eisiau!

Gan: Gruff Ifan, Rheolwr Cyfathrebu | Cyhoeddwyd: 09/10/2014

Mae Canolfan Peniarth yn chwilio am diwtoriaid profiadol sy’n gallu darparu sesiynau hyfforddiant iaith Gymraeg ar bob lefel ac i amrediad o gynulleidfaoedd.

Gallai’r sesiynau hyn fod yn gyrsiau i ddechreuwyr yn y gweithle neu’n gyrsiau lefel uwch ar raglenni israddedig y brifysgol.

Darllenwch ragor ⇒

Hyfforddiant Iaith i ysgolion cynradd fel rhan o raglenni Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Gan: Gruff Ifan, Rheolwr Cyfathrebu | Cyhoeddwyd: 08/10/2014

Fel rhan o arlwy gwasnaethau hyfforddiant iaith mewn addysg Canolfan Peniarth, mae'r tim hyfforddiant iaith wedi bod yn cynnal…

Darllenwch ragor ⇒

Cwrs iaith, lefel sylfaen ar gyfer athrawon cynradd ail-iaith Abertawe, Castell Nedd a Phort Talbot

Gan: Gruff Ifan, Rheolwr Cyfathrebu | Cyhoeddwyd: 30/09/2014

Ydych chi’n athro cynradd neu’n gwybod am athrawon cynradd yn ardaloedd Abertawe a Chastell Nedd, a chanddynt rywfaint o wybodaeth o’r iaith Gymraeg, ond a fyddai’n dymuno dysgu a gwella safon eu hiaith er mwyn gallu cyflwyno’r Gymraeg yn gywir ac yn hyderus yn y dosbarth fel ail iaith?

Darllenwch ragor ⇒

Math y Mwydyn: Adnodd newydd i ddysgu plant i ffurfio llythrennau a geiriau

Gan: Gruff Ifan, Rheolwr Cyfathrebu | Cyhoeddwyd: 03/09/2014

Darllenwch ragor ⇒

Catalog newydd y Ganolfan!

Gan: Gruff Ifan, Rheolwr Cyfathrebu | Cyhoeddwyd: 02/09/2014

Gyda thymor newydd ar droed, mae'r Ganolfan wedi cyhoeddi catalog newydd ar gyfer y flwyddyn 2014/15.

Mae…

Darllenwch ragor ⇒

Trydar Canolfan Peniarth