Canolfan Peniarth

GWASANAETHU ADDYSG YNG NGHYMRU

 

Canolfan Peniarth - Nofelau Ariannol
Canolfan Peniarth - Serennu Wrth Sgrifennu
Canolfan Peniarth
Y Cyfnod Sylfaen
Foundation Phase
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Cynnyrch y siop

Newyddion Peniarth

Y Ganolfan yn yr Eisteddfod ym Meifod!

Ydych chi'n mynd i'r Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod yr wythnos nesaf?  Bydd gan y Ganolfan ogof antur drws nesaf i stondin Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant lle bydd amrwyiaeth o weithgareddau yn cael eu cynnal trwy gydol yr wythnos, ynghyd ag ar hyd y lle ar y maes, felly os ydych chi ar y maes, cofiwch alw draw i'n gweld ni!

Mae'r gweithgareddau yn cynnwys sesiynau canu a dawnsio Ffa-la-la, gweithdy ysgrifennu creadigol - Serennu wrth 'sgrifennu, i blant gydag Anni Llŷn, sgwrs gyda'r awdur Manon Steffan Ros am ei nofelau newydd, ynghyd â gweithdy rap gyda'r dyn ei hun - Mr Phormula, i ewni dim ond rhai gweithgareddau!  Wele'r holl fanylion isod, a gobeithio y gwelwn ni chi yr wythnos nesaf!

29/07/2015

Darpariaeth Cymraeg i Oedolion: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn ymgynghori ag Eisteddfodwyr ar faes y Brifwyl

Yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol eleni, bydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn ymgynghori â’r cyhoedd ar faes y Brifwyl ym Maldwyn a’r Gororau, er mwyn rhannu gweledigaeth y Brifysgol ar gyfer y maes Cymraeg i Oedolion i’r dyfodol – Yr Endid Cenedlaethol.  Dyma’r corff fydd yn gyfrifol am osod strategaeth genedlaethol i’r maes. 

Bydd Maes D, sydd wedi datblygu’n hwb ar gyfer dysgwyr Cymraeg ar faes yr Eisteddfod, yn gartref i stondin arbennig rhwng dydd Llun a dydd Mercher, lle bydd modd i’r cyhoedd ddod i gael gwybodaeth am y weledigaeth yn ogystal â rhannu eu syniadau am enw posib i’r Endid Cenedlaethol.

Yn ogystal ag ymgynghori ar yr enw, bydd cyflwyniad arbennig gan Mr Gwilym Dyfri Jones, Dirprwy Is-Ganghellor Cysylltiol o fewn Brifysgol ar y weledigaeth am 3 o’r gloch prynhawn Llun, 3 Awst 2015, ym Maes D.

Dywedodd Dr Lowri Lloyd o Ganolfan Peniarth, sydd wedi bod yn arwain ar y datblygiadau o fewn y Brifysgol, “Mae’r datblygiad yn un hynod gyffrous a bydd y cyfarfod yma’n gyfle gwych i ddiweddaru pawb sydd â diddordeb yn y maes am yr hyn fydd yn digwydd dros y misoedd nesaf.  Rydym yn awyddus i sicrhau bod y broses yn un agored gan wahodd cyfranogiad helaeth.  Cam cyntaf y broses honno fydd gwahodd barn y cyhoedd ar enw addas i’r corff allweddol yma ac edrychwn ymlaen yn fawr at ddechrau’r drafodaeth honno ar faes yr Eisteddfod.”

Ers cyhoeddiad Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones a’r Gweinidog Addysg, Huw Lewis ym mis Mai eleni, taw Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant fydd yn arwain y maes Cymraeg i Oedolion i’r dyfodol, mae’r Brifysgol wedi penodi Dr Haydn E Edwards yn Gadeirydd i Fwrdd Rheoli’r Endid Cenedlaethol, a bydd yntau’n bresennol yn y cyfarfod.

Dr Haydn E Edwards fu’n arwain ar adolygiad o’r maes Cymraeg i Oedolion yn ddiweddar.  Roedd yr adroddiad, Codi Golygon: adolygiad Cymraeg i Oedolion, yn cynnwys 24 o argymhellion ar gyfer y maes er mwyn sicrhau fod cyfleoedd yn parhau ar lefel genedlaethol i bobl ddod yn siaradwyr Cymraeg. Un o’r prif argymhellion oedd y dylid penodi un sefydliad fel Endid Cenedlaethol ar gyfer y maes a fyddai’n cyflwyno a gweithredu strwythur cenedlaethol newydd.

Dywedodd Dr Haydn E Edwards, “Yn y misoedd nesaf hyn yr Endid fydd yn gosod fframwaith newydd i’r maes gyda’r nôd o greu’n flynyddol mwy o siaradwyr rhugl yn y Gymraeg.”

Mae’r Brifysgol hefyd wedi datblygu gwefan newydd er mwyn rhannu gwybodaeth am ddatblygiadau hollbwysig y maes.  Mae’r wefan, www.maescymraegioedolion.cymru yn cynnig atebion i gyfres o gwestiynau sydd fwyaf tebygol o gael eu gofyn wrth i’r maes ddatblygu.

Ychwanegodd Dr Lowri Lloyd o Ganolfan Peniarth, “Mae newidiadau arwyddocaol a phellgyrhaeddol i’r maes ar y gorwel, a bydd y wefan hon yn ffordd i ni allu cyfathrebu â’r cyhoedd wrth i’r datblygiadau fynd rhagddynt.  Mae’r wefan yn cynnwys amrywiaeth o wybodaeth benodol am ein blaenoriaethau a beth yn union fydd yr Endid, ynghyd â manylion am y strwythur staffio a’r cyfansoddiad”.

Os oes gan unrhyw un gwestiynau, mae’r Brifysgol yn annog pobl i ymweld â’r stondin ym Maes D ar faes yr Eisteddfod rhwng ddydd Llun a ddydd Mercher, neu gellir cysylltu drwy’r e-bost cwestiynau@cymraegioedolion.cymru.

29/07/2015

Parti Math y Mwydyn yn 5 oed!

 

Bellach, mae Math y Mwydyn yn 5 oed, ac i ddathlu ei benblwydd, mae disgyblion Meithrin a Derbyn Ysgol y Dderwen yn cael parti heddiw. Cynhelir y parti i ddathlu ac i ddiolch i Math am eu helpu yn ystod y flwyddyn i ffurfio llythrennau, rhifau a sut i ddal pensil yn y ffordd gywir.

Wedi blwyddyn o ddarllen llyfrau lliwgar, gwrando ar CD Rom, edmymgu posteri a meistroli’r grefft o ffurfio llythrennau a rhifau, bydd y disgyblion a’r athrawon yn cyfnewid y dysgu am barti hwyliog am ddiwrnod. Bydd y gweithgareddau yn cynnwys ffotobwth, coginio, peintio wynebau a pharti bwyd yn y prynhawn. Mae hyn i gyd yn digwydd wedi wythnosau o baratoi gan y disgyblion sydd wedi bod yn creu gwahoddiadau parti a chardiau penblwydd i Math. Heb os, mae’r disgyblion i gyd yn edrych ymlaen yn arw at y parti.

Allwch chi hefyd ddathlu a diolch i Math yr adeg hon flwyddyn nesaf trwy fuddsoddi yn nyfodol eich disgblion a phrynu’r adnoddau. Gellir prynu’r llyfrau, Cd Rom a’r posteri ar wahan neu mewn pecyn. I gael mwy o wybodaeth am anturiaethau Math neu i brynu’r adnoddau gwych yma, ewch i siop ar-lein y Ganolfan neu ffoniwch 01267 676772. Pwy a wyr, efallai bydd Math y Mwydyn yn dathlu ei benblwydd nesaf gyda chi!

 

10/07/2015

Lansio cyfres o lyfrau darllen a deall Cyfnod Allweddol 2 a gweithgareddau rhyngweithiol - Ditectif Geiriau

Iaith disgyblion yng Nghyfnod Allweddol 2 fydd dan y chwyddwydr flwyddyn nesaf wrth i Ganolfan Peniarth baratoi i lansio pedwar llyfr darllen a deall cyffrous ac adnoddau rhyngweithiol arloesol newydd sbon – Ditectif Geiriau, ym mis Medi 2015.

Bwriad y gyfres fydd cynnig profiadau byw i’r darllenydd yn ogystal ag ehangu dealltwriaeth y disgyblion mewn amrywiaeth o themâu trwy ddarllen deunyddiau trawsgwricwlaidd. Mae’r llyfrau yn ymateb yn uniongyrchol i fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol y Llywodraeth, a gobeithir y bydd y llyfrau hefyd yn fodd hwylus o baratoi ar gyfer y Profion Llythrennedd Cenedlaethol.

Y Llyfrau Darllen a Deall

Awduron profiadol sydd y tu cefn i’r deunydd darllen a deall ac mae’r cynnwys wedi ei drafod a’i dreialu gan athrawon ar hyd bob cam o’r daith a fydd yn cyrraedd ei therfyn pan gaiff y llyfrau eu cyhoeddi ar Fedi’r cyntaf eleni.

Gyda’r Profion Llythrennedd Cenedlaethol yng nghefn y meddwl, mae’r llyfrau yn gyfle i baratoi ar eu cyfer mewn modd llawer llai brawychus na chyn bapurau. Mae hyn yn bosib diolch i waith proffesiynol arferol adran ddylunio’r Ganolfan sydd wedi llwyddo i greu llyfrynnau lliwgar a deniadol.

Cynnwys ar-lein

Llwydda’r Ganolfan i ymateb i gynnydd yn nefnydd technoleg yn y dosbarth trwy gynllunio gwefan gyfoes a fydd yn mynd ati i daclo camgymeriadau ieithyddol gan ddefnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf. Bydd y cynnwys yn gweithio ar wahanol blatfformau i sicrhau mynediad diffwdan i’r adnodd.

Mae technegau rhyngweithiol fel llusgo a gollwng, llenwi bylchau a chwisiau rhyngweithiol yn erbyn y cloc yn ddulliau y gobeithir a fydd yn llwyddo i atgyfnerthu’r hyn a ddysgwyd yn y llyfrau darllen a deall. Bydd hyn oll ar gael yn rhad ac am ddim, gan sicrhau y bydd modd i rieni sy’n medru’r Gymraeg a’r rhai sy’n ddi Gymraeg i helpu eu plant.

Meddai Dr Lowri Lloyd, Cyfarwyddydd Prosiectau Iaith Canolfan Peniarth, “ Mae Ditectif Geiriau yn gyfres gyffrous iawn fydd yn sicr o apelio at rieni, athrawon a phlant. Er mai nod y gyfres yw helpu dysgwyr a’u paratoi ar gyfer y Profion Darllen Cenedlaethol, mae’r gweithgareddau yn rhai hwyliog sydd hefyd yn cyflwyno sefyllfaoedd rhesymu a rhifedd. Addysgu a mwynhau yw un o brif nodau’r gyfres ac mae Canolfan Peniarth wrth ei bodd yn ychwanegu’r gyfres yma at ei chasgliad o adnoddau addysg.”

Bydd y llyfrau ar gael ym mis Medi am £4.99 yr un, ac mae modd cael cipolwg o gynnwys y llyfrau ar-lein y Ganolfan heddiw.

Cliciwch yma i ymweld â’r siop ar-lein.

08/07/2015

Canolfan Gymraeg yn agor ei drysau i’r cyhoedd am y tro cyntaf wrth baratoi ar gyfer yr agoriad swyddogol fis Medi

Wythnos nesaf, bydd yr Atom – Canolfan Gymraeg newydd Caerfyrddin yn agor ei drysau i’r cyhoedd, wrth i baratoadau fynd rhagddynt i agor y Ganolfan yn swyddogol ym mis Medi.

Yn gynharach yn y flwyddyn , derbyniodd Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant grant o £300,000 gan Lywodraeth Cymru i brynu’r adeilad ar Stryd y Brenin, sef cartref swyddfeydd y Carmarthen Journal, gyda’r bwriad o ddatblygu canolfan ar gyfer hyrwyddo’r Gymraeg o fewn y dref a’r ardal gyfagos.

Ers prynu’r adeilad yn gynharach eleni, mae’r Brifysgol wedi buddsoddi’n sylweddol er mwyn atgyweirio’r adeilad er mwyn gweddnewid yr arwynebedd o 910m2, gan sicrhau ei fod yn cydymffurfio â rheolau iechyd a diogelwch.  Mae’r gwaith atgyweirio’n parhau, ond wythnos nesaf, bydd dyddiau agored yn cael eu cynnal  er mwyn i’r cyhoedd gael cipolwg o’r Ganolfan ac i glywed mwy am beth fydd gan y Ganolfan i’w gynnig i’r dref pan fydd yn agor yn swyddogol.

Dyddiadau dyddiau agored

  • Dydd Mercher, 15 Gorffennaf 2015, 12yp – 3yp
  • Dydd Gwener, 17eg o Orffennaf 2015, 12yp – 7yh
  • Dydd Sadwrn, 18fed o Orffennaf 2015, 10yb – 3yp

Dywedodd Mr Gwydion Wynne, Cyfarwyddwr Canolfan Peniarth, sydd wedi bod yn rheoli’r broses o weddnewid yr adeilad, “Rydym yn gobeithio y bydd tipyn yn galw i mewn i weld yr adeilad yr wythnos nesaf, ac yn edrych ymlaen i drafod syniadau gyda’r cyhoedd.  Rydym yn gobeithio hefyd y bydd pobl yn cynnig syniadau ac awgrymiadau am ddigwyddiadau a gweithgareddau i ddenu’r cyhoedd, yn ogystal â sut y buasent yn gallu cyfrannu er mwyn sicrhau fod y Ganolfan yn datblygu i fod yn gonglfaen ar gyfer digwyddiadau Cymraeg y dref”.

Os oes gan unrhywun ddiddordeb i fynychu’r dyddiau agored, neu ddiddordeb i glywed mwy am y Ganolfan, gellir cysylltu â Chanolfan Peniarth ar 01267 676 772 am ragor o fanylion.

07/07/2015

Cyhoeddi cyfres newydd o nofelau gwreiddiol a chyffrous i blant

Mae Canolfan Peniarth yn falch i gyhoeddi ein bod wedi lansio cyfres o bedair nofel gyffrous a newydd sbon i blant rhwng 7 ac 11 oed -  Cyfres y Geiniog.

Mae Cyfres y Geiniog yn cynnwys y nofelau Gwyn a Gwenno, Dan Draed, Diffodd y Golau, ac Annwyl Mr Rowlands, sydd wedi eu hawduro gan Manon Steffan Ros, Gwenno Davies, a Hywel Griffiths a byddant i’w gweld ar silffoedd siopau llyfrau lleol o fis Gorffennaf eleni ymlaen.

Mae thema ariannol yn llifo drwy’r nofelau i gyd gan eu bod wedi eu datblygu er mwyn cefnogi addysg ariannol i blant yn unol â gofynion y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol. Mae’r nofelau wedi eu haddasu i’r Saesneg gan yr awduron yn ogystal, ac i gyd yn rhan o’r gyfres Money Matters.

Manon Steffan Ros sydd wedi awduro’r nofel Diffodd y Golau a’r nofel Annwyl Mr Rowlands.   “Fel rhywun a oedd yn ei chael hi’n anodd iawn deall mathemateg yn yr ysgol, ro’n i’n benderfynol o ‘sgwennu nofelau fyddai’n apelio at blant sydd ddim yn ystyried eu hunain yn dda ym mathemateg.  Straeon am gymeriadau ydi’r rhain, a’r ffordd mae rhifau a mathemateg yn ran o’n bywydau ni i gyd” meddai’r awdures brofiadol sydd wedi ennill llu o wobrau am ei gwaith, gan gynnwys dwy wobr Tir na n-Og am nofelau i blant cynradd, Trwy’r Tonnau (2010) a Prism (2012), Y Lolfa.

Dywedodd Mr Gwydion Wynne, Cyfarwyddwr y Ganolfan, “Rydym yn hynod gyffrous i gyhoeddi’r nofelau newydd hyn.  Dyma’r tro cyntaf i’r Ganolfan gyhoeddi nofelau, ac mae’n bluen yn ein het ni i fod wedi gallu cydweithio gydag awduron profiadol a phroffesiynol fel Manon, Gwenno a Hywel.  Rydym yn edrych ymlaen i weld beth fydd ymateb plant i’r straeon cyffrous a’r cymeriadau diddorol o fewn y nofelau”.

Pris y nofelau fydd £5.99 yr un, a bydd gweithgareddau rhyngweithiol ar gael i blant yn rhad ac ddim yn ymwneud â straeon a chymeriadau’r nofelau.

Cafodd y Gyfres l ei lansio’n swyddogol yng nghynadledd CBAC i athrawon Cymraeg yn Aberystwyth ar y 3ydd o Orffennaf yng nghwmni Manon Steffan Ros a Gwenno Davies.  Am ragor o wybodaeth am y nofelau ewch i siop ar-lein y Ganolfan

29/06/2015

Serennu wrth ‘sgrifennu gyda Anni Llŷn yng Ngwyl Bedwen Lyfrau

Bydd Canolfan Peniarth yn cynnal gweithdy i blant yng nghwmni Anni Llŷn ac mewn cydweithrediad â Gwasg Carreg Gwalch yng Ngwyl Bedwen Lyfrau, sy’n cael ei chynnal eleni yng Nghanolfan Soar, Merthyr Tudful ar ddydd Sadwrn 2 Mai 2015.

Sefydlwyd Gŵyl Bedwen Lyfrau yn 2006 gan Gwlwm Cyhoeddwyr Cymru ac mae hi’n Ŵyl sy’n hyrwyddo llyfrau Cymraeg yn benodol.  Ymunodd Canolfan Peniarth â’r Cwlwm Cyhoeddwyr yn gynharach yn y flwyddyn a hon fydd y tro cyntaf i’r Ganolfan gael presenoldeb yn yr Ŵyl.

Yn ystod yr Ŵyl, bydd Anni Llŷn yn cynnal gweithdy creadigol rhwng 12yp ac 1yp gan ddefnyddio elfennau o’r llyfryn diweddaraf a gyhoeddwyd gan y Ganolfan, Serennu wrth ‘sgrifennu.

Mae Serennu wrth ‘sgrifennu yn llyfryn sy’n cynnwys gwybodaeth allweddol i blant ar y gwahanol ffurfiau o ysgrifennu.  Mae’r ystod o ffurfiau’n cynnwys, stori, dyddiadur, blog, sgript, adolygiadau a llawer mwy, gydag enghreifftiau o bob ffurf a’u nodweddion, yn ogystal â thips penodol i blant o ran strwythur a’r math o iaith sydd angen ei defnyddio ar gyfer gwahanol fathau o ysgrifennu.

Mae’r gweithdy’n digwydd mewn cydweithrediad gyda Gwasg Carreg Gwalch sy’n lansio llyfr newydd i blant, Stori Cymru, yn yr Ŵyl.  Casgliad o straeon gan yr awdur Myrddin ap Dafydd yw Stori Cymru, sy’n cynnwys amryw o straeon y mae’r awdur wedi eu clywed wrth deithio ar hyd a lled y wlad dros y blynyddoedd.  Bydd Anni Llŷn yn edrych ar ambell stori a chymeriad o lyfr Stori Cymru yn yr Ŵyl, gan annog plant i fod yn greadigol yn ystod y sesiwn drwy ddefnyddio elfennau penodol o’r ffurfiau a geir yn llyfryn y Ganolfan, Serennu wrth ‘sgrifennu.

Dywedodd Gwydion Wynne, Cyfarwyddwr Canolfan Peniarth, “Mae hi’n fraint i ni fel Canolfan i gael bod yn rhan o’r Ŵyl arbennig hon eleni, ac i allu cydweithio gyda rhai o weisg enwocaf a mwyaf Cymru er mwyn hyrwyddo llyfrau Cymraeg.  Mi fydd ein gweithdy ni gydag Anni Llŷn, a Myrddin ap Dafydd yn un o uchafbwyntiau’r Ŵyl yn sicr, ac rydym yn edrych ymlaen yn arw i gael hwyl gyda’r plant”.

I weld rhagor o wybodaeth am yr holl weithgareddau, gan gynnwys rhaglen y dydd, gellir ymweld â wefan yr Ŵyl, www.bedwen.com.

 

22/04/2015

Ennill nawdd gan Lywodraeth Cymru i ddatblygu llyfrau ac adnoddau addysg

Mae Canolfan Peniarth yn falch o gyhoeddi ein bod wedi llwyddo i ennill nawdd sylweddol gan Lywodraeth Cymru i ddatblygu amrywiaeth o lyfrau ac adnoddau i’r sector addysg yng Nghymru dros y flwyddyn nesaf.

Mae’r Ganolfan eisoes yn gweithio ar lyfrau ac adnoddau newydd i’r sector ar hyn o bryd, ac ar fin lansio cyfres o nofelau gwreiddiol i blant, yn ogystal â chyfres o lyfrau darllen a deall ac amryw o apiau ar gyfer dyfeisiadau symudol.

Mae’r nawdd diweddaraf hwn o du Llywodraeth Cymru fodd bynnag, yn benodol ar gyfer datblygu a chyhoeddi saith adnodd newydd mewn amryw o feysydd yn cynnwys Hanes, Gwyddoniaeth, Cerddoriaeth, ac adnoddau Cymraeg iaith gyntaf.  Bydd yr adnoddau hyn yn cynnwys, llyfrau, gweithgareddau rhyngweithiol, cardiau fflach, matiau bwrdd gramadeg, llyfrau cerddoriaeth, cryno-ddisgiau a llawer mwy.

Dywedodd Gwydion Wynne, Cyfarwyddwr Canolfan Peniarth, “Rydym yn hynod falch o’r berthynas yr ydym wedi ei datblygu gyda Llywodraeth Cymru ar sawl lefel, ac yn ddiolchgar iawn am gefnogaeth bellach y Llywodraeth i ddatblygu rhagor o lyfrau ac adnoddau newydd ar gyfer Ysgolion Cymru.  Mae’n gyfnod cyffrous iawn i’r Ganolfan ar hyn o bryd gyda threfniadau eisoes mewn lle ar gyfer lansio cyhoeddiadau newydd yn nhymor yr Haf a thymor yr Hydref eleni”.

Mae holl lyfrau ac adnoddau’r Ganolfan yn cael eu treialu ar lawr y dosbarth wrth gael eu datblygu, ac mae’r broses hon yn elfen allweddol i lwyddiant yr adnoddau yn ôl Gwydion Wynne. “Mae gennym gysylltiadau cryf gydag athrawon ac ysgolion ar draws Cymru, sy’n ein cynorthwyo yn y broses awduro. Mae’r berthynas agos hon sy’n bodoli rhwng y Ganolfan a’r ysgolion yn sicrhau bod ein hadnoddau yn cael dylanwad cadarnhaol ar addysg plant yng Nghymru”.

Bydd yr adnoddau newydd yn cael eu datblygu yn ystod y flwyddyn nesaf, â'r mwyafrif wedi eu cyhoeddi erbyn Medi 2016.  Yn y cyfamser fodd bynnag, bydd y Ganolfan yn parhau i weithio ar gyhoeddiadau presennol, ac yn rhyddhau manylion dyddiadau cyhoeddi ar ein gwefan.

20/04/2015

Athro o Abertawe, a chyn fyfyriwr y Cynllun Sabothol gyda Chanolfan Peniarth yn cael ei benodi yn athro yn Ysgol Dyffryn Teifi

Mae Andrew Walters, sy’n athro ers 14 mlynedd, ar fin dechrau bywyd newydd yn ne orllewin Cymru, lle bydd yn addysgu yn gyfangwbl trwy gyfrwng y Gymraeg.

Ar hyn o bryd, mae Andrew yn athro Dylunio a Thechnoleg yn Ysgol Uwchradd Cymer Afan, ym Mhort Talbot – ysgol lle mae’r holl bynciau yn cael eu haddysgu trwy gyfrwng y Saesneg. 

Er mai Cymraeg yw iaith gyntaf Andrew, ar ol blynyddoedd o ddiffyg cyfleoedd i siarad yr iaith, mae’n cyfaddef i safon ei iaith ddirywio’n sylweddol.  Yn benderfynol o ail-afael yn y Gymraeg, aeth Andrew ati i drochi ei hun yn yr iaith, gan fynychu gwersi nos wythnosol a nosweithiau cymdeithasol amrywiol yn Nhy Tawe, Abertawe.  Fe gwympodd mewn cariad â’r iaith a’r diwylliant unwaith yn rhagor yn fuan, ac yna fe gysylltodd â Chanolfan Peniarth wedi iddo glywed am gyrsiau’r Cynllun Sabothol.  Yn 2014, cafodd ei dderbyn ar Gwrs Uwch yng Nghaerfyrddin, sef cwrs dwys sy’n cael ei addysgu dros 12 wythnos er mwyn codi hyder athrawon yn y Gymraeg.  Dywedodd Dr Lowri Lloyd, sy’n arwain ar wasanaethau hyfforddiant iaith y Ganolfan, “Roedd gan Andrew agwedd gadarnhaol a brwdfrydig tuag at ei broffesiwn ac roedd yn awyddus iawn i wella ei sgiliau iaith er mwyn gwella’i siawns o ennill swydd addysgu mewn Ysgol Gymraeg”.

Dywedodd Andrew, “Yn anffodus, nid ydwyf wedi cael cyfle i addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg, ond ar ôl ail gydio yn yr iaith unwaith eto, roeddwn i’n gwybod fy mod eisiau gweithio mewn Ysgol Gymraeg.  Mae’r dosbarthiadau nos wedi profi i fod yn amhrisiadwy wrth wella a chynyddu fy nealltwriaeth o bopeth Cymraeg.  Yn ogystal, mae’r Cynllun Sabothol gyda Chanolfan Peniarth wedi datblygu fy sgiliau iaith yn ddramatig.  Yr hyder a ddatblygais drwy’r cwrs, yn ogystal â’r gefnogaeth barhaus gan diwtoriaid Canolfan Peniarth sydd wedi fy nghynorthwyo i ddatblygu fy ngyrfa”.

Ar ol llwyddo mewn cyfweliad gydag Ysgol Dyffryn Teifi, dywedodd Andrew, “Mae fy llwyddiant i ennill y swydd gyffrous yma yn bennaf oherwydd safon yr addysgu a dderbyniais drwy gyrsiau Cymraeg i Oedolion a’r Cynllun Sabothol, a’r tim o diwtoriaid yng Nghanolfan Peniarth.  Mae’n gyfnod hynod gyffrous i mi, nid yn unig y byddaf yn cael defnyddio’r Gymraeg o ddydd i ddydd, ond hefyd mae’r Ysgol ar fin symud i adeilad newydd sbon.  Amseroedd cyffrous iawn i bawb yn Ysgol Dyffryn Teifi rwy’n siwr!”.  Bydd Andrew yn ymddangos ar raglen DAL ATI: Bore da, ar S4C am 10:30 fore Sul yma, lle bydd yn son am ei brofiadau yn ail-ddarganfod yr iaith.  

Mae Canolfan Peniarth yn rhedeg cyrsiau lefel Mynediad, Sylfaen ac Uwch o fewn y Cynllun Sabothol yn ne orllewin a chanolbarth Cymru.  Os hoffech ragor o fanylion am ein gwasanaethau hyfforddiant iaith, mae croeso ichi gysylltu â ni, drwy e-bostio hyfforddiantiaith@canolfanpeniarth.org

13/04/2015

 

Rhagor

Adnoddau

 

 

Cysylltu Gyda Canolfan Peniarth