GWASANAETHU ADDYSG YNG NGHYMRU

Yr Atom
Ym mis Chwefror 2015, derbyniodd Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant nawdd o Gronfa Buddsoddi Cyfalaf 2014-15.
Cyrsiau Sabothol
Nod y Cynllun Sabothol yw cynyddu'r nifer o ymarferwyr sy'n gallu addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg neu'n ddwyieithog.
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Siarter Frenhinol y Brifysgol yw'r hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl prifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt.
Canolfan Addysg Athrawon De-Orllewin Cymru
Mae gennym draddodiad balch iawn o ddarparu addysg a hyfforddiant athrawon o ansawdd uchel yma yn ne orllewin Cymru.

Cynnyrch y siop

Rydym yn cynnig dewis eang o lyfrau ac adnoddau Cymraeg a dwyieithog ar gyfer pob oed yn ein siop, o lyfrau darllen a chrynoddisgiau i becynnau athrawon. Dim cerdyn? Dim problem! Dewiswch 'talu trwy anfoneb' yn y man talu.

Apiau

Apiau Cymraeg

Dyma ein portffolio o apiau ar gyfer ffonau symudol a thabledi. Mae'r apiau ar gael i'w lawrlwytho drwy iTunes a Google Play.

 Apiau >

Newyddion Peniarth

Rhamant Rhydychen: Lansio cyfrol sy’n olrhain hanes rhai o’r Cymry a fu’n astudio ym Mhrifysgol Rhydychen

10/02/2016

Rhamant Rhydychen

Ar 9 Chwefror 2016, lansiodd Dr R Brinley Jones ei gyfrol ddiweddaraf Rhamant Rhydychen, sy’n olrhain hanes rhai o’r Cymry a fu’n astudio ym Mhrifysgol Rhydychen ar hyd y canrifoedd.

Mae Dr R Brinley Jones yn raddedig o Brifysgol Cymru a Phrifysgol Rhydychen, ac ers blynyddoedd, mae wedi bod yn traddodi darlithoedd ar hanes rhai o’r Cymry a fu’n astudio yn Rhydychen.  Mae’r gyfrol Rhamant Rhydychen yn grynhoad o’r darlithoedd hynny a draddodwyd ganddo ar hyd y blynyddoedd.

Dywedodd Yr Athro Derec Llwyd Morgan, “Y mae pawb sy’n adnabod y Dr R. Brinley Jones yn gwybod am ei foneddigeiddrwydd, ei gwrteisi, ei ysgolheictod, a’i barodrwydd mawr i wasanaethu sefydliadau ei genedl. Gŵr llys ydyw, un o golofnau ei gymdeithas. Yn y Rhondda y’i maged, ac ni chaiff neb anghofio hynny, ond yn Rhydychen y magodd ei ddiddordeb oesol mewn dysg, ac, efallai, ei hoffter o fywyd cyhoeddus. A theyrnged hanesyddol i Brifysgol Rhydychen yw’r gyfrol ddiweddaraf hon o’i eiddo. Ynddi, y mae’n trafod dechreuadau’r sefydliad, ei ddatblygiad yn yr Oesoedd Canol ac yng nghyfnod y Dadeni Dysg, ei ddirywiad hefyd, a’i adferiad yn y cyfnod modern. Ond y llinyn aur sy’n rhedeg drwy’r gyfrol yw’r cyfraniad a wnaeth Rhydychen i fywydau a gyrfaoedd cannoedd o Gymry a addysgwyd yno, ac a ddychwelodd – lawer ohonynt, fel Dr Brinley ei hun – i wasanaethu eu mamwlad”.

Mae’r awdur yn cyfaddef ei fod wedi canolbwyntio yn benodol ar y cyfnodau a oedd o ddiddordeb arbennig iddo ef yn bersonol wrth baratoi’r gyfrol; “O’r holl enwau a gasglwyd, rhaid oedd dewis….ac weithiau ni fu’n bosib gwneud fawr mwy na nodi rhestr” meddai Dr Brinley Jones yn ei Ragymadrodd.

Bu Dr Brinley Jones yn Llywydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru, ac yn ystod ei gyfnod fel Llywydd, gwelodd y Llyfrgell newidiadau mawr gyda ardaloedd arddangos newydd, agor y Drwm, y bwyty a’r siop.  Mae Dr Brinley Jones bellach yn Llywydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, a bydd y gyfrol Rhamant Rhydychen, yn cael ei lansio ar gampws y Brifysgol yng Nghaerfyrddin, yng Nghanolfan yr Halliwell ar y 9fed o Chwefror.

Yn ogystal â’r lansiad, mae noson arbennig wedi ei threfnu yng Ngholeg yr Iesu, Rhydychen ar nos Fercher 24 Chwefror, lle bydd Dr Brinley Jones yn traddodi darlith ac yn sgwrsio gyda Chymdeithas Dafydd ap Gwilym, sef cymdeithas myfyrwyr Cymraeg Rhydychen.

Dywedodd Mr Gwydion Wynne, Cyfarwyddwr Canolfan Peniarth sydd yn cyhoeddi’r gyfrol ar ran Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, “Mae Dr Brinley Jones yn ffrind mawr i ni yma yn y Ganolfan, ac rydym yn falch iawn ei fod wedi dod atom gyda’r gyfrol.  Mae llawer o waith wedi mynd i mewn i’r gyfrol, ac rydym yn falch o fod wedi ei chyhoeddi o'r diwedd, ac yn edrych ymlaen i'r noson arbennig yn Rhydychen yn hwyrach yn y mis”.

Mae’r gyfrol ar gael am £9.99 o siopau llyfrau Cymraeg, neu o wefan Canolfan Peniarth.

Lansio ap Tric a Chlic

27/01/2016

Alt Tric a Chlic

Ar 2 Chwefror 2016, lansiwyd ap newydd a chyffrous, yn rhad ac am ddim, ar gyfer plant rhwng 3 a 5 oed yn y Cyfnod Sylfaen - Ap Tric a Chlic. 

Bydd yr ap Tric a Chlic yn cefnogi plant wrth iddynt ddysgu sain a ffurf llythrennau’r wyddor Gymraeg, a bydd yn gymorth i ddatbygu eu sgiliau darllen yn ogystal.  Mae’r ap yn cynnwys gemau deniadol, caneuon bachog ar gyfer pob llythyren o’r wyddor, clipiau ffilm, yn ogystal â chyfle i blant ddilyn siâp y llythyren a ffurfio llythrennau ar y sgrîn.

Cynllun ffoneg synthetig, dilyniadol i’r Cyfnod Sylfaen yw Tric a Chlic a gyhoeddwyd gan y Ganolfan nol yn 2012, ac mae galw mawr wedi bod am weithgareddau rhyngweithiol, ac ap, i gefnogi’r cynllun.    Mae pedwar cam i Tric a Chlic, a bydd yr ap hwn yn cefnogi dulliau addysgu rhyngweithiol ar gyfer pob agwedd o gam 1.

Dywedodd Gwydion Wynne, Cyfarwyddwr Canolfan Peniarth, “Mae’r cynllun Tric a Chlic wedi bod yn hynod boblogaidd gydag Ysgolion cynradd Cymraeg led led Cymru, ac mae athrawon wedi bod yn cysylltu â ni yn gofyn am ap i gefnogi’r cynllun ers tro, ac felly rydym yn ddiochgar iawn o fod wedi cael nawdd gan Lywodraeth Cymru er mwyn datblygu’r Ap”.

Mae ap Tric a Chic ar gael i’w lawrlwytho ar gyfer dyfeisiadau Android ac Apple, ac ar gael drwy ‘Google Play’ a ‘Apple Store’.  Mae ap Tric a Chlic yn rhan o gyfres o apiau y mae’r Ganolfan yn eu cyhoeddi y tymor hwn, a gellir gweld manylion yr holl apiau hynny yma.

Ap Tric a Chlic

Adnodd a ddatblygwyd gan Ganolfan Peniarth yn ennill gwobr mewn cynhadledd Brydeinig

21/01/2016

Synnwyr Arian

Yn ddiweddar, bu adran Safonau Masnach Cyngor Sir Gâr yn arddangos eu hadnodd digidol, Money Wise – Synnwyr Arian, a ddatblygwyd gan staff gwe a rhyngweithiol Canolfan Peniarth, yng nghynhadledd genedlaethol CTSI (Chartered Trading Standards Institute) yn Bournemouth.  Yn ystod y gynhadledd, enillwyd y wobr am yr arddangosfa orau yn y gynhadledd, a derbyniwyd canmoliaeth am yr adnodd a ddatblygwyd yn benodol gan Ganolfan Peniarth – Synnwyr Arian / Money Wise.

Rhaglen o wersi rhyngweithiol ar faterion ariannol personol yw Synnwyr o Arian / Money Wise, sydd wedi eu llunio ar gyfer Cyfnod Allweddol 2, ac mae’r rhaglen yn cael ei defnyddio gan nifer o ysgolion y tu allan i Gyngor Sir Gâr erbyn hyn.  Am fwy o fanylion, cliciwch yma

Newyddion >

Gwe a Rhyngweithiol

Dyma ein portffolio o adnoddau rhyngweithiol, sy'n cynnwys gwefanau, gemau rhyngweithiol ac apiau - oll wedi'u cynllunio a'u hadeiladu'n fewnol yng Nghanolfan Peniarth. Mae ein gwaith yn amrywio o becynnau rhyngweithiol yn ymwneud â datblygu sgiliau iaith, i brosiectau Daearyddol a gweithgareddau rhyngweithiol yn ymwneud â chyllid ar gyfer Safonau Masnach. Fel rhan o'n gwasanaethau rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth datblygu gwefannau ar gyfer ysgolion a chleientiaid allanol. Ewch ymlaen i weld enghreifftiau!

 

 

Cysylltu Gyda Canolfan Peniarth