Canolfan Peniarth - Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant Canolfan Cyhoeddi, creu adnoddau addysgol rhwng cyfrwng Cymraeg a dwyieithog, llyfrau cymraeg, welsh books, adnoddau dysgu cymraeg
English
yn creu adnoddau addysgol drwy gyfrwng y Gymraeg ac yn ddwyieithog
× Gwydion Wynne - Cyfarwyddwr Canolfan Peniarth

NODYN PWYSIG - DYDDIAD CAU – ANFONEBAU / ARCHEBION DIWEDD Y FLWYDDYN ARIANNOL

Os hoffech dderbyn anfoneb am eich archebion cyn diwedd y flwyddyn ariannol hon, bydd angen i chi gyflwyno eich harcheb
erbyn ddydd Gwener, 21.3.14 os gwelwch fod yn dda.

Llawer o ddiolch am eich cyd-weithrediad.

Gwydion Wynne
Cyfarwyddwr Canolfan Peniarth

SIOP

PENIARTH

Mae casgliad helaeth o gynnyrch gennym gan gynnwys amryw o lyfrau darllen....

Siop ⇒

Ysgolion Cynradd Cynradd Cynnyrch sydd yn cynnwys llyfrau caneuon, llyfrau cyfres 1 a 2 o Archwilio'r amgylchedd. Ewch ati i siopa yn hawdd, cyflym a diogel. Creu adnoddau Ysgolion Uwchradd Uwchradd Cynnyrch sydd yn cynnwys cardiau darllen cyfnod allweddol 3 a 4, Taro Targed a rhagor! Creu Adnoddau Iaith Adnoddau Iaith Adnodd defnyddiol a phoblogaidd iawn sy’n gallu cynnig help llaw i chi gydag eitemau iaith yn y fan a’r lle.

ADNODDAU

AR-LEIN

Mae Canolfan Peniarth wedi cydweithio â nifer o gleientiaid. Dyma enghreifftiau o'n gwaith.

Gweithgareddau CBAC Sglein ar Lein Gramadeg Safon Uwch.
20 gweithgaredd iaith cyfrwng Cymraeg a gynhyrchwyd ar ran CBAC
Gweithgareddau Coleg Cymraeg Cenedlaethol Coleg Cymraeg 25 o weithgareddau iaith cyfrwng Cymraeg a gynlluniwyd ar ran y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Byw yn yr Ugeinfed Ganrif Byw yn yr Ugeinfed Ganrif Casgliad o seiniau a lluniau yn yr ugeinfed ganrif.

CYNLLUN

SABOTHOL

Nod y Cynllun Sabothol yw cynyddu’r nifer o ymarferwyr sy’n gallu addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg neu’n ddwyieithog.

Cynllun Sabothol: Cymraeg I Oedolion Lefel mynediad Mae’r cwrs hwn wedi ei anelu at ddechreuwyr a chanddynt ychydig iawn o wybodaeth o’r iaith Gymraeg. Dysgu Cymraeg Lefel sylfaen Mae’r cwrs hwn wedi’i anelu at ddechreuwyr a chanddynt rywfaint o wybodaeth o’r iaith Gymraeg ond sy’n dymuno... Lefel Uwch: Cynllun Sabothol Lefel uwch Mae’r cwrs hwn wedi’i anelu at siaradwyr Cymraeg rhugl, naill ai siaradwyr iaith gyntaf neu ddysgwyr rhugl sy’n dymuno cynyddu eu hyder....

GWYBODAETH

BELLACH

Yn ogystal â'n catalog eang, cynigiwn nifer o wasanaethau.

Portffolio ⇒

Gwaith Fideo ⇒

Ysgolion Cynradd ⇒

Cylchlythyr Canolfan Peniarth Cylchlythyr a catalog Darllenwch ein cylchlythyr gwanwyn 2014. Llyfrau ac adnoddau addysgol. Adborth Cleientiaid Adborth cleientiaid Dr. Mererid Hopwood, Botwm y Byd
"Diolch o galon i staff Peniarth am eu gwaith trwya…"
Tric a Chlic Tric a Chlic Cynllun ffoneg synthetig, systematig a dilyniadol i'r Cyfnod Sylfaen.

NEWYDDION PENIARTH

Lansio cyfres newydd o lyfrau i gynorthwyo plant i feistroli llythrennedd yn y Gymraeg – Mêts Maesllan.

Gan: Gruff Ifan, Rheolwr Cyfathrebu | Cyhoeddwyd: 16/06/2014

Dydd Gwener, 20 Mehefin lansiwyd cyfres newydd o lyfrau Cymraeg eu hiaith gan y Ganolfan – Mêts Maesllan.  Mae’r gyfres wedi eu datblygu yn benodol ar gyfer cynorthwyo plant yng Nghyfnod Allweddol 2 sydd ag anawsterau dysgu penodol i feistroli llythrennedd yn y Gymraeg.

Mae Mêts Maesllan yn dilyn hynt, helynt a diddordebau criw o ffrindiau 10 ac 11 oed sef Mim, Ben, Sam, Wil a Bob y ci, sy&…

Darllenwch ragor ⇒

Y Ganolfan ar daith ar draws Cymru

Gan: Gruff Ifan, Rheolwr Cyfathrebu | Cyhoeddwyd: 09/05/2014

Mae cyfnod prysur ar droed yng Nghanolfan Peniarth wrth i baratoadau ddechrau ar gyfer mynd ar daith o gwmpas Cymru i arddangos ein cynnyrch ac i lansio cyfres lyfrau newydd gyffrous, Mêts Maesllan.

Mae'r Ganolfan wedi datblygu'n sylweddol i sawl cyfeiriad yn ystod y blynyddoedd diwethaf, a bydd y Ganolfan yn teithio ar hyd a lled y wlad yn ystod yr wythnosau nesaf er mwyn rhoi cyfle i athrawon a rhieni ddod i siarad â’r staff ac i glywed mwy am ein cynnyrch a’n gwasa…

Darllenwch ragor ⇒

Cyhoeddi adnodd Cymraeg ail iaith i gefnogi athrawon

Gan: Gruff Ifan, Rheolwr Cyfathrebu | Cyhoeddwyd: 08/05/2014

Yr wythnos hon, cyhoeddwyd adnodd newydd gan y Ganolfan, a fydd yn cynnal a chefnogi athrawon wrth iddyn nhw gyflwyno'r Gymraeg ar draws y cwricwlwm mewn ysgolion lle'r addysgir y Gymraeg fel ail iaith.

Mae'r adnodd Cymraeg i bawb yn un trawsgwricwlaidd ac yn cynnwys deunyddiau ar gyfer meysydd Addysg bersonol, Addysg grefyddol, Daearyddiaeth, Celf, Cerddoriaeth, Cymraeg a Chymraeg ail iaith, Drama, Dylunio a thechnoleg, Gwyddoniaeth, Hanes, Mathemateg, Technoleg gwybodaeth a c…

Darllenwch ragor ⇒

Cyhoeddi adnodd rhyngweithiol ar chwedlau Cymru ar gyfer Cyfnod Allweddol 2

Gan: Gruff Ifan, Rheolwr Cyfathrebu | Cyhoeddwyd: 27/03/2014

Yn dilyn derbyn nawdd o du Llywodraeth Cymru, mae Canolfan Peniarth wedi cyhoeddi adnodd rhyngweithiol unigryw ar gyfer Cyfnod Allweddol 2 sy’n dod a daearyddiaeth a llenyddiaeth ynghyd drwy edrych ar y cysylltiadau rhwng chwedlau a’r tirlun naturiol yng Nghymru.

Mae’r adnodd Chwedlau Cymru, yn adnodd dwyieithog ac sy’n canolbwyntio ar chwe chwedl adnabyddus iawn, gan gynnwys Cantre’r Gwael…

Darllenwch ragor ⇒

Denu nawdd i ddatblygu a chyhoeddi adnoddau addysg newydd

Gan: Gruff Ifan, Rheolwr Cyfathrebu | Cyhoeddwyd: 17/03/2014

Yn yr wythnos ddiwethaf, clywodd y Ganolfan ei bod wedi llwyddo i ennill pum cais tendr o du Llywodraeth Cymru, i ddatblygu rhagor o lyfrau ac adnoddau i’r sector addysg dros y ddwy flynedd nesaf.

Ymysg y tendrau llwyddiannus mae cyhoeddi drama ar gyfer myfyrwyr TGAU, ynghyd â chyhoeddi pedair nofel wreiddiol ar gyfer Cyfnod Allweddol 2; dau brosiect cyffrous a fydd yn gweld y Ganolfan yn cydweithio gydag awduron a dramodwyr profiadol megis Manon Steffan (Blasu, Fel Aderyn, Y Lolfa) , Gwenno Mair Davies (Tudur Budr, Gwasg Gomer), Hywel Griffiths (Dirgelwch y Bont, Gwasg Gomer) i enwi ond rhai.

Ymysg y tendrau llwyddiannus eraill mae’r prosiectau Y Ditectif Geiriau

Darllenwch ragor ⇒

Lansio cyfres o lyfrau Addysg Grefyddol yn y Cyfnod Sylfaen

Gan: Gruff Ifan, Rheolwr Cyfathrebu | Cyhoeddwyd: 12/02/2014

Ar ddydd Mercher, 12 Chwefror 2014, lansiodd canolfan gyhoeddi Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Canolfan Peniarth, cyfres o lyfrau newydd i blant yn Ysgol Llys Hywel, Hendygwyn-ar-daf, lle mae un o’r awduron yn dysgu.

Mae cyfres Tybed pam?, sydd ar gael yn y Gymraeg ac yn Saesneg, yn cynnwys chwe llyfr stori ar y thema addysg grefyddol ynghyd â llawlyfr ymarferwyr a phecyn o weithgareddau cysylltiedig.  Yn rhan o’r gyfres, mae’r llyfrau Holi HaiFi, dy frawd, yw e!

Darllenwch ragor ⇒

Dathlwch Ddiwrnod y Llyfr gyda Chanolfan Peniarth!

Gan: Gruff Ifan, Rheolwr Cyfathrebu | Cyhoeddwyd: 07/02/2014

Er mwyn ymuno yn nathliadau Diwrnod y Llyfr ar ddydd Iau 6 Mawrth, bydd modd i blant ac ysgolion lawrlwytho gweithgareddau ymarferol yn ymwneud â straeon a chymeriadau o fewn llyfrau ac adnoddau y Ganolfan. Anfonwch lun o’ch disgyblion atom naill ai’n darllen un o lyfrau’r Ganolfan, neu’n lliwio un o gymeriadau’r llyfrau, ac fe anfonwn dystysgrif at bawb i gydnabod eu cyfraniad a’u hymwneud yn y dathliadau! Bydd y gweithgareddau ar gael i'w lawrlwytho o'n gwefan rhwng y …

Darllenwch ragor ⇒

Trydar Canolfan Peniarth